Bestyrelse og vedtægter

Byforeningens bestyrelse har 7 medlemmer, der er på valg hvert andet år. Derudover kan der vælges en webredaktør og 3 suppleanter. Bestyrelsen holder ca. 8 møder om året, hvor de overordnede retningslinjer drøftes.  Mærkesagerne og andre pludselig opståede sager behandles typisk af arbejdsgrupper, hvor også folk uden for bestyrelsen deltager.

Foreningen virker uafhængigt af de politiske partier, hvorfor vi frit kan gå i dialog med alle partierne og samarbejde med foreninger i vores lokalområde.

 


Den 106-årige gamle Borger- og Grundejerforening for Espergærde, Snekkersten m.v.. har i 2010 fået nyt navn, nemlig Espergærde Byforening

alt
Espergærde er en varieret by - her Fredensvej

I bestyrelsen har vi længe talt om en ændring af navnet, da foreningen gennem mange år ikke har været, hvad man normalt forstår ved en grundejerforening, hvorfor alene navnet signalerede noget forkert. Det nye navn byforening skal derfor understrege, at foreningen ikke prioriterer grundejere, men har fokus på hele Espergærde og alle byens ca. 13.000 indbyggere unge som gamle.

Bag navneskiftet ligger et ønske om en udvikling og tilpasning til tiden og tidsånden. Samtidig er det nye navn kortere og forhåbentlig nemmere at huske for de ca. 200 medlemmer og byens øvrige borgere.

Den gamle forening var ofte en slags vagthund over for byrådet og kommenterede lokalplaner for området. Dette arbejde vil Espergærde Byforening fortsætte med, men foreningen vil i større grad komme med initiativer for byens vel og nye forslag til politikerne, så byen kan udvikle sig til en by med større æstetiske værdier og oplevelser. En udvikling foreningen så småt har startet op gennem de sidste par år.


Byforeningen vil også fortsætte med sit arbejde på foreningshuset Egegården samt arrangere det store Sankt Hans bål på stejlepladsen. Som noget nyt, vil vi et par gange om året arrangere byvandringer og udflugter til lokale seværdigheder enten alene eller i samarbejde med andre lokale foreninger.

Byforeningen vil også intensivere arbejdet med fælles klubhus ved havnen samt et nyt Havnetorv herunder også forbedrede muligheder for stranden og stejlepladsen. Omformning af Cirkuspladsen til en aktiv bypark vil også være en af vores vigtige mærkesager.  

Selv om det er en Byforening vil vi naturligvis også interessere os for det omgivende landskab, herunder ikke mindst Flynderupgård og Egebæksvang skov, hvor vi vil udvide den gamle tradition med opsætning af bænke, til også at omfatte opsætning af legeredskaber og andre tiltag.  

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at den foryngede og delvis nye Espergærde Byforening håber at få flere medlemmer og gerne aktive medlemmer, der kan komme med input og sammen med bestyrelsen kan være med til at løse de mange spændende opgaver. Men alle er naturligvis mere end velkomne i byens ældste forening.

  

alt

Espergærde Strand - en sommerdag 2009

Formand Keld Olsen
Næstformand Sven Raagaard
Kasserer Lisbeth Thye
Sekretær Peter Frederiksen
Bestyrelsesmedlem Kjeld Damgaard
Bestyrelsesmedlem Jochen vom Braucke
Bestyrelsesmedlem Stig G Lund

 

Bestyrelsessuppleant Vibeke Nørly

 

Espergærde Byforening

Vedtægt for Espergærde Byforening

§1
Foreningens navn er ”Espergærde Byforening” (EBF).
Foreningens medlems- og virkeområde er den sydøstlige del af Helsingør Kommune, i hovedsagen sammenfaldende med lokalområderne Espergærde, Mørdrup og Tibberup.

§2
Foreningens formål er at varetage medlemmernes og de berørte lokalområders almene interesser i forhold til Helsingør Kommune og andre offentlige myndigheder.
Foreningen skal i denne forbindelse – inden for sit i §1 nævnte virkeområde – arbejde for
- at skabe borgerinddragelse og dialog mellem foreningen og myndigheder samt arbejde for planlægningen af den fysiske udvikling (kommuneplan, lokalplaner m.v.) tager hensyn til bevarelsen af miljø og trivsel i de enkelte lokalområder og at der herved lægges særlig vægt på pleje af naturværdierne langs Øresundskysten, i Egebæksvang og i det åbne land,
at de offentlige serviceydelser holdes på et rimeligt  niveau og i øvrigt holder trit med befolkningsudviklingen m.v., samt
at der tages tidssvarende hensyn til enkeltpersoners og minoritetsgruppers rettigheder og interesser.
Foreningen virker uafhængigt af de politiske partier, men bør i øvrigt holde forbindelse og samarbejde med andre foreninger m.v., hvor det kan være til fremme af fælles lokale interesser.

§3
Som medlem kan optages enhver enkeltperson/husstand/institution/virksomhed/forening o. lign., som har fast adresse eller ejer fast ejendom inden for foreningens virkeområde.
Æresmedlemmer kan udpeges af bestyrelsen, fortrinsvis blandt nuværende eller tidligere medlemmer

§4
Indmeldelse sker efter henvendelse til foreningen.
Medlemskab er bindende for et kalenderår, og udmeldelse skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel til udgangen af foregående kalenderår.
Medlemskab kan bringes til ophør ved bestyrelsens beslutning, såfremt normalbetingelserne for medlemskab ikke længere er til stede (dødsfald, fraflytning, salg af ejendom, restance m.v.)
Medlemskab ophører dog automatisk ved 2 års kontingentrestance. Evt. nyt medlemskab kan kun opnås efter udligning af tidligere restance.
Et medlem kan udelukkes af foreningen, når et kan godtgøres, at medlemskabet er til skade for foreningen og en generalforsamling tager beslutning herom med2/3 af de afgivne stemmer.

§5
Normalkontingentet fastsættes af den ordinære årsmøde for et indeværende kalenderår.
Æresmedlemmer er kontingentfri.

§6
Årsmødet har – inden for de i disse vedtægter fastsatte grænser – den øverste myndighed i alle foreningens anliggender.
Årsmødet ledes af en dirigent, som vælges ved simpelt stemmeflertal.
Dirigenten afgør i tvivlstilfælde alle spørgsmål vedr. forhandlingernes afvikling, herunder afstemningsmetoder.

§7
Ethvert medlem er mødeberettiget, og ethvert medlem, der ikke er i restance, er stemmeberettiget og valgbar.
Stemmeret og valgbarhed opnås efter 3 måneders medlemskab af foreningen.

§8 
En lovligt indkaldt årsmøde er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødendes antal.
Afstemning sker normalt ved håndsoprækning, men hvis dirigenten eller blot ét stemmeberettiget medlem ønsker det, skal afstemning ske skriftligt.
Til vedtagelse af forslag kræves normalt simpelt stemmeflertal.
Ved stemmelighed gentages afstemningen. Hvis der fortsat er stemmelighed, træffes afgørelse ved lodtrækning.
Forslag til vedtægtsændringer kræver dog, at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Forslag om foreningens opløsning ved en ordinær årsmøde kræver tilsvarende, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Skulle i dette tilfælde et ordinært årsmøde ikke være beslutningsdygtigt, indkaldes der til et ekstraordinært årsmøde, som da uden hensyn til de mødendes antal kan tage beslutning med den foran angivne majoritet.

§9
Indkaldelse til årsmødet sker ved oplysning i dagspressen samt på foreningens sociale medier.
 Indkaldelsen skal i det mindste angive mødetid og -sted samt dagsorden.
Årsmødet skal afholdes inden for foreningens virkeområde.

§10
Ordinært årsmøde afholdes hvert år i årets første kvartal med følgende dagsordenpunkter:
1. Valg af dirigent.
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab.
4. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne.
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af én revisor og én revisorsuppleant.
9. Fastsættelse af kontingent .
10. Eventuelt

§11
Der afholdes ekstraordinært årsmøde efter beslutning af et årsmøde eller af bestyrelsen eller når mindst 30 stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom. I sidstnævnte tilfælde afholdes det ekstraordinære årsmøde senest fire uger efter bestyrelsens modtagelse af begæringen.

§12
Medlemmernes forslag til det ordinære årsmøde indleveres skriftligt til et bestyrelsesmedlem senest 8 dage før årsmødet, medens forslag til behandling ved et ekstraordinært årsmøde afleveres samtidigt med begæringen om dennes afholdelse.

§13
Foreningens bestyrelse består af mellem 3 og 7 medlemmer. Disse vælges på det ordinære årsmøde blandt foreningens medlemmer. Valget gælder normalt en etårig periode.
Suppleanter til bestyrelsen, én revisor og én revisorsuppleant vælges tillige for et år ad gangen.
Foreslåede kandidater skal – forinden valg foretages – erklære sig villige til at modtage valg.
Genvalg kan finde sted.
Afgår et bestyrelsesmedlem/revisoren inden valgperiodens udløb, indtræder en suppleant i afgåedes sted i resten af vedkommendes funktionstid.

§14
Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og er ansvarlig for foreningens virksomhed mellem årsmøderne. Den råder over foreningens midler til fremme af de ved disse vedtægter fastsatte formål og til udførelse af årsmødets beslutninger.
Bestyrelsen vælger af sin midte formand, evt. næstformand, sekretær og kasserer.
Foreningen tegnes af formanden. Ved formandens forfald træder evt. næstformanden i dennes sted.
Bestyrelsen bestemmer i øvrigt selv sin forretningsorden og bestyrelsesarbejdets fordeling ud over det ved disse vedtægter fastsatte.
Afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§15
Til at varetage særlige opgaver kan bestyrelsen nedsætte permanente eller midlertidige udvalg

§16
Bestyrelsen drager omsorg for, at foreningens pengemidler anbringes på bedste måde.
Efter nyvalg (genvalg) til bestyrelsen og/eller omfordeling af særlige bestyrelsesposter foretages nødvendige fornyelser af hævefuldmagter i anvendte pengeinstitutter.

§17
Kassereren indkasserer alle foreningens indtægter og afholder vedtagne udgifter samt fører en af bestyrelsen godkendt kassebog. Alle pengebevægelser skal være dokumenteret.
Regnskabsåret er kalenderåret.
Årsregnskabet, der følger kalenderåret, skal indeholde status pr. 31. december, herunder oplysning om hvorledes foreningens midler er anbragt.
Årsregnskabet med bilag afleveres af kassereren til bestyrelsens formand senest den 15.1.
Efter bestyrelsens godkendelse afleveres årsregnskabet m.v. til revisoren senest den 25.1.
Revisionen skal tilstræbes afsluttet senest fire hverdage før det forestående årsmøde .
Det reviderede regnskab forelægges af kassereren for det ordinære årsmøde.

§18
Foruden de fornødne regnskabsbøger føres en medlemsfortegnelse.
Referat af årsmødet og bestyrelsens beslutninger registreres og kommunikeres digitalt til medlemmerne.

§19
Skulle foreningens opløsning blive gyldigt besluttet af et årsmøde (jfr. §8) fastsætter det samme årsmøde med simpelt flertal, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue og ejendele eller med betaling af eventuel gæld.
Eventuel formue skal dog fortrinsvis anvendes til formål, der svarer til de i nærværende vedtægter fastsatte formål.

---

Espergærde Byforening er en videreførelse af ”Borger- og Grundejerforeningen for Espergærde og Snekkersten m.v.” (B&G), der igen er en videreførelse af ”Grundejerforeningen for en Del af Tikøb Sogn (Espergærde, Skotterup, Snekkersten m.v.)”, som blev stiftet den 19. august 1904.


SÅLEDES VEDTAGET PÅ DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 18.5.1983 MED ÆNDRING I §10 PÅ DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 14.2.2007 OG MED ÆNDRING I §5 PÅ DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 28.02.2008 SAMT MED ÆNDRING I §1 PÅ DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 04.03.2010.
REVIDERET PÅ DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 27.04.2017.