Sagt og skrevet om trafikken

 
 

Debat om H-H-tunnel i Espergærde Byforening         2.3.2011.

De nye storslåede planer for jernbane- og motorvejstunneller mellem Helsingør og Helsingborg blev præsenteret og drøftet på et møde på Espergærde Bibliotek tirsdag aften 1. marts. Her havde Espergærde Byforening inviteret Steen Olesen, medlem af regionsrådet for SF og borger i Espergærde, til at fortælle om planerne og svare på spørgsmål om disse som desserten på afholdelse af foreningens ordinære generalforsamling. Der var mange spørgsmål fra de mange fremmødte, og Steen Olesens svar er indarbejdet i nedenstående resumé.

Region Skåne og Region Hovedstaden har i samarbejde fremlagt planer for, hvordan de synes, man skal afvikle transittrafikken mellem Sverige og kontinentet efter åbning af Femern-tunnelen i 2020. Femern-tunnelen forventes at mangedoble godstrafikken henover Lolland-Falster og Sjælland.

Derfor har man genoplivet den gamle plan om anlæg af B5-motorvejen Køge-Høje Taastrup-Hillerød Syd-Nivå-Helsingør og tilføjet en langsgående jernbane for godstog og persontog gennem Nordsjælland. Man taler om en ”Grøn Transportkorridor”, som bakkes op af samtlige regionsrådsmedlemmer.

B5-Motorvejen vil være sammenfaldende med den eksisterende Helsingørmotorvej på strækningen mellem Nivå og Espergærde. Herfra tænkes Helsingørmotorvejen så forlænget mod øst ind over den fredede Rørtang-kile og Flynderupgårds jorder og ført i tunnel under Egebæksvang og Øresund sammen med den nye langsgående jernbane. Jernbanetunnelen tænkes forbeholdt godstog, idet persontogene skal have deres egen tunnel længere mod nord mellem Helsingør Station og Helsingborg C. For at dette skal være muligt, må Kystbanen graves ned på strækningen nord for Snekkersten Station, og Helsingør Station ombygges til en undergrundsbanestation.

Steen Olesen fremhævede, at der også er set på alternative linjeføringer, og at intet er besluttet endnu. Men den danske og svenske regering har givet hinanden håndslag på en fast H-H-forbindelse, og den danske regering vil have en redegørelse med henblik på beslutning i 2013 eller 2014. Herefter vil der kunne fremsættes forslag til anlægslov fx i 2017 og klippes snore vel tidligst i 2025. Svenskerne har i øvrigt tilbudt at betale H-H-forbindelsen 100 procent (ligesom danskerne betaler Femern-forbindelsen 100 procent). Men ”Den grønne Transportkorridor” fra Køge til Helsingør kommer vi selv til at betale.

Når Steen Olesen kunne gå ind for H-H-projektet, skyldtes det ikke mindst, at ”det vil give Helsingør tilbage til borgerne”, idet de bliver fri for den internationale lastbilstrafik gennem byen. Det forventes nemlig, at halvdelen af den tunge transittrafik vil vælge H-H-færgerne frem for Öresundsbron, når Femern-tunnelen åbner. Og det vil betyde en voldsom stigning i trafikken gennem Helsingør.

Men om det vil gå sådan, vil dog i høj grad afhænge af forholdet mellem bro- og færgetaksterne. Og så kan man jo spørge, om nogle mere eller mindre tilfældige takster skal være begrundelse for milliard-investeringer i infrastuktur.

Steen Olesen kunne ikke svare på spørgsmålet om, præcis hvor motorvejen og jernbanen skal gå i jorden mellem Espergærde og Snekkersten og dermed blive usynlig i forhold til omgivelserne. For det er der slet ikke taget stilling til endnu.

En af mødedeltagerne foreslog, at man i stedet for H-H-forbindelsen kunne etablere en fast forbindelse syd for Køge Bugt mellem Stevns og Skanør. Så kunne man spare anlæg af ”Den grønne Transportkorridor” fra Køge til Helsingør og skåne miljø og borgere på samme strækning. 

Ebbe Kanneworff, Danmarks Naturfredningsforening, var enig heri, og undrede sig over, at der tilsyneladende var så lidt modstand mod H-H-projektet. Det er som om, danskerne finder sig i hvad som helst. Undertegnede gav ham ret og mente, at svenskerne måtte se sig tilfredse med, at de har fået Öresundsbron, og at denne må kunne udnyttes langt mere intensivt end i dag.

Præcis kl. 22 kunne Espergærde Byforening takke Steen Olesen for en god og grundig orientering og forsamlingen for god debat og ro og orden.

Kai Thaarslund
trafik- og byplanlægger
Piletoften 9

3070 Snekkersten

Foredrag om ny HH-tunnel fra Snekkersten til Helsingborg.

Efter Espergærde Byforenings generalforsamling den 1. marts 2011 på Espergærde bibliotek vil regionsmedlem Steen Olesen fra Region Hovedstaden fortælle om planerne for den måske kommende faste forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg. 

Steen Olesen, der bor i Espergærde, vil tage udgangspunkt i den såkaldte IBU-3 rapport, som er et resume af analyser om transportkorridor mellem Øresund og Femern, men vil især fokusere på konsekvenserne for landskabet og borgerne i Helsingør Kommune.

Både byforeningens medlemmer og andre er velkommen til mødet, der starter kl. 19.30. Efter foredraget håber vi på en spændende debat. 

 

hh-kort

 

Stor betydning for lokalområdet

Der er mange planer i spil. Noget tyder dog på, at der er stemning for en tunnelforbindelse fra Snekkersten frem til Helsingborg syd. Men en forbindelse kan også ske via en bro eller både en bro (biler) og tunnel (tog). Landforbindelsen kan også føres frem lige nord for Snekkersten eller lige syd for Helsingør. Uanset hvilken løsning der vælges vil det medfører store ændringer i landskabet, da tilkørselsforhold med ny motorvej samt landanlægget kræver store indgreb, da f.eks. en tunnel må forventes at skulle starte mindst et par kilometer inde i landskabet. Som det fremgår af ovenstående linjeføring peges der på en afgrening i den nordlige del af Egebæksvang skov, hvilket blandt andet må medføre anlægsarbejder på markerne omkring Flynderupgård og i den smukke og populære Egebæksvang. 

 Der er således mange spørgsmål at stille.

 Hvor præcis skal den nye motorvej og tilkørsler placeres?

 Hvilken betydning får anlægget for vores natur og landskab?

 Kan vi allerede nu gøre noget for at mindske generne fra den øgede trafikstøj?

 Kan vi allerede nu gøre noget, så anlægget kan indpasses harmonisk i naturen?

 Bliver Helsingør en blindtarm i den nye infrastruktur?

Får en fast forbindelse en afsmittende effekt på øget erhverv og turisme i Espergærde og kommunen? Dette kræver nok særlige afkørsler og dermed yderligere indgreb i naturen.

Nogle af spørgsmålene vil sikkert blive belyst i Steen Olesens foredrag, og andre må vi nok over tid prøve at bearbejde.     

Femern Bælt – Ring 5 – HH tunnel.

Uanset om man er tilhænger eller modstander af en kommende fast forbindelse over Øresund, må man forholde sig til, at det er stærke kræfter i både Danmark og Sverige, der arbejder for planens gennemførelse. 

Et af argumenterne for en fast forbindelse i den nordlige ende af Øresund er at forbedre infrastrukturen i Øresundsregionen, så den bliver bundet mere naturligt sammen end i dag.

Et andet argument er, at forventer en femdobling af varetransport mellem Tyskland og de øvrige nordiske lande via Øresund, når den faste forbindelse over Femern Bælt står færdig. Denne forventes færdigbygget omkring 2020, dvs. om kun 10 år. 

Samtidig er planerne om en ny B 5 ringmotorvej langt fremme og er af mange politikere krævet gennemført inden år 2025. En ny ring 5 forbinder motorvejen ved Køge med Helsingør ind over land, dvs. op vest for Tåstrup, Allerød, syd om Hillerød og ind på Helsingør motorvejen nord for Kokkedal. Den foreslåede linjeføring går gennem en transportkorridor, som allerede blev udlagt i 1975, og hvor der ikke er bygget siden. I linjeføringen er der også sårbar natur, som nok vil blive livligt debatteret. 

 HH forbindelsen kan godt bygges uden at B 5 ringvejen gennemføres, men magtfulde kræfter arbejder for en samlet løsning, så transittrafikken mellem Tyskland og Sverige ikke generer Københavns eksisterende omfartsveje. Ligeledes ønskes en mere direkte trafik mellem Roskilde, Køge og Helsingør.

 I Espergærde Byforening har vi tidligere været modstandere af en fast HH-forbindelse, da vi mente at fordelene ikke kunne opveje de negative konsekvenser. I dag er vi mere i tvivl, hvilket også er baggrunden for at vi ønsker mere information. 

 Når vi har fået forelagt analyserne kan vi bedre træffe et valg og vælge at bekæmpe planerne eller arbejde på at få mest ud af den overordnede planlægning både set i forhold til naturen og måske også i forhold til øget turisme og erhverv (økonomi) i vores lokalområde. Det bliver i hvert fald spændende.

 skema

hh-sjaelland

  

 

 

Hvorfor vil politikerne have mere trafik til Sydkysten?

Hvorfor er det lige, at så forskellige mennesker som borgmester Per Tærsbøl, tidligere folketingsmedlem  Carsten Bo Jensen, chefredaktør ved Helsingør Dagblad Klaus Dalgas samt en række andre politikere og samfundsdebattører vil have mere trafik til vort område?

Da et næsten enigt byråd i 1980’erne besluttede at sige nej tak til en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg og det efterfølgende blev besluttet at bygge en bro mellem København og Malmø, ja så åndede rigtig mange lettet op. Nu kunne man endelig komme af med den voldsomme trafik til og fra færgerne. Da DSB samtidig fandt på at sejle godsvognene fra Frihavnen til Helsingborg i stedet for at køre dem ad Kystbanen til Helsingør og sejle dem over den vej, ja, så åndede mange beboere langs Kystbanen lettet op.


Som en konsekvens af dette blev reservationen af den såkaldte færgevejskorridor mellem Vapnagaard og Borupgaard-områderne ophævet – og efterfølgende blev arealet fredet. Korridoren var reserveret til en motorvej, der skulle føre trafikken udenom bykernen (= Kongevejen) og ned til en planlagt Sydhavn eller til den nuværende færgehavn. Arealet kunne også have været anvendt til en motorvej, der kunne føre trafikken i en bro over Øresund til Skåne.

Men den nedlagde et næsten enigt byråd – måske i forventning om at den kommende faste forbindelse ved København-Malmø ville fjerne det værste trafikpres fra Helsingør-området. Men da så broen rent faktisk kom og det begyndte at gøre ondt på færgerne p.g.a. faldende trafik, ja, så skete det forunderlige, at byrådet med borgmesteren i spidsen under stort postyr fik opsat skilte syd for København (!), der kunne lede trafikanterne væk fra broen og over til alternativet, nemlig færgerne i Helsingør.

I mellemtiden var al tale om færdiggørelsen af motorvejen fra Mørdrup til Helsingør forstummet. Vent nu og se, når broen kommer, så bliver det ikke længere nødvendigt med en udbygning, sagde man – og undgik dermed at tage stilling til det underlige faktum, at strækningen mellem Mørdrup og Helsingør er de eneste 5 km på hele ”det store H” (motorvejsplanen for hele Danmark), der endnu ikke er udført.

Da trafikken derfor fortsætte med at komme, så besluttede man efter mange og lange forhandlinger med regeringen at udvide Kongevejen, således at man bedre kan få afviklet den store og tunge trafik til og fra færgerne. Det er den om- og udbygning, der for øjeblikket finder sted i selve Helsingør.

Af uransagelige grunde har de samme politikere m.v. imidlertid nu fundet ud af, at der snarest bør bygges en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg. Det bliver endnu mere uforståeligt fordi argumentet tilsyneladende er, at ellers bliver Helsingør hægtet af landkortet som et lille appendiks i det nordøstlige Sjælland. Men klager man ikke over at der er for megen trafik på Kongevejen allerede? Har man ikke netop presset på for at få udvidet Kongevejen? Og har man så tænkt sig at en kommende fast HH-forbindelse skal gå fra Kongevejen i Helsingør til Helsingborg? For Færgevejskorridoren er som nævnt blevet taget ud af planlægningen – og en nordlig linjeføring er jo ikke ligefrem i overensstemmelse med den planlægning, der har fundet sted på den skånske side, hvor alle motorveje m.v. ligger syd for byen.

Og hvordan har man tænkt sig at føre jernbanen over Sundet på dette sted? Carsten Bo Jensen har i et par læserbreve peget på, at jernbanens indførsel i en tunnel skal starte helt ude ved Mørdrup. Måske også motorvejen skal det? Men hvis det bliver tilfældet, så vil Helsingør da netop blive ”hægtet af landkortet”.

Men hvad værre er: Kystbanen er i dag fuldstændig fyldt op med passagertoge. Kun i nattetimerne kan der måske presses nogle godstoge ind i køreplanen. Hvor har Per Tærsbøl og meningsfæller tænkt sig at bygge den jernbane, der skal tage den nye togtrafik til og fra Sverige? Og hvorfor vil I udsætte den øvrige befolkning for endnu mere trafik til og fra Helsingør – trafik, som efter alt at dømme kun bliver transittrafik.

Den elendige og manglende trafikplanlægning i Helsingør Kommune har stor betydning for mange borgere især på Sydkysten og i Helsingør. Hvem tror for alvor på at den igangværende udbygning af Kongevejen vil gøre stort andet end at flytte lidt på køerne. Og hvordan skal vi så undgå, at stedkendte trafikanter benytter Gurrevej, Agnetevej eller Strandvejen for at undgå det daglige køhelvede på Kongevejen?

Smukke og sikre veje og stier ønskes

I forlængelse af trafikmødet på Espergærde Bibliotek 23. februar 2009 med Per Tærsbøl og Henrik Møller fra byrådet (og mig selv) i panelet, er jeg blevet bedt om at komme med et indlæg til Borgerbladet.

Ved mødet kom vi rundt om mange konkrete problemstillinger, lige fra en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg til ønsket om en regulering og forskønnelse af området omkring Mørdrupsvejs udmunding i Strandvejen ved Espergærde Havn.

Det første har helt sikkert meget lange udsigter, og personligt ser jeg da også nødigt, at vores nærrekreative og fredede områder skal inddrages til trafikale landanlæg af internationale dimensioner, ligeså lidt som en ny gennemgående motorvej og højhastighedsbane vil kunne bidrage positivt til kommunens herlighedsværdier.

Så hellere et smukt torv ved Espergærde Havn og smukkere veje og stier, og gerne flere af de sidste, så vi kan få et tætmasket og sammenhængende net af trafiksikre stiruter i hele kommunen.

Der er ingen tvivl om, at skønhed fremmer såvel trafiksikkerhed som almindelig livsglæde, mens grimhed gør det modsatte (Det får mig til at tænke på, hvordan den seneste udvidelse af Prøvestenscentret har gjort dette så grimt, så man tror det er løgn - men også lidt fascinerende: tænk at kunne skabe den ultimative grimhed!).

Grimt er det også, når parkerede biler hober sig op og ned af alle veje med to af de fire hjul solidt plantet midt på det smalle fortov, så man dårligt kan passere med en barnevogn. Eller når diverse lastbiler og sættevognstog invaderer vores små villaveje for at aflevere et eller andet, folk har bestil over nettet.

Flere mødedeltagere ønskede foranstaltninger, der kan få bilisterne til at
overholde hastighedsgrænserne på Agnetevej, Mørdrupvej og Strandvejen.

Her må anbefales etablering af fartdæmpende foranstaltninger i form af  busvenlige bump, ”midtervulster” og midterøer, der med fordel kan placeres ved stikrydsninger.
 
I øvrigt er mange af de emner, der blev drøftet ved mødet, efterfølgende taget under positiv behandling i det ”Forslag til Kommuneplan 2009-20”, som blev sendt ud til offentlig høring 1. maj med høringsfrist 4. juli 2009.

Planen, som kan ses på helsingorkommune.dk, er fuld af gode forslag om bl.a. flere cykelstier, bedre trafiksikkerhed og bedre vilkår for fodgængere med hensigtserklæring om at ville gøre en indsats i forhold til renholdelse af fortove, parkerede biler på fortove, ødelagte fortovsbelægninger og dårlig snerydning. Desuden vil man forbedre tilgængeligheden til busstoppesteder og stationer. Og flere af de stier, Dansk Cyklistforbund og andet godtfolk har efterlyst i årevis, indgår i planen.

Så må vi jo bare håbe, der bliver råd til at leve op til alle de gode intentioner, samtidig med at millionerne ruller lystigt ud af kommunekassen til Kulturværft og renovering af vores misligholdte Marienlyst Slot.

I øvrigt gør det mig lidt utryg, at Kommuneplanforslagets planer over eksisterende veje, stier og kollektiv trafik indeholder diverse fejl. Fx håber jeg ikke, at det betyder noget, at Hornbækbanen tilsyneladende har fået endestation ved Grønnehave. Det duer jo ikke, hvis man skal videre med Kystbanen eller med Lille Nord. Man skulle hellere binde Hornbækbanen sammen med Lille Nord, lige som den er blevet bundet sammen med Gribskovbanen i den anden ende.

Lad mig slutte med at opfordre alle interesserede i at deltage i kommuneplandebatten og sende kommentarer og ønsker til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest 4. juli 2009!
 
Kai Thaarslund
trafik- og byplanlægger