Sagt og skrevet om Espergærde Strand

 
 

Tak til de konservative og socialdemokraterne for at bevare Espergærde strand og havn!


Vi kan nu fremover nyde og glæde os over den frie udsigt til øresund!

Borger- og grundejerforeningen (B&G) vil gerne på vegne af de involverede foreninger og de mange som har støttet underskriftsindsamlingen sende en stor tak til de konservative og socialdemokraterne for ikke længere at gå ind for at bygge et nyt klubhus på Espergærde strand og havn. Den samme tak skal lyde til de øvrige partier i byrådet, som også har taget afstand fra klubhusbyggeriet.

Vi går ud fra, at det betyder, at enhver form for forslag om et klubhus på Espergærde strand og havn fjernes fra forslaget til kommuneplan uanset, hvem af de to fløje der får flertal efter kommunalvalget.

 

 

 

B&G vil samtidig rose både socialdemokraterne og de konservative for deres positive bemærkninger til vor forenings forslag om at få udarbejdet en samlet helhedsplan for Espergærde havn, stranden og ”torvet” ved Mørdrupvejs udmunding i Strandvejen.

B&G vil derfor gerne have lov til at kvittere ved at invitere socialdemokraterne og de konservative samt også gerne andre partier i det nye byråd til sammen med B&G og de lokale foreninger og borgere omkring havnen og i Espergærde til at mødes en gang efter kommunalvalget for i åben dialog at drøfte ideer og perspektiver for den fremtidige udvikling af dette populære område.

Vort ønske er at få udarbejdet en helhedsplan, som både kan bevare det unikke havnemiljø og samtidig sikre mere trygge trafikale forhold men også udvikle et hyggeligt og levende torvemiljø til glæde for såvel borgerne i Espergærde samt de mange udefra, som gæster dette stemningsfulde hjørne af Nordsjælland. I en sådan plan skal det nuværende klubhus på Strandvejen naturligvis indgå med sigte på at optimere huset til gavn for sejlklubben og meget gerne også andre foreninger med tilknytning til havnen og vandet.

Vi glæder os over de to partiers imødekommenhed, og vi vil så snart valget er overstået tage kontakt til begge for at drøfte, hvordan vi sammen med alle andre interesserede kan skabe en god dialog om denne vigtige opgave. 

Til sidst skal jeg sige tak til de mange, der har støttet underskriftindsamlingen og oplyse, at indsamlingen hermed er stoppet.

Med venlig hilsen
Stig G Lund
Næstformand for B&G

 • Hermed en lille støtte til jer.
 • Jeg håber at det lykkes jer at forhindre det fæle byggeri.
 • Jeg støtter hermed Borger- og Grundejerforeningen for Espergærde og Snekkerstens indsamling mod byggeprojektet på Espergærde Strand.
 • Undertegnede protesterer på det kraftigste mod det vanvittige byggeri på Espergærde Havn:
 • Jeg tilslutter mig:
 • Underskriftindsamling mod rammebestemmelserne for Espergærde havn, herunder især opførelse af 2 store huse på 408 m2 i to etager til den lokale sejlklub, med formindskelse af sandstranden til følge, ikke mindst i betragning af at sejlklubben har et udmærket bevaringsværdigt hus til sin rådighed.
 • Jeg vil gerne understøtte med min underskrift, at der IKKE skal bygges et nyt klubhus på Espergærde strand. Det fulde areal skal bevares, som den er i dag, nemlig  som en strand for offentligheden
 • Jeg synes heller ikke at det skal tillades at opføre de 2 høje bygninger.
 • En stor protest fra min side mod at spolere et smukt naturområde, som mange mennesker har glæde af.
 • Det er utroligt, hvad der bliver foreslået af ”fremskridt” i dag af et byråd, så skrot dette elendige projekt, og lad os få at vide, hvilke partier, der står bag dette dybt kritisable forslag.
 • Jeg er imod!
 • Jeg skal hermed udtrykke min protest imod evt. byggeri af ”højhus” ved Espergærde Havn.
 • Hej - Ja, vi støtter i den grad arbejdet mod opførelse af klubhus på Espergærde Strand.
 • Det vil intet mindre være en skandale!!!!
  Så brug endelig mit navn og adresse i underskriftindsamlingen:
 • Hermed vor adresse som led i protesten mod det skitserede mareridts-byggeri (vi troede faktisk det var en dårlig joke!).
 • Jeg støtter gerne projektet!
 • Vi skal hermed tilslutte os at der ikke bliver bygget ved Espergærde Havn. Brug det nuværende klubhus.
 • Jeg støtter protesten mod overudnyttelsen af havn og strand i Espergærde.
 • Jeg tilslutter mig:
 • Underskriftindsamling mod rammebestemmelserne for Espergærde havn, herunder især opførelse af 2 store huse på 408 m2 i to etager til den lokale sejlklub, med formindskelse af sandstranden til følge, ikke mindst i betragning af at sejlklubben har et udmærket bevaringsværdigt hus til sin rådighed.
 • Jeg ønsker de nuværende rammebestemmelser fastholdt omkring Espergærde havn, således at der ikke bliver opført et nyt klubhus, til ulempe for stranden syd for Espergærde havn.
 • Tak for det gode initiativ til en underskriftsindsamling.
 • Opførelse af et kæmpe klubhus er noget af det tåbeligste, der længe er foreslået. De mennesker, der kommer på sådan en idé, er tilsyneladende ikke klar over, hvilken perle vi råder over her i Espergærde.
 • Jeg er morgenbader 7 - 8 måneder om året, og benytter derudover stranden og miljøet omkring havnen næsten hver eneste dag. Det smukke gamle klubhus, som kommunen vist er kommet ganske gratis til, skulle behandles med større respekt til glæde for både sejlerfolket og vi andre.

Havnen – Strandvejen - byudvikling i Espergærde Borger og Grundejerforeningen for Espergærde og Snekkersten, Historisk Forening for Espergærde og omegn og Danmarks Naturfredningsforening advarer i Helsingør Dagblad den 30.sept. 2009 om, at revisionen af kommuneplanen giver mulighed for opførelsen af en ny bygning på søndre mole til nyt klubhus for Espergærde sejlklub og til toiletter og havnekontor for havnen.

I strid med planloven
Der har ligeledes i sommerens løb været mange og velbegrundede protester om disse byggeplaner på borgermøde og i dagspressen. Det konkrete forslag til et 8 m højt byggeri fordelt på 270 m² tæt mod vandlinjen er arkitektonisk utilpasset områdets særlige karakter, det er i strid med kommunens vedtagne arkitekturpolitik og med planlovens intentioner om at beskytte kystnærhedszonen mod utilpasset byggeri.
 
Det attraktive og brede udsyn over Øresund og kysten, som er karakteristisk for havneområdet, vil blive krænket af en dominant fremmed bygning i kystlandskabet og offentligheden begrænses i adgangen til kysten ved byggeriet. Endvidere er parkerings forhold uløste i forhold til udbygningen. 

Der kan være forståeligt at sejlklubben ønsker bedre faciliteter. Når der skal findes en løsning på dette, må flere alternativer på bordet, frem for at låse fast på kun 1 forslag, som er det dårligst tænkelige, set i et offentligt perspektiv.

Der findes andre placeringsmuligheder
Der er jo f.eks. muligheder for andre placeringer og for at tænke sejlklubbens ønsker ind i en samlet helhed for såvel havneområdet som for Strandvejsområdet ved Mørdrupvej, Egebæksvang kirke, kirkestranden og Espergærde strand. Det er et trafikalt sort område med mange ulykker og vanskelige p-forhold, som det vil være relevant at forbedre og integrere i et nyt attraktivt strand- havne- og byområde. I denne sammenhæng kunne sejlklubbens planer være et positivt bidrag til at skabe liv og byudvikling i området. Der kunne måske også indgå mindre servicefunktioner og andre søsportsrelaterede aktiviteter i planen.

Helhedsplan
Der ligger kvalificerede planer fra Borger- og Grundejerforeningen for etablering af et spændende bymæssigt ”torvemiljø” ved Mørdrupvejs udmunding i Strandvejen, til gavn for Espergærdes lokalbefolkning, som nyt samlingssted. Et forslag, som støttes af S i dets realisering. Jeg vil gerne som socialdemokratisk byrådskandidat i Espergærde bakke op om at der laves en helhedsplan for området med henblik på at skabe et sammenhængende spændende havnetrafik- og bymiljø, som også indbefatter en løsning af sejlklubbens planer - ”hovsaløsninger” uden tilpasning og sammenhæng med omgivelserne, skal undgås.

Heldigvis er behandlingen af kommuneplanen i byrådet udskudt til efter kommunalvalget, så der er stadig muligheder for at ændre i kommuneplanforslaget.

Et malplaceret fejlprojekt på Espergærde Strand


Det ny klubhus vil stort set spærre for udsigten til Øresund når man kommer fra vejen.

I kommuneplanen 2009-2020 ses et forslag fra sejlklubben om et nyt klubhus på stranden. Spørgsmålet er: Hvad er den objektive begrundelse for et byggeprojekt der inddrager dele af den offentligt tilgængelige strand og havneplads i Espergærde?

Med et nuværende klubhus, fuld af muligheder kun 40 meter fra havnen med direkte adgang til strand og havn, skal forklaringen søges inden for en snæver kreds af ekstreme særinteresser.

Jeg vil stærkt anbefale man arbejder for en løsning, der tager udgangspunkt i de mange muligheder der kan udvikles med udgangspunkt i den kommunalt ejede ejendom, hvor sejlklubben i dag har til huse.

Ved hjælp af istandsættelse, modernisering og energirenovering, kan skabes optimale rammer for en bred kreds indenfor sejlsport, borger- og brugerinteresser. Blandt andet kan nævnes aktiviteter som; havkajak, smakker, vinterbadere og brætsejlere. Desuden kan lokaliteterne stilles til rådighed for fx natteravnene og definerede ungdomsgrupper.

Kort sagt er der brug for et ’multi-hus’ for de mange. Det der ikke er brug for er en forringelse af naturværdier og en reduktion af det offentligt benyttede strandareal, der tilgodeser den brede befolkningsgruppe.

Intentionerne i strandvejsrapporten og kystbeskyttelseszonen bør følges, derfor nej til byggeri på stranden.

Det eksisterende klubhus i skønvirkestil set fra stranden. Huset kan renoveres og ombygges, så huset i fremtiden kan danne rammen for mange brugergrupper.

B&G har flere gange valgt at samarbejdet med andre foreninger under mottoet at ”enighed skaber resultater”. I sagen om forslaget til et nyt klubhus på stranden, har det ikke været svært at finde ”fodslaw” med andre. Sammen med Historisk Forening for Espergærde og Omegn samt Danmarks Naturfredningsforening har vi derfor skrevet en indsigelse mod forslaget, der lyder.

Nyt klubhus truer miljøet omkring Espergærde Havn og badestrand.
Kommuneplanforslaget 2009-2020 indeholder rammebestemmelser der gør det muligt at bygge et nyt klubhus som placeres på dele af havnearealet og dele af den populære badestrand umiddelbart syd for Espergærde Havn. Klubhuset bliver ifølge skitserne op til 8,5 meter højt og det samlede bruttoetageareal - inklusive en stor træterrasse - nærmer sig 500 m2.

Nedennævnt tre lokale foreninger finder det yderst kritisabelt, at der i forslaget til kommuneplan søges indpasset bestemmelser, der gør det muligt at opføre et så voldsomt og dominerende byggeri i kystzonen. Det er foreningernes opfattelse:

 •  
  • at byggeriet vil ødelægge Espergærdes unikke havnemiljø, som både har historisk og kulturel betydning og værdi.
  • at byggeriet vil forhindre det frie udsyn både op og ned langs Øresundskysten samt ud over Sundet.
  • at det massive byggeri vil være et fremmedelement i kystlandskabet
  • at et projekt af denne art alene vil tilgodese de få på bekostning af naturen 
  • at et klubhus placeret det pågældende sted vil tilsidesætte hensynet til mange Espergærde-borgere, samt mange turister og gæster, som færdes og benytter Espergærde havn og strand.

Espergærde sejlklub har i dag til huse i et enestående klubhus som ejes af Helsingør Kommune. Huset er et bevaringsværdigt Jugendhus og udgør en del af det samlede havne- og strandmiljø, idet det kun ligger 40 meter fra havnen. Huset kræver i dag en gennemgribende renovering og istandsættelse, men vil fremover kunne danne ramme for sejlernes aktiviteter samtidig med, at det kan være ramme for en lang række andre søsportsaktiviteter i Espergærde Havn.

Sammenfattende er det de tre foreningers opfattelse, at de gældende rammebestemmelser for Espergærde havn skal fastholdes og overføres til den nye kommuneplan, således at et dominerende byggeri ikke kommer til at true miljøet omkring Espergærde Havn.

Med venlig hilsen
Borger- og Grundejerforeningen for Espergærde og Snekkersten mv. v/ Mogens Aarsleff Hansen
Historisk Forening for Espergærde og Omegn v/ Preben Poulsen
Danmarks Naturfredningsforening v/ Ebbe Kanne