Sagt og skrevet om Cirkuspladsen


alt

Cirkuspladsen med Nørremarken i baggrunden. I dag er pladsen en stor flad græsmark, men den kan gøres spændende.

I november 2009 blev plantet 400 nye træer på hjørnet af Cirkuspladsen ned mod Mørdrup Skole. Hurra tænkte man, nu er de endelig startet med 1. etape af den nye bypark. De 400 træer og placeringen af disse var godt nok ikke i overensstemmelse med B&G’s ideoplæg og vi havde heller ikke set andre helhedsplaner. - Så hvad var det egentlig, der var ved at ske. 

Vi læste, at skoleelever fra Grydemoseskolen havde plantet de mange træer som led i et globalt miljøprojekt under FN, hvor man på verdensplan ville plante syv milliarder små træer i 2009. Smuk tanke og vi kunne ikke være ret sure. Alligevel ærgrede det os, at man ikke havde plantet de mange træer, så de senere kunne indpasses som en naturlig del af den kommende bypark i Espergærdes bymidte. 

En opringning til Stadsgartneren Christian Vang Christensen gav et hurtigt svar.  De 400 træer var godt nok plantet med forvaltningens accept, men træerne var så små, at de træer der overlevede med fordel kunne graves op og omplantes inden for nogle få år. Dette var allerede oplyst til skolen, hvorfor forvaltningen heller ikke havde forestillet sig, at de 400 træer skulle vokse sig store, hvor de var plantet. Tak for det gode svar og tak for en god ide.

Perspektivet med de mange træer er tankevækkende, da vi om få år har  en masse gratis træer, som kan plantes på nogle udvalgte steder i byparken og i øvrigt også andre steder. Samtidig kan vi skabe lidt variation på den flade græsmark med den genbrugsjord, som kommunen allerede har på Skibstrup lodseplads. Hvorfor ikke tænke kreativt og for en beskeden sum penge flytte lidt genbrugsjord ud til cirkuspladsen, så der kan skabes et par små (kælke)bakker, så der både er noget for øjet og for sindet.

alt

Den flade cirkusplads kan sagtens få et par små bakker og samtidig have plads til det årlige cirkus. Fotoet er fra arealet bag Tibberupparken, hvor der er etableret flere små bakker.  

 

I over 10 år har foreningen arbejdet for, at der kan etableres en bypark på Cirkuspladsen i Espergærde. Ikke en bypark bygget på en gang, men et spændende område med forskellige aktiviteter og muligheder udbygget i etaper over en række år.
Teknisk Forvaltning har fra starten været positiv og flere af de politiske partier (venstre og konservative) var tilsvarende positive og erklærede, at det sidste grønne område i Espergærdes bymidte IKKE skulle bebygges.  
 

alt

Det store regnvandsbassin er helt tilvokset. Her kunne etableres en smuk sø.

Efter nogle år blev byparken da også indpasset i kommuneplanen.  Uanset at området var udlagt til bypark, mente flere venstrefløjspartier i 2008, at de kunne presse et større plejehjem, nogle ældreboliger og p-arealer ind i det grønne område. Og nå ja, så kunne man udlægge lidt grønt på det lille restareal. Disse partier havde desværre ikke forstået hvad en moderne bypark er. Og slet ikke hvilke aktiviteter, der skal indpasses i et aktivt bysamfund, hvis man ønsker at udvikle en GOD BY og tiltrække og fastholde resursestærke familier i alle aldre.
Heldigvis er SF og socialdemokratiet ved at ændre holdning og op til valgkampen i november 2009 erklærede flere af de opstillede partimedlemmer, at man burde arbejde positivt for en bypark. Socialdemokratiets Flemming Jensen, der også er arkitekt, udtalte, at byparken er et vigtig aktiv for at skabe et dynamisk Espergærde og Henrik Møller erklærede, at partiet burde se på hele byparken med nye øjne. 
 
Lokaldemokraterne med Jan Ryberg og Anette Frøhling har i læserbreve skrevet 3 gode grunde for at, der ikke skal opføres et plejehjem på cirkuspladsen.  Nemlig, at den vedtagne lokalplan og kommuneplan er et løfte til borgeren, hvordan et område skal anvendes, som man ikke kan ændre uden, at der foreligger nye og tungtvejende grunde til en ændring. At et plejehjems nærhed til offentlig transport og indkøbsmuligheder ikke er særlige tungtvejende, da ældre der i dag bor på plejehjem er så plejekrævende, at de stort set ikke har kræfter og mulighed for at komme ud at handle. Og for det tredje, at et plejehjem i Espergærde ikke er en garanti for at ældre espergensere får de ledige pladser, da borgerne ikke selv vælger plejehjem, men får tilbud, hvor der er ledig plads.

Socialistisk folkeparti har også skiftet holdning og går nu ind for en bypark. Blandt andet har byrådskandidat Christoffer Bering Baden i læserbrev november 2009 skrevet ”SF vil ikke bygge på Cirkuspladsen”. Videre skriver Bering, at man burde iværksætte den plan, der allerede er lavet for området om en park. Han skriver også, at det ikke kan ske på en gang, men at det snildt kan lade sig gøre i etaper over en årrække og endelig, at man bør starte etape 1 meget snart.

Da venstre og konservative hele tiden har været positive, må man nu konkludere, at mindst 90 % af byrådet ønsker at skabe en bypark på Cirkuspladsen. B&G skal derfor endnu engang bede Byrådet sætte handling bag de mange ord og starte med at udarbejde en overordnet plan. Når denne er vedtaget bør man straks starte med første etape. Dette kunne være en dræning af området over mod regnvandsbassinet, så den årlige byfest ikke ender i mudder bare det regner en smule. Næste etape kunne være at rydde op i det tætte buskads omkring bassinet og omdanne dette til en charmerende lille sø. Se B&G's forslag til en bypark her.

alt
Cirkuspladsen med Mørdrup Kirke i baggrunden er i dag flad og lidt kedelig
alt
Fotoet er fra arealet bag Tibberupparken, hvor der er etableret flere små bakker  

 


Plejehjem på Cirkuspladsen droppes,  hvad så med byparken?
De mange kvalificerede indlæg har heldigvis båret frugt og flertallet i byrådet har langt om længe droppet at bebygge cirkuspladsen med et stort plejehjem med tilhørende funktioner, p-arealer etc.. Der er nu kommet andre placeringer i spil og måske skal Poppelgården atter være plejehjem. Vi kipper med flaget og ser allerede frem til at kommunen så småt begynder realiseringen af en bypark til glæde for hele Espergærde.

Beslutningen er også god for demokratiet, da befolkningen nu atter kan begynde at stole på, hvad byrådet vedtager i sin kommuneplan, hvor Cirkuspladsen jo er udlagt til bypark.
Den glædelige beslutning betyder også, at vi nu kan genoptage sit tidligere arbejde med planer om bypark og aktiviteter på Cirkuspladsen.

Fra vores tidligere drøftelser med Vej- og Park afdelingen ved vi, at der fra forvaltningens side er en stor interesse i at skabe et spændende grønt byrum, men at man mangler penge. Til det er at sige, at kommunen stort set intet har gjort for at skabe attraktive nye uderum i Espergærde området i en menneskealder eller to. Vi skal derfor opfordre til, at man kickstarter, da man ikke fortsat kan føre en mangelfuld (grøn) bypolitik. 

Vi skal endvidere opfordre de politiske partier til seriøst at indarbejde en kommende bypark i de økonomiske budgetter. Dernæst skal vi opfordre politikerne, Teknisk Forvaltning og andre om, at komme med nogle bud (handlingsplaner) på, hvordan vi samme kan skabe en varieret bypark beregnet for alle aldersgrupper.

Bypark kan udføres i faser
Starter vi ikke ovenstående, kan alternativet nemt blive, at byrådet efter salamimetoden godkender udbygninger af centeret med nye varegårde, p-pladser etc., så området bliver lige så kønsløst, som Prøvestenscenteret og en kommende bypark forbliver en død sild.

I kommunens sidste nye Planstrategi 2007 ønsker man resursestærke tilflyttere mellem 30-40 år og anfører en række tiltag, som kan få sat gang i denne spiral.

I Planstrategien står stort set intet om Espergærde og slet intet om en stor og spændende bypark i Espergærde. Det er dog fortsat vores opfattelse, at netop et sådant indspark vil medføre, at Espergærde (Sydkysten) bliver langt mere attraktiv både for nuværende og kommende borgere.

Vi medvirker gerne fortsat i det fremadrettede arbejde for at skabe denne bypark, som for os gerne må etableres løbende over en årrække.
I august i år blev afholdt en stor byfest på Cirkuspladsen i Espergærde. På samme tidspunkt besluttede skyerne at åbne for sluserne, hvilket resulterede i en pløret festplads, der totalt ødelagde den stort anlagte byfest. Dette både til skade for arrangørerne og byens befolkning.
Atter en gang viste cirkuspladsen, at den er meget sårbar for aktiviteter i perioder med regn, da jordlaget er leret, hvorfor vandet kun langsomt siver ned i underlaget.

B&G har allerede i slutningen af 1990´erne udarbejdet et principforslag til omdannelse af græsområdet til en Bypark, der kunne udbygges i etaper. Som følge af forslaget er der i Kommuneplanen indskrevet, at der skal være bypark på området.

Den første etape i vores forslag var, at der skulle foretages en dræning af jorden suppleret med beplantning af vandsugende træer på området mod institutionerne og ned mod det store overløbs bassin. En udlægning af grusblandet jord samt dræning med slanger er forholdsvis nemt at udføre, da drænslangerne kan sluttes på det store overløbsbassin, hvorfor man hverken behøver pumpebrønde eller anden mekanik. 

Som etape 2 foreslog vi, at man fjernede det høje ståltrådshegn og noget af det tætte buskads omkring bassinet samt fladede skråningerne ud, så der kom et svagt hældende terræn ned mod det ucharmerende overløbsbassin. Med disse forholdsvis enkle indgreb ville en del af overfladevandet naturligt sive mod bassinet, der samtidig ville få karakter af en rigtig sø og give området karakter. Et søområde, der senere kan blive en attraktiv perle i den senere bypark.

Vi har tidligere drøftet forslaget med Teknisk Forvaltning blandt andet med stadsgartneren, der finder ideen rigtig god, men samtidig oplyser, at kommunen ikke har råd. Svaret er nok, at forvaltningen og politikerne ikke har fulgt op om forslaget, da man tilsyneladende ikke er interesseret i at skabe et smukkere Espergærde og bynære miljøkvaliteter til gavn for både nuværende og kommende beboere.

Så vidt det vides, har man til dato end ikke undersøgt, hvor store udgifterne ville blive. En ting er dog sikkert, havde man for alvor været interesseret, kunne man i løbet af de sidste 10 år have skabt bedre forhold på området og så småt været i gang med en mere langsigtet bypark.

B&G skal derfor endnu engang opfordre forvaltningen og politikerne til, at udarbejde oplæg (fysisk og økonomisk) for en fremtidig bypark i Espergærdes hjerte.  Og på den korte tidshorisont, at få drænet jorden, så arealet også kan bruges til byfester og boldspil, når det har regnet.


 

Plejehjemmets placering revurderes

Det er fint, at byrådets flertal har valgt at lytte til de mange indsigelser, der har været i anledning af forslaget om at placere et nyt plejehjem på Cirkuspladsen mellem Mørdrupskolen og Mørdrup Kirke.

Fint, fordi det betyder, at vi kan bevare et ubebygget område midt i byen, som er et område, der kan benyttes til mange aktiviteter ikke blot nu, men også af kommende generationer.

Fint, fordi det ikke er nødvendigt med et centernært plejehjem i vore dage, hvor stort set alle beboerne er så plejekrævende, at de ikke med egen hjælp - og kun vanskeligt med familiens hjælp - kommer uden for plejehjemmet.

Fint, fordi der findes mange andre løsninger på placeringen af et plejehjem. F.eks. er en placering mellem Villa Helle og Kløvermarken, hvor der i stedet for den nedslidte Oasen kunne bygges et kombineret plejehjem, dagcenter/oase m.v.

Fint, fordi det giver mulighed for at undersøge en mulig placering i Snekkersten, hvor man jo har mistet det lokale plejehjem efter at Poppelgaarden er blevet omdannet til genoptræningscenter.

Fint, fordi det giver mulighed for at revurdere om ikke man kunne genåbne Poppelgaarden i Snekkersten som plejehjem og placere genoptræningscenteret et andet sted. Et genoptræningscenter behøver i al fald slet ikke at ligge centralt, da beboerne jo kun skal være der i kortere tid.

Fint, fordi det betyder, at befolkningen atter kan begynde at stole på, hvad byrådet vedtager i sin kommuneplan, hvor Cirkuspladsen jo er udlagt til bypark. B&G har tidligere arbejdet med planer om bypark og byaktiviteter på Cirkuspladsen.