HUSK! Mailadresse til Byforeningens formand Keld Olsen er: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 
 
Må vi be´om en harmonisk byudvikling!

Helsingør Dagblad havde i sidste uge en fyldig reportage om byrådets vedtagelse af en bosætnings- og boligpolitik. Tak for det.

Der blev plads til at referere hele fem af de otte høringssvar fra foreninger og borgere, men desværre ikke Espergærde Byforenings høringssvar. Det var synd, for høringssvaret indeholdt en række gode pointer og forslag, hvoraf nogle har fundet vej til ændringen af det oprindelige forslag.

Desværre er Espergærde Byforenings første forslag ikke afspejlet i den vedtagne bosætnings- og boligpolitik. Espergærde Byforening foreslog, at ”Det gøres til et selvstændigt mål at opnå en harmonisk befolkningsudvikling.”

For med en harmonisk befolkningsudvikling vil antallet af pladser i daginstitutioner, skoler, fritidsordninger, genoptræningscentre, plejehjem mm være mere stabilt.

I dag koster det stort at nedlægge fx en skole, fordi der er færre skolebørn, for efter nogle år at oprette den igen, når antallet af skolebørn igen stiger.

Vores byråd har den tro, at børnefamilier giver overskud i kommunekassen. Derfor skal der gøres alt for at tiltrække børnefamilier. Et af problemerne er, at om måske 30 år, vil børnene være fraflyttet kommunen på grund af manglende ungdomsboliger, og forældrene vil være blevet gamle og økonomisk dyre for kommunen.

Hvis byrådets regnestykke om overskud på børnefamilier og ekstraordinære udgifter ved at have ældre borgere står til troende, skaber byrådet med satsningen på børnefamilier grundlaget for en bombe under kommunens økonomi ude i fremtiden. Derfor forslaget om en harmonisk befolkningsudvikling.

Espergærde Byforenings høringsforslag indeholdt flere andre gode forslag. Du kan læse det her:

 

Espergærde Byforening finder det positivt, at Helsingør kommune har besluttet at fastlægge en Bosætnings- og Boligpolitik. Det er positivt, at der sættes en ramme om fremtidig udvikling.

Det er rigtig positivt, at man vil sætte generelle rammer overfor kommende bygherrer og til glæde for kommunens borgere, som så måske i højere grad kan fæste lid til de vedtagne planer på alle niveauer. Det vil også mindske arbejdsmængden for både planforvaltning og politikere, at der ikke skal være forhandlinger om alle forhold med bygherrer, der ønsker at nybygge. Espergærde Byforening mener, at det er et selvstændigt mål at have planer, der holder.

Der bør også helt generelt fokuseres på at forudse fremtiden og udviklingen. En harmonisk befolkningsudvikling er helt afgørende for at få mere jævnt udviklede borgersammen–sætninger; herved minimeres også kontinuerlig og bekostelig åbning/lukning af daginstitutioner, skoler, fritidstilbud, ældreboliger, plejehjem osv.

Forslag: Det gøres til et selvstændigt mål at opnå en harmonisk befolkningsudvikling.

--

Espergærde Byforening sætter til gengæld spørgsmålstegn ved politikkens budskab om en fortætning af beboede områder. Der er ikke behov for en fortætning af Espergærde. 

I Espergærde øst for Kystbanen bør der snarest muligt udarbejdes en bevarende lokalplan. Det samme gælder Den gamle Mørdrup landsby. Den hvide By inkl. Rugmarken forsøgte man at tage et område af med store beboerprotester til følge. Pigevejskvarteret, Tibberup og villakvarteret ml. Hovvej og Kofoeds Anchers Vej er udbygget. De nyere bebyggelser ved Grydemosen er på plads.

En fortætning midt i et etableret beboelsesområde stjæler byens åndehuller, og giver kun utilfredse borgere; Esperhave som et negativt eksempel. 

Espergærdes borgere er skarpt imod, at man gnaver sig ind på de grønne pletter, der er tilbage i Espergærde (fx yderligere byggeri i Den hvide By). Det samme gælder en udbygning, der inddrager mere af vores omgivende natur til beboelsesområder, som fx. Rolighedsmoserne ved Kelleris eller Højvangen.

Tilbage har vi stort set kun det tidligere industrikvarter. Her er man ved at bygge den første halvdel højere og tættere, end borgerne i Espergærde ønsker. Den anden halvdel bør reserveres til etablering af arbejdspladser, så Espergærde i højere grad kan opfylde måletom balance mellem arbejdsliv og fritid. Det vil i denne sammenhæng sige, at der er arbejdspladser nærmere beboelsen.

Forslag: Det besluttes, hvor i kommunen, der kan fortættes. Det fastslås, at der ikke bør ske fortætning i Espergærde.

--

Espergærde Byforening støtter politikkens formål om miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. Men også den sociale bæredygtighed finde Byforeningen meget vigtig. Ingen beboere har ønske om at leve i en ghetto, heller ikke en rigmandsghetto. Byforeningen kan i den grad støtte op om social ansvarlighed, blandet beboersammensætning, understøttelse af fællesskaber og gode mødesteder.

 

Bemærkninger til de enkelte afsnit:

Ad 1. Mangfoldige Byområder.

Byforeningen er enig i det skrevne. Men vi skal også sikre, at boligområder ikke fysisk lukker sig om sig selv, fx. ved at gennemgående stier lukkes, som det er sket flere steder i Espergærde. Pigevejskvarterets Nirvanastien og adgangsvejene hertil er et godt eksempel på den ønskede åbne stier.

Forslag: Det fastslås i politikken, at boligområder bør være åbne for gennemgang og ikke lukke sig om sig selv.

Det er næppe tilstrækkeligt, at der er strategier for henholdsvis placering og udvikling af almene boliger, og for placering af senioregnede boliger. Boligsammensætningen bør blandes endnu mere, så der fx er almene boliger blandt øvrige boliger, osv. 

Forslag: Det fastslås, at boligformerne skal blandes.

 

Ad 2. Kulturværdier og arkitektonisk kvalitet

Vi skal også fastholde planlægningen. 

Forslag: Det bør fastslås, at der snarest laves bevarende lokalplaner, fx i ”Det gamle Espergærde”.

Vi skal inddrage borgerne. Der skal ikke kun være de lovpligtige nabohøringer, men inddragelse af borgerne i nærområdet både i idéfasen og i planlægningsfasen. For menigmand kan det være vanskeligt at se konsekvenserne af et planlagt byggeri før det er beskrevet og vist med fx 3D modeller. Espergærde Byforening er gerne aktiv i vores lokalområde. Borgerindflydelse skal tages alvorligt, og beslutninger må hverken formelt eller reelt være taget før borgerne inddrages.

Forslag: Det fastslås, at også vurderingen af, hvad der er kulturværdier og arkitektonisk kvalitet indgår i borgerinddragelsen. 

 

Ad 3.Naturværdier og klima.

Bemærkningen om gode forhold for cyklister er for uambitiøs, navnlig i betragtning af, at kommunen gennem snart mange år i hvert fald formelt set har haft en forbedring af cyklisternes forhold som en prioritet.

Forslag: Formuleringen om cyklister bør skærpes. Der bør være forbedrede forhold og prioritering af cykeltrafik om nødvendigt på bekostning af biltrafik.

Bemærkningen om udlægning af erstatningsnatur er reelt indholdsløs. For det er formentlig kun et område, der allerede er natur, som man vil gøre til ”erstatningsnatur”.

Forslag: Det fastslås, at ”erstatningsnatur” findes på områder, hvor der ikke allerede er sikret.

Stinettet skal også etableres og vedligeholdes i byområder.

Forslag: Det indskrives, at stinettet i beboede områder opprioriteres.

 

Ad 4. Den tætte by

Espergærde er ikke et "tæt-område".

Politikken bygger på, at seniorer vil flytte i mindre boliger, så større familier kan overtage seniorernes boliger. Er denne bevægelse en myte?

Forslag: Der angives, at der skal stilles krav om vurdering af skygge og indbliksgener ved nybyggeri. Her bør tilføjes. "og vurdering af udsigtsbegrænsninger".,

 

Ad 5. Lokalområdernes identitet og kvalitet

Ingen bemærkninger.

Helt generelt savnes, at det erkendes, at der skal stilles endog meget håndfaste krav til bygherrerne. 

Forslag: Det indføjes flere relevante steder, at der stilles krav til bygherrer.

--

Baggrundsdata er utilstrækkelige til at opnå det formål, man beskriver. Man har kun sondret mellem +/- pensionister, enlige/par og +/- hjemmeboende børn. Med disse opdelinger vil det fx. ikke blive klart, at der er en underrepræsentation af unge i Espergærde, simpelthen, fordi det ikke er en del af målepunkterne. Det bliver derfor også umuligt at måle, om man har opnået de ønskede resultater.

Forslag: Baggrundsdata opdateres, så der også måles på fx aldersgrupper 18-25-årige, 26-40-årige, 40-55 årige og 55-70 årige.  

Der er også stor forskel på de forskellige områder i kommunen. Man kan opdele i Helsingør centrum, opland, Espergærde, de mindre bysamfund og landområderne. 

 

Forslag: Baggrundsdata opdateres, så der måles på forskellige steder i kommunen og ikke blot kommunen som helhed.

Processen bør kommunen måske være mindre stolt af. Det har været positivt, at man er startet med et dialogmøde og har søgt at uddrage borgernes ønsker og sammenholdt det med fagligheden, som findes i kommunens planafdeling. Men det havde været ønskeligt med en egentlig kommunal debat om den halvfærdige Bosætnings- og boligpolitik, og ikke blot en seks ugers høring, hvor formentlig kun  få borgere reagerer. På den anden side må det anerkendes, at det kan være ganske vanskeligt at aktivere kommunens borgere, når der udarbejdes så mange planer. Den faktiske overholdelse af de lagte planer ufortalt.

Espergærde Byforening anser det for ganske ambitiøst at sikre, at Bosætnings- og boligpolitikken spille sammen med den øvrige planlægning.

 

 

 
Espergærde Byforenings bemærkninger til Helsingør kommunes Miljøvurdering og forslag til tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2012-2026, som er sendt i offentlig høring med svarfrist den 19. august 2019.
 
Forslag til tillæg 7 indebærer, at spildevand fra 400 boliger ledes til Espergærde rensningsanlæg og at regnvand håndteres lokalt. 
 
Det planlagte Kelleris-byggeri sker på bar mark. Regnvandet håndteres derfor allerede i dag lokalt ved nedsivning i marken. Kelleris-byggeriet vil imidlertid tilføre den ekstra mængde spildevand fra 400 boliger til kloak-systemet. 
 
I dag kan ledningsnettet ikke lede al spildevandet væk; derfor sker der allerede nu overløb til Munkesørenden. Med mere spildevand vil der blive sendt endnu mere spildevand over i Munkesørenden. 
 
Af Miljøvurderingen fremgår, at Munkesørenden er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Lovgivningen skal formentlig forstås således, at det er forbudt at udlede (mere) spildevand i Munkesørenden. Overtrædelse af Naturbeskyttelseslovens § 3 er strafbar.
 
I Miljøvurderingen angives, at mængden af spildevand vil stige med 1-2 %. Det fremgår ikke af Miljøvurderingen, om den øgede belastning vil betyde, at al spildevandet fra de 400 boliger vil blive ledt over i Munkesørende, eller om det er en mindre del. Mængden af det forøgede overløb af spildevand til Munkesørenden ændrer ikke ved, om det er forbudt, eller om det er strafbart.
 
Det spildevand, som kan passere gennem det overbelastede ledningsnet (og altså ikke belaster Munkesørenden), vil løbe til rensningsanlægget.
I dag kan Espergærde Rensningsanlæg ikke rense al spildevandet. Derfor ledes der ifølge Miljøvurderingen allerede nu 6-7000 kubikmeter urenset spildevand i Øresund om måneden. 
 
Af Miljøvurderingen fremgår, at Øresund er miljømålsat i Vandområdeplan 2015-2021, distrikt II Sjælland. Målsætningen er god økologisk tilstand. Tilstanden vurderes at være ringe økologisk til- stand på strækningen fra Helsingør til København. En forøgelse af mængden af urenset spildevand vil betyde, at man går imod målsætningen.
 
Vandområdeplanen bygger på EU’s miljødirektiv. Tiltag, som går mod miljødirektivet er formentlig ulovlige. 
 
I Miljøvurderingen angives, at mængden af spildevand vil stige med 1-2 %. Det fremgår ikke af Miljøvurderingen, om den øgede belastning vil betyde, at al spildevandet fra de 400 boliger vil blive ledt direkte ud i Øresund, eller om det er en mindre del. Mængden ændrer ikke ved, om det er i strid med EU-reglerne. 
 
I forslaget oplyses at, citat: ”forslaget til tillægget er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelses-lovens § 32, hvor der står, at ”Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand”.”
 
I Miljøvurderingen oplyses at, citat: ”Forsyning Helsingør arbejder på en plan for udbygning af renseanlægget, og forventer at være færdige i 2024.” Dette uddybes senere i Miljøvurderingen med følgende, citat: ”Forsyning Helsingør har oplyst, at de pt. arbejder på at få udarbejdet et projektforslag, der skal belyse en række forslag til driftsændringer og ombygninger af anlægget, som kan medvirke til at optimere driften ..”
 
Det hedder videre, citat: ”Derudover arbejder Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune på at finde en løsning så kloaksystemet klimatilpasses, og mængden af spildevand, der ledes til vandløb og Øresund, mindskes.”
 
At Forsyning Helsingør ”arbejder på at få udarbejdet et projekt”, og at ””Forsyning Helsingør og Helsingør kommune (arbejder) på at finde en løsning” skal holdes op mod kravene i Miljøbeskyttelseslovens § 32 om byrådets pligt til at udarbejde en plan for (lovlig) bortskaffelse af spildevand. 
 
Espergærde Byforening anser situationen for ganske alvorlig. Det er ganske alvorligt, at der allerede i dag løber urenset spildevand i Munkesørenden og i Øresund.
 
Den plan, byrådet efter Miljøbeskyttelseslovens § 32 har pligt til at udarbejde, synes blot at bestå af en konstatering af, at man agter at lede spildevand fra 400 boliger ud i et i forvejen overbelastet ledningsnet til et i forvejen overbelastet rensningsanlæg. Det er tvivlsomt, om byrådet kan siges at have en plan for bortskaffelse af spildevand.  Det oplyses, at Forsyning Helsingør arbejder på at få udarbejdet et projektforslag; det synes tvivlsomt, om dette kan siges at være en plan.
 
• Espergærde Byforening anbefaler, at byrådet overvejer, om man med forslaget opfylder Miljøbeskyttelseslovens § 32.
 
Med positiv viden om, at såvel ledningsnet som rensningsanlæg er overbelastede, foreslås at lede spildevand fra 400 nye boliger ud i ledningsnettet. Dette vil med sikkerhed føre til, at mere urenset spildevand løber i Munkesørenden. Og det spildevand, som finder vejen gennem det overbelastede ledningsnet, vil – fordi rensningsanlægget i forvejen er overbelastet - i et ukendt omfang løbe urenset ud i Øresund.
 
Begge handlinger synes at være ulovlige og strafbare. 
 
• Espergærde Byforening anbefaler, at de juridiske konsekvenser klarlægges, før Byrådet træffer beslutninger.
 
Begge handlinger er moralsk uansvarlige. Handlingerne er til skade for miljøet i havet og i vandløbet. Og badevandskvaliteten må forventes at blive forringet, ikke kun i Espergærde, men også i de tilstødende strande og på den svenske kyst.
 
Det er ubeskrevet og dermed ganske uvist, hvornår problemerne med ledningsnettet vil blive løst. Kapaciteten i rensningsanlægget kan efter det oplyste tidligst forbedres i 2024, altså om fem år. 
 
• Espergærde Byforening anbefaler, at Kellerisbyggeriet ikke iværksættes, så længe problemerne med ledningsnet og rensningsanlæggets kapacitet er uløste.
 
Problemerne med overbelastet ledningsnet og overbelastet rensningsanlæg synes at skulle håndteres af Forsyning Helsingør og kun for en mindre del af Helsingør kommune. Espergærde Byforening anbefaler byrådet at sikre, at der foretages det fornødne, både fra kommunens side og af Forsyning Helsingør.
 
 
 
 
 
 
 
 

Espergærde Byforenings 

bemærkninger til 

 

Helsingør kommunes fornyede forslag til kommuneplantillæg nr. 52 

til kommuneplan 2013 -2025 og forslag til kommuneplan 2019

af den 29. april 2019, boligområde ved Søbækken i Espergærde.

 

 

Indledning:

 

Espergærde Byforening støtter, at der i en del af Espergærdes erhvervsområde gives mulighed for at bygge boliger. Der vil være positivt, hvis området blive revitaliseret.

 

Samtidig er vi dog bekymrede ved, at der forsvinder arbejdspladser fra Espergærde, og at der ikke fx gives plads til visioner om uddannelsesinstitutioner i området, der i fingerplanen beskrives som stationsnært.

 

Men Spildevandstillæg 7 og 9 er der åbenbaret helt nye problemer ved opførelse af tæt boligområde i Espergærde. 

 

Espergærde Byforening støtter de indsigelser, som er udarbejdet af Borgergruppen for Udvikling af Espergærde, ligesom Byforeningen opretholder såvel Borgergruppen som egne indsigelser til det oprindelige forslag til kommuneplantillæg nr. 52.

 

 

Generelle bemærkninger:

 

a) Espergærde Byforening mener stadig, at de foreslåede bebyggelsesprocenter er for høje.  Tilsvarende at den gældende kommuneplans bestemmelse om, at der udenfor Helsingør centrum skal være 400-600 kvm. pr. bolig, ikke bør fraviges.

 

b) I kommuneplanforslaget angives det at være blandt byrådets ønsker, ”at sikre, at fremtidige miljøkonflikter forebygges”. Med det udsendte forslag til ny spildevandsplan (tillæg nr. 7 og 9), gøres det klart, at en bebyggelse af Espergærdes industrikvarter som foreslået vil betyde flere overløb af spildevand frem til man forventer at kunne forbedre rensningsanlæggets kapacitet i 2024. Overløbene løber ud i Øresund og ved ugunstige strømforhold fører det til badeforbud. Dette rimer dårligt med kommuneplantillæggets formål om ”forebyggelse af miljøkonflikter.

 

Espergærde Byforening mener, at der alene kan gives tilladelse til nyt byggeri i takt med, at Espergærde Rensningsanlæg kan kapere den øgede mængde spildevand, og at der sideløbende bør arbejdes med tiltag, der mindsker/forhindrer overløb af urenset spildevand.

 

Espergærde Byforening mener der også bør søges løsninger i kommuneplanen/lokalplanen, fx ved at kræve nedsivning af regnvand og/eller overløbsbassiner for hele det nybyggede grundareal, dvs. også selv om det befæstede areal skulle udgøremindre end 50 % af grundarealet som angivet i lokalplanforslaget.

 

d) Trafikproblemerne er stadig et stort bekymringspunkt. Der synes ikke at være taget skridt til løsninger. 

 

e) Espergærde Byforening mener det er yderst positivt, at man efter forslagene fastslår, at der skal udlægges areal til en forlængelse af Bybjergvej til motorvejstilkørslen ved Mørdrupvej.Det bør måske præciseres, at forlængelsen tænkes ført under lokalbanen ved Bybjergvejs forlængelse.

 

f) Trafikalt er det helt nødvendigt, at cyklister og gående opgraderes, så biltrafikken ikke eksploderer i området. Spørgsmålet vil blive berørt under Byforeningens bemærkninger til lokalplanforslaget.

 

 

Konkrete bemærkninger:

 

a) Område 3.BE4 bør opdeles, så det kommunale område og Sandvig ikke blandes sammen. Det fremgår fx af punkt c: ”Der skal udarbejdes en friarealplan, hvor min. 10 % af arealet anvendes til et samlet grønt område… ” Her henvises alene til Sandvig-området og ikke til det samlede område. Der synes flere forvekslingsmuligheder ved sammenblanding af de to områder.

 

b) Område 3.E2. Her hører bemærkningen, ”der skal udlægges arealer til øst-vest gående veje, der forbindes med eksisterende vej ”Bybjergvej” og den eksisterende vej ”Højvangen”” efter kortet ikke til 3.E2, men til område 3.B6. 

 

 

Afsluttende bemærkninger:

 

I Espergærde Byforening er vi rigtig glade for, at der arbejdes med udvikling af Espergærde i almindelighed og industrikvarteret i særdeleshed. Vi mener bare, at det kan gøres bedre.

 

 

 

Espergærde Byforenings 

bemærkninger til 

 

Helsingør kommunes fornyede forslag af 29. april 2019 til lokalplanforslag nr. 3.49, boligområde ved Søbækken i Espergærde.

 

 

 

Indledning

 

Espergærde Byforening støtter fortsat, at der i en del af Espergærdes erhvervsområde gives mulighed for at bygge boliger. Der er yderst positivt, at området bliver revitaliseret.

 

Allerede det første lokalplanforslag indeholdt mange positive tiltag, fx at bebyggelsen skal opføres i tegl, at byggeriet skal være afvekslende i højde og udseende, krav til ubebyggede arealer og friarealer og etablering af cykelsti langs SøbækkenFra det første lokalplanforslag 3.49 og til det nu fremsatte, er der sket en række positive ændringer. Disse positive ændringer bør fastholdes og udbygges. Herom nedenfor.

 

Der er imidlertid stadig en række problemer, som en endelig vedtaget lokalplan bør tages højde for. 

 

For det første giver forslaget stadig mulighed for, at der bygges for højt og for tæt. Navnlig er bebyggelsen mod Hovvej stadig for høj (forslaget: 4+elevartortårn). Ny bebyggelse mod Hovvej bør være max. 2,5 etage, idet terræn på vestsiden af Hovvej ligger godt 1.5 m højere end vejkote og terrænkote ved eksisterende byggeri øst for Hovvej.

 

Der bør ikke bygges så højt og tæt, fordi det er atypisk og fremmed for Espergærde, især når området ikke ligger op til et afEspergærdes to centre (Espergærdecentret og Havneområdet) med offentlig og privat service (butikker, liberale erhverv, kulturelle tiltag etc.)  Erfaringerne fra tilsvarende planlægning siger, at når området har en så betragtelig størrelse, bliver det et goldt sovebyområde helt uden de urbane aspekter, der vil kunne udvikle den nødvendige og kvalitative livskvalitet, der så ofte er konstateret som manglende i lignende boligprojekter.

 

For det andet er der fortsat problemer med trafikken.

 

Endelig er der for det tredje med miljøvurderingen og ikke mindst forslag til spildvandsplantillæg 7 og 9 stødt nye alvorlige problemer til. 

 

 

Spildevand

Af spildevandsplantillæg 7 og 9 fremgår, at Espergærde Rensningsanlæg allerede i dag er overbelaster, og at Espergærdes kloaker flere steder ikke er store nok. Urenset spildevand ledes derfor 600 meter ud i Øresund til skade for havmiljøet og badevandet. 

 

Af miljøvurdering af spildevandsplantillæg nr. 9 fremgår: ”Forsyning Helsingør arbejder på en plan for udbygning af renseanlægget, og forventer at være færdige i 2024.”

 

Espergærde Byforening er dybt betænkelig ved at der udledes mere urenset spildevand i Øresund. At der måske kommer en god løsning i 2024 er langt fra tilstrækkeligt. 

 

Det er heller ikke tilstrækkeligt at, citat: ”Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune (arbejder) på at finde en løsning så kloaksystemet klimatilpasses, og mængden af spildevand der ledes til vandløb og Øresund mindskes.

 

Espergærde Byforening mener, at der alene kan gives tilladelse til nyt byggeri i takt med, at Espergærde Rensningsanlæg kan kapere den øgede mængde spildevand, og at der sideløbende bør arbejdes med tiltag, der mindsker/forhindrer overløb af urenset spildevand.

 

Espergærde Byforening foreslår, at lokalplanforslagets bestemmelse side 52 om at ”krav om forsinkelse af regnvand, hvis mere end 50 % af arealet indenfor et delområdebefæstes” ændres til et ubetinget krav om forsinkelse af regnvand uanset befæstelsesgrad.

 

Espergærde Byforening finder i øvrigt, at den samtidige Miljøvurdering burde have omfattet spildevandsforholdene.

 

 

Byggeriernes intensitet

 

Mens byggeriet på Codan Steritex-grunden synes at have fået en bedre dimension, er byggerierne Triumph, Coloplast og Sandvikstadig for højt og for tæt. Bebyggelsesprocenterne bør nedsættes væsentligt og bør angives med eksakte tal og ikke med cirka-talFem etager er stadig ganske upassende i Espergærde. Selv tre etager som i det eksisterende byggeri øst for Hovvej vil være meget dominerende vest for Hovvej, da terrænet bliver stadig højere mod vest.

 

Det bemærkes særskilt, at der ikke i det fremlagte lokalplanforslag som udtalt af medlemmer af Byrådets udvalg for By, Plan og Miljø, er tale om 4 etager mod Hovvej ”uden noget på”, da man tillader elevatortårn.

 

Navnlig bør Triumph-byggeriet minimeres. Især ud mod Hovvej, bør det ikke være højere end 2 - 2 ½ etage, og så bør det trækkes tilbage fra vejen. Byggeriet på Nørremarken og Nørremarken/Kløvermarken er eksempler på byggeri, der ligger alt for tæt på vejen. Det må også frygtes, at vejstøjen kommer til at vibrere mellem bygningerne på begge sider af Hovvej. Det kan overvejes at stille krav om bevarelse af beplantningen på Triumph-grunden ud mod Hovvej.

 

Coloplast-byggeriet er også stadig for tæt og for højt og bør maksimalt have tre etager, især mod Hovvej.

 

Sandvik-byggeriet er også stadig for tæt og for højt. Den sydligste bygning i karréen bør højst have to etager, og det samme gælder de vestligste bygninger mod vejen ind til Rolighedsparken. De øvrige bygninger bør højst have tre etager med tag med høj rejsning.

 

Byggeriet på den offentligt ejede matr. 1ap tænkes bebygget med en daginstitution. Bebyggelsesprocenten for en daginstitution bør ikke mere end 40. 

 

De øvrige byggerier bør maksimalt have en bygningsprocent på 40. For de grunde, som ligger højest i niveau (matr.nr. 1x og 1ø) bør højst tillades to etager.

 

 

Trafik

 

Problemerne med biltrafikken løses først ved en forbindelse af Bybjergvej med Mørdrupvej i en tunnel under lokalbanen. Det er positivt, at lokalplanforslaget opretholder denne mulighed. Samtidig bør Højvangen og Bybjergvej forbindes via Bjergvangen. 

 

Støjen fra biltrafikken på Hovvej bør dæmpes ved belægning med støjdæmpende asfalt. Der bør etableres nødvendige fartdæmpende foranstaltninger, og farten begrænses til 40 km/t.

 

Parkering synes at være et stadig større problem i Espergærde. Hvis man, som det fx er sket i Humlemarken, entrerer med et privat vagtselskab og besværliggør det for beboere og gæster at parkere, øges trykket med parkering på kommunale veje. Hvis det er muligt rent legalt, bør parkeringsbegrænsninger forbydes.

 

Der tænkes cykelsti langs Søbækken forbundet med stien øst for Hovvej. Problemet med denne sti er, at den kun går til Espergærdecenteret, mens der er behov for cykelsti direkte til Espergærde station. Det er derfor også af denne grund helt nødvendigt, at der etableres cykelsti langs Højvangen og fortsættelse med cykelsti langs Søndermarken.

 

 

Positive tiltag, som bør fastholdes/udbygges

 

Lokalplanforslaget af 29. april 2019 indeholder en række positive ændringer i forhold til det oprindelige lokalplanforslag. Espergærde Byforening finder nedenstående ændringer positive, og vil anse det som en forringelse, om disse forhold justeres tilbage i den endelige lokalplanvedtagelse.

 

Det er positivt, 

at en del af Rolighedsmoserne (endnu) ikke er foreslået bebygget (del af matr. 1g og 1h),

at der ikke bygges boliger på den sydlige del af Rolighedsmoserne (matr. 1ap),

at Codan Steritex kun bygges i op til 3 etager,

at der er sket begrænsninger i etagehøjderne på Sandvik, 

at der stilles krav om gennembrud i Sandvik-byggeriet,

at etage-højden er begrænset for Triumph og Coloplast ud til Hovvej,

at der stilles krav om overdækket cykelparkering,

at der stilles krav om hastighedsbegrænsning på 30/40 km/t, 

at der opretholdes reservation for vejgennemføring fra Bybjergvej under lokalbanen til Mørdrupvej,

at der gøres klar til vej mellem Bjergvangen og Højvangen, og

at der stilles krav om fælleshuse i de fire bebyggelser.

 

 

Utilsigtede fejl?

 

Følgende synes at være ikke-tilsigtede fejl:

Pkt. 11.3 angiver 5 etager. Det skal efter andre dele af lokalplanforslaget være 4 for Sandvik og 3 for Codan Steritex
Pkt. 12.3: Grundejerforeningerne skal vel også stå for drift af ”stier” som tidligere angivet.
Pkt. 5.28-29: Cykelparkering skal vel etableres på hver matrikel indenfor lokalplanen.
Efter kortbilaget er en stor del af den kommunalt ejede grund vest for vejen til Rolighedsparken i øvrigt fastlagt som parkeringsareal, mens der efter kortet ikke er parkering på Sandvik-grunden 3ø.
Punkt 5.21: Der synes ikke at være grundlag for at indregne parkering i det kommunalt ejede delområde 4 i parkeringskravet på Triumph-byggeriet. 

 

 

Afslutning

 

Espergærde Byforening støtter som nævnt fortsat, at området bliver revitaliseret ved, at der gives 

mulighed for at bygge boliger på en del af erhvervsområdet. De mange nye bebyggelser i Espergærde kalder imidlertid på en samlet gentænkning af de kumulative konsekvenser. De aktuelle spildevandproblemer er en ubehagelig påmindelse herom. 

 

Espergærde Byforening deltager gerne i dette arbejde.

 

 

 
 
VIPPEN PÅ LEGEPLADSEN I EGEBÆKSVANG ER KLAR IGEN
 
Fjederen der var knækket er nu skiftet og klar til nye fornøjelige vippeture for børnene.
 
 
 
 
SPILDEVANDSPLAN OFFENTLIGGJORT
 
Tillæg til kommunens spildevandsplan er sendt i høring. Tillægget omhandler en del af Espergærde industrikvarter.  
Kapaciteten på rensningsanlægget er ved at være opbrugt, så afløb af regnvand håndteres separat og skal forsinkes, inden det løber til rensningsanlægget. 
Kommunen må iøvrigt forvente ekstra udgifter til udvidelse af rensningsanlægget kapacitet. 
Høringsfrist 15. august
 
CHECK planen her:
https://www.helsingor.dk/media/14706266/forslag-til-tillaeg-nr-9-til-spildevandsplan-2012-2026.pdf
 
 

 

 

 

 

 

Espergærde Byforening er tilhænger af kommuneplaner, der holder. Vi trænger til en trafikplan for Espergærde og en bevarende lokalplan for ”det gamle Espergærde” mellem Kystbanen og havnen. Espergærde Byforening mener ikke, der er behov for at udbygge Espergærde mere, end der allerede er planer for. Espergærde Byforening er optaget af, at vi værner om byens centrum, Espergærdecentret, og af at kulturlivet prioriteres.

 

Det er den korte udgave af Espergærde Byforenings svar på Helsingør kommunes høring om ny kommuneplan, som ellers kun indeholder få, men vigtige ændringsforslag.

 

Det lyder måske lidt kedeligt, men det vigtigste er, at vi har planer, der holder. Hvis det havde været tilfældet, havde vi have undgået nogle af de uheldige byggesager, som Espergærde har været udsat for de seneste år. Man ville fx have holdt sig til to etager og en bebyggelsesprocent på 40 og ikke 60-80, som ellers synes at være på vej i Espergærdes industrikvarter.

 

Trafikken er et stadig større problem, og med forventeligt 2-3000 flere borgere de kommende år, er behovet for en sammenhængende trafikplan mere aktuel end nogensinde.

 

Kommuneplanen indeholder forslag om at tillade opførelse af ekstra huse på de største parcelhusgrunde. Det fører til mærkelige og dårlige løsninger. I ”det gamle Espergærde” er det ekstra problem, at man risikerer at ødelægge hele områdets karakter, hvis man da ikke først vedtager en bevarende lokalplan, så ny bebyggelse kun må opføres, hvis det falder naturligt ind i områdets karakter. Et trist eksempel er den hvide klods, der er opført på Strandvejen tæt op ad kirken og med et stråtækt hus som nabo til den anden side.

 

Espergærdecenteret er og bliver Espergærdes levende centrum. For Helsingør by er det gågaderne, som gør byen levende. Derfor skal vi ikke udvide Prøvestencenteret eller give mulighed for større forretninger i Espergærdecenteret.

Der er rigelig med dagligvareforretninger. På landsplan nok til at dække behovet for 18 mill. mennesker. Udvidelser eller etablering af nye forretninger kan kun ske på bekostning af, at andre forretninger bliver nødlidende.

 

Hillerød har valgt at have større områder med detailforretninger. Med udvidelse af Prøvestenscenteret er der lagt op til flere større detailforretninger. Men tag ikke fejl, detailforretningerne tager også betydelige markedsandele ikke mindst fra de specialforretninger, som er med til at fylde Helsingør centrum og Espergærdecentret

 

Espergærde Byforening synes, at vi skal værne om Espergærdecenteret. I Humlebæk og i Nivå har udviklingen været mindre gunstig.

For at overholde lovkrav om udarbejdelse af en kommuneplan, har kommunen måtte lave en fornyet kommuneplan, som ellers skulle bygges på den Planstrategi, som skal vedtages til efteråret. I mellemtiden er man ved at beslutte en By- og bosætningspolitik. Efter sommerferien kommer en cykelpolitik, og så arbejder man med en borgerinddragelsespolitik.

 

Espergærde Byforening forholder sig naturligvis til alle planforslag. Men det vigtigste er nu alligevel, at man kan stole på, at planerne holder.

 

 

 

 


Hvad betyder Espergærdes problemer for dit kryds
Hvem stemmer du på den 5. juni?
Hvad mener din lokale folketingskandidat?
 
Borgerinddragelse
I Espergærde har vi i sandhed haft behov for, at vores byrådspolitikere
ville inddrage borgerne i beslutningerne.
En ting er at lytte. Noget andet er, at lade de borgere, som påvirkes
af en beslutning, være medbestemmende.

Spørgsmål til din folketingskandidat:
Hvad synes din folketingskandidat om borgerinddragelse?
Vil din folketingskandidat tilsidesætte sin egen holdning - til fordel for
lokale interesser?

Beskyttelse af vores grønne områder
Espergærde er omgivet af natur.
Kommunen har besluttet ved Kelleris at dispensere fra reglen om, at der
ikke må bygges 300 meter fra en skov.
Ved bebyggelse af Espergærdes industrikvarter planlægger kommunen
at bygge et mindre stykke ned i Rolighedsmoserne.

Spørgsmål til din folketingskandidat:
Hvordan stiller din kandidat sig til beskyttelse af naturen?
Hvordan stiller din kandidat sig til fredning af Rolighedsmoserne?
Hvordan stiller din kandidat sig til at sikre Danmarks Naturfredningsforenings
mulighed for fortsat at stille forslag om fredning?

Kystbanen
Med alle de mange nye boligbyggerier i Espergærde vil der i Espergærde
blive 2-3.000 flere indbyggere. Det bliver stadig vigtigere, at Kystbanen
fungerer upåklageligt.

Spørgsmål til din folketingskandidat:
Hvad vil din kandidat gøre for at Kystbanen fungerer bedre?
 
HH-forbindelsen
Det senest præsenterede projekt indeholder en jernbaneforbindelse
mellem Helsingør og Helsingborg og en motorvejstunnel fra Mørdrupvej,
under Egebæksvang og forbundet syd for Helsingborg.
Ved Helsingør er Øresund meget dyb, og en forbindelse fra Helsingør
skal derfor gå 70 meter under jorden.
Rejsende fra Helsingør St. skal stå på toget 70 meter nede.
Togforbindelsen skal dykke fra Espergærde Station.

Spørgsmål til din folketingskandidat:
Er det realistisk, at der laves en togforbindelse via Helsingør?
Hvad vil konsekvenserne være, hvis der ikke er togforbindelse,
men kun tunnel til biler/lastbiler?
Hvad betyder det for Helsingør kommune,
at bilerne vil køre udenom Helsingør?
Hvad sker der med færgerne, hvis der ikke er biler at transportere?
Hvad betyder etableringsfasen for Espergærde?

Spørgsmål til din folketingskandidat:
Så hvordan stiller din kandidat sig til en fast HH-forbindelse?
 
Støjdæmpning af motorvejen og fra biltrafikken i øvrigt
 
Støj synes at blive vores næste velfærdsproblem.
Den største støjkilde i Espergærde er støj fra vejene. Folketinget
bestemmer over motorvejene.

Spørgsmål til din folketingskandidat:
Hvad vil din kandidat gøre for at få sænket støjen fra motorvejen?
Hvad vil din kandidat gøre for at få dæmpet støjen fra biltrafikken?
 
 
 

Referat af Borgermødet om kommuneplanen 6. maj på Espergærde Bibliotek

1. Formand for Espergærde Byforening Keld Olsen, bød velkommen til
borgermødet om Kommuneplanforslaget - indkaldt af Espergærde Byforening.
Tilstede var inviterede politikere;
Udvalgsformand Chr. Holm Donatzky, Jan Bertram, Konservative og Claus
Chistoffersen Socialdemokratiet, samt Mette Lene Jensen, Venstre
Derudover ca. 100 tilhørere.
 
2. Hvad er en Kommuneplan og hvorfor en revision nu:
Chr. H. Donatzky
forklarede om Kommuneplan og revision af Kommuneplan og Planstrategi.
CHD oplyste nærmere om de aktuelle planer og at fristen for indsendelse af høringssvar
til Kommunen senest den 2. juni 2019, samt at der er åbent hus den 20. maj kl. 14 – 18
i Rådhusets anneks i St. Annagade 5 C bag Rådhuset.
 
Fra Salen blev der spurgt til bl.a flg.:
Udvikling i Tikøb og ønske om nyt og varieret byggeri?
Espergærde Idrætshal og om evt. nedrivning?
Planerne om Ring 5?
Ophold for de mange kommende borgere lokalt?
Der blev efterlyst en konkret model af området for Espergærde Vest?
Lokalplan for det gamle Espergærde?
H-H forbindelsen og arealudlæg dertil?
Etagehøjder i kommende byggeri i Industriområdet Hovvej Vest?
Kommende kapacitet på P-pladser ved Stationen, i EC og i Havnen?
Forholdene for de unge og for børnefamilier?
Forholdene for pendlere, for cyklister og spørgsmål til infrastruktur generelt?
Ungdomsskolens fremtid og lokalitet?
Butiksudvidelser i Prøvestenscentret?alternative boligformer, bo-
fællesskaber, ældre, boliger. boliger for unge, psykisk syge, unge hjemløse- etc.?
Hvorfor Espergærde skal vokse og vil borgene have en tæt by?
En mulig fordobling af butiksarealet i Prøvestenscentret?
Der er foreslået 2 lokale cykelhovedstier- skal der være andre/flere?
Planen om, at udvikle ”særligt sårbare områder” – giver det grobund for ”salamimetoden”?
Er der kapacitet på børneinstitutioner, plejehjem og skoler til til fremtidige boligudvikling?
Kulturen/kulturudbuddet - kan Espergærde Bibliotek udvikles til et Byens hus?
Flere arbejdspladser lokalt?
Grønne oaser/åndehuller i lokalområdet?
Flere legepladser?
Udvikling af Espergærde Havn?
 
Efter pausen svarede politikerne, men de opfordrede kraftigt til, at alle indsendte deres
spørgsmål til politikerne m.h.p., konkrete svar.
Men det blev besvaret, at en udviklingsplan for Tikøb er med i Kommuneplanen.
Ang. Espergærde Idrætshal, er der ikke planer om nedrivning.
Der er konstateret skoler nok med den kommende udbygning i Espergærde.
Espergærde Havn er privat, hvorfor spørgsmål om udvikling, forskønnelse etc. må rettes til ejerne.
Ungdomsskolen skal på Tipperupskolen.
Ang. de truede nærbutikker bl.a. i EC opfordrede politikerne til, at man bruger dem!
Rolighedsmoserne forslås fastholdt som grøn kile, udtalte Claus Christoffersen.
Politikerne forklarede om hvorfor, der politisk er ønske om en markant udbygning af boliger.
Ligeledes forklarede politikerne, om hvad Kommunen må og ikke må m.h.t. at bygge
bo-fællesskaber og udlejningsboliger
Der blev forklaret om LAR krav ved nye bebyggelser.
Der blev forklaret uddybet lidt om klimakrav og om bioversitet.
Der blev forklaret lidt om ønske om krav til variation ved boligudvikling.
 
De sidste 15-20 min. blev helliget debat om Industriområdet Hovvej Vest:
Der blev orienteret om, at etageantallet mod Hovvej m.v. nu er sat én etage ned og at
Codan-Steritex grunden nu udlægges til rækkehuse i 2-3 etager – og at der
ikke planlægges høje etageboliger op til Rolighedsmoserne, hvor de 2
nærmeste områder til Rolighedsmoserne, udlægges til hhv. børneinst. og plejehjem
- og at et revideret lokalplanforslag nu udsendes i 4 ugers høring.
Dette skyldes givetvis den store lokale kritik af lokalplanforslaget og herunder
Espergærde Byforenings arbejde og aktion på Hovvej for nogle uger siden.
 
Keld Olsen sluttede af med at takke deltagerne og med at minde om det kommende
Folketingsvalg – og at spørge sin folketingskandidat om overordnede emner,
der vil kunne influere på lokale forhold.
K.O. oplyste om kommende Store Stranddag i Kommunen.
K.O oplyste om kommende medlemsarrangementer i Byforeningen;
Byvandring i Industriområdet – og ”Byvandring”i Rolighedsmoserne.
 
Referat udarbejdet af Peter M. Frederiksen
 
 
 

 

Boligbyggeri i industrikvarteret

825 boliger i Espergærde
- højere end i Helsingør centrum?
 
                                                                     

Espergærde Byforening arbejde lige nu for, at vores byrådspolitikere bliver fuldt oplyst om det, de vedtager om Espergærde industrikvarter.
Der ligger forslag om, at der skal bygges op til 825 boliger i industrikvarteret. Efter forslaget kan bebyggelsesprocenten være 70-80%. Det er dobbelt så mange boliger, som der ellers ville kunne bygges andre steder i Espergærde. Efter forslaget kan der bygges i op til 18 meters højde og i 5 etager. Så højt kan der ellers kun bygges i storbyer. End ikke i Helsingør centrum bygges højere end 4 etager. Og Espergærde er ikke en storby.
Hvorfor skal der bygges så intensivt?
Forklaringen har hidtil været, at Helsingør kommune har en plan om, at der skal være kommet yderligere 800 familier til Helsingør inden udgangen af år 2020. Helsingør Dagblad kunne i fredags skrive, at man med 631 nye familier indtil 2018 nu næsten har nået målet. Og med de mange byggerier i Espergærde, har man allerede før boligplanerne i industrikvarteret ved overopfyldt kommunens målsætning. Det gælder Esperhave, hvorfra man kan kikke ind ad vinduerne til de nærmeste naboer. Nørremarken, hvor nogle terrasser ligger en meter fra fortovet. Mørdrupvej, hvor man måtte ændre kommuneplanen undervejs for at kunne bygge i tre etager. Nørremarken/Kløvermarken hvor Byplanudvalget har dispenseret mht parkeringspladserne. Og endelig 190 boliger indenfor skovgrænsen i Kelleris, et byggeri som Espergærdes borgere protesterede kraftigt mod. Der er altså ingen grund til, at der også skal bygge ekstra intensivt i Espergærdes industrikvarter. 
Selv et meget tæt byggeri kan være attraktivt, når det er nyt og vedligeholdelsesfrit. Men i løbet af 10-20 år kan det vise sig, at den ringe plads til børn, hundeluftning, fælles grillstegning og alt andet end parkeringspladser udvikler industrikvarteret til det rene slum. 
På Byplanudvalgets møde på onsdag skal byrådets udvalgsmedlemmer tage stilling til Espergærde industrikvarter på ny. Forvaltningen indstiller at udvalget beslutter en ny høring med udgangspunkt i de mange kvalificerede borgerindsigelser. Fra Espergærde Byforenings side skal der lyde en opfordring til at udvalget indskrænker byggeriernes intensitet, før det sendes i fornyet høring. 
Med en høring bør der følge en model over hele det planlagte bebyggelsesforslag  med eksisterende bebyggelser og terrænforhold; det vil være mere ærligt overfor borgerne.

 

NB! Husk at betale kontingent - Meld dig ind i Espergærde Byforening - se mere på: BLIV MEDLEM AF ESPERGÆRDE BYFORENING

 

APRILSNAR: 

 

Byrådet har været meget stille med planerne, men nu løftes sløret. Espergærde Byforening har erfaret, at en investor fra Dubai vil bygge en ny stor ø ud for Espergærde.

 

 

 

 Investorgruppen, som ønsker at være anonym, vil brug 10 mia. US $ og vil udnytte de nye muligheder, som den danske regeringen åbner for at bygge øer i havet. De kan med statens velsignelse udnyttes til attraktive byområder, havneanlæg og turisme. København har allerede fået godkendt planerne for Lynetteholmen, og resten af Danmark skal selvfølgelig også have muligheden. Helsingørs potentialer er store, siger vores regering.

 

Øen kommer ikke til at koste kommunekassen en krone. Den skabes ved deponering af jord fra store anlægsprojekter på land - og senere sælges der attraktive byggegrunde til høje priser. Investoren er seriøs, med imponerende referencer fra lignede projekter i Danmarks ferieparadis Dubai. Et samarbejde med Dubai, som er førende mht. til etablering af kunstige øer, rummer så spændende perspektiver, at Byrådet må rette stor opmærksomhed mod projektet. Der er kommet en invitation til et besøg i Dubai. Et besøg der også vil være uden udgift for kommunen. 

 

 Byrådet er begejstret for planen. Den åbner for private investeringer, som understøtter byrådets vision om Helsingør som Nordeuropas førende ‘Cruise Destination’, ‘Home Port’ og mest attraktive bosætningssted. På øen kan der bygges 2000 - 5000 boliger, 3 hoteller, konferencecenter og store erhvervsdomiciler - alle med havudsigt og udsigt til UNESCO-verdensarven Kronborg. Tun, marsvin og sæler vil boltre sig i havet omkring øen. Der anlægges en Cruise Terminal med plads til samtidigt anløb af tre af verdens største krydstogtsskib. Det vil i sommermånederne bringe 15.000 pengestærke turister til byen - hver dag. På øen er der også plads til en ny erhvervshavn, så flis kan komme bæredygtigt til byen. 

 

 Og der er også tænkt på det eventyrlige - som vil understøtte at Helsingør bliver verdenskendt. Investoren tilbyder nemlig at bygge et sommerslot for kongehuset. Der er også planer om at flytte Den Lille Havfrue til den nye ø. Hun får en plads på en vandtrappe foran sommerslottet. Arvingerne efter billedhuggeren Edvard Eriksen har allerede sagt god for de spændende planer. Kun de kan give tilladelse til en flytning. Det vil blive så dejligt - som H.C. Andersen så smukt har beskrevet det, i sit eventyr om Den Lille Havfrue.

 

 Perspektiverne for kommunen er som et eventyr. Projektet er parat til at betale for en højklasset vejforbindelse fra motorvejen, lagt i tunnel under Egebæksvang, så ingen generes. Vejen til øen kan fortsættes til Sverige, og bygges måske af den svenske stat. Øen lægges så langt fra land, at udsigt fra Strandvejen bliver endnu bedre. Øen vil også klimasikre kysten ved Espergærde.

 

 Espergærde Byforening finder at projektet bestemt indeholder positive elementer. Måske vil det endda overflødiggøre kommunalbestyrelsens kontroversielle planer om at bebygge Kelleris!

 

 Men hvad skal den nye ø hedde? Skriv dit forslag på Byforeningens Facebook side. Vinderen kan rejse til Dubai - med alt betalt.