Sagt og skrevet om Espergærde Centret

  

Tanker om Espergærde Centret, der igen er vokset!
Espergærde Centret, der er landets første indkøbscenter fra 1964 indvier i denne måned endnu en udvidelse af etagearealet, med 2 større tilbygninger til hhv. Netto og Super Best Supermarkeder.
Dette sker efter lokalplanændring og opførelse af tilbygninger, som heldigvis må siges at være trofast overfor eksisterende arkitektur.

Som forbruger kan man så filosofere lidt over, hvorfor denne udvidelse skal ske, hvad det kan medføre og hvad man som forbruger så reelt får?
Ejerne og lejerne tror vel på flere kunder og mere omsætning og det har de formentlig lavet analyser på. Hvis dette holder vil det medføre mere trafik omkring centret og øget pres på P-arealerne!

Får vi større udvalg?
Hvad kunne man som forbruger ønske udover kvantitet? Man kunne jo ønske, at supermarkederne her fik lidt inspiration fra supermarkeder i Sydeuropa og endog Nordtyskland, f.eks. Lübeck. Her bugner supermarkederne af spændende tilbud og delikatesser, frisk fisk på is, skiftende specialtilbud, smagsprøver og indbydende delikatessediske med alskens fødevarer.

Vore lokale supermarkeder er jo all round i orden, pæne og rimeligt velassorterede, men reelt altid det samme og lidt kedelige, ingen overraskelser eller fristelser. Man kan jo smile lidt af tidligere tiders ”Italiensk uge” eller ”fransk uge”, men så var der da nogle afvekslende tilbud og der blev sat fokus på specialiteter fra andre lande. Det er mange år siden dette ophørte – og der kom ikke noget andet i stedet for.

Det er muligvis danskernes egen skyld; Vi er discount fokuserede og går primært efter billige varer og bruger klart en mindre del af vor løn på fødevarer end befolkningerne i de sydeuropæiske lande, som vil have kvalitetsvarer! Dette kalder på en analyse i andet regi.

Øget trafik, et voksende problem!
I Espergærde Byforening vil vi have et godt øje til en evt. udvikling med trafik og P-arealer.

Vi har gennem årene i samarbejde med Kommunen bidraget til de nuværende forbedrede P-arealer omgivet af markant beplantning, der er med til at give det i øvrigt smukke Center og hele området karakter. Det ville være meget uheldigt, hvis der evt. skal gøres indhug i beplantningen for at øge antallet af P-pladser!

Det kan hurtigt komme til at se slapt og karakterløst ud, som kan ses på fotos fra 1980erne, hvor der var fri udsigt til de store asfaltarealer og de parkerede biler fra omgivende veje og bebyggelser – stemmer dårligt overens med Espergærde!

Når dette er sagt, siger vi naturligvis tillykke til EC’s udvidelser, men håber da også, at man så besinder sig. Kvantitet er ikke synonym med kvalitet og EC bør aldrig blive hverken et provins-Storcenter eller et forvokset lokalcenter – og man bør satse på kvalitet, frem for permanent blind tro på, at der bare vælter flere kunder ind, jo større det bliver.

Større butikker betyder mere trafik!
EC’s udvidelse er i sig selv nydelig,men har vi ikke mere brug for mindre trafik og flere lokale indkøbsmuligheder?
Udvidelsen af Espergærde centret rejser spørgsmålet om hvad borgerne i Espergærde har brug for: ét storcenter eller decentrale dagligvarebutikker? Og hvad betyder det for trafikken, når al handel centreres ét sted?

 

Forslaget om udvidelse af EC er begrundet i ønsket fra SuperBest og Netto om ”at udvide deres forretninger for at kunne yde en bedre service til deres kunder”.
En udvidelse, der forøger Nettos bebyggelse med 50% og SuperBests med 30%. En udvidelse som nok også er begrundet i ønsket om mere omsætning – dvs. flere kunder. Det er efter foreningens opfattelse et alt for snævert formål til at begrunde en ny lokalplan, hvorfor et bredt, nyskabende og fremtidsorienteret formål ønskes medtaget i lokalplanen.

 

Ny cykelsti?
Udvidelse af butiksarealet, større omsætning medfører desuden et øget behov for vareleveringer og dermed øget trafikbelastning med tunge køretøjer.
Et positivt moment i trafikmæssig sammenhæng er det, at der åbnes mulighed for en cykelsti langs Nørremarken (enhed 4). Der mangler imidlertid beskrivelse af/henvisning til sammenhængen med og detaljer om resten af strækningen fra Vestermarken til Mørdrupvej – forbi Mørdrup Kirke, Cirkuspladsen, Mørdrupskolen og villaerne.

 

Regnvandsproblemer

Generelt er der i disse år øget fokus på hvor stort et areal, der bliver tagdækket, asfalteret eller på anden måde befæstet. Dette problem tages der ikke højde for i denne lokalplan, der ganske vist ikke giver større asfalt- eller flise-areal, men som p.g.a. de større tagflader alligevel er med til at øge problemerne med afledning af regnvand. I forbindelse med p-pladsomlægninger bør kommune påbegynde en kusrændring, således at man kræver en befæstningstype, der muliggør bedre nedsivning af regnvand end asfalt.

 

Samlet må det således forventes, at de miljømæssige forhold vil få en øget negativ belastning med udbygningen.
B&G mener, at de trafikmæssige forhold – flere kunder og mere varelevering – i sig selv nødvendiggør en miljøvurdering, men foreningen tager med beklagelse til efterretning, at kommunen ikke har foretaget denne vurdering.

 

Kundernes behov?
Den anden principielle indsigelse gælder selve serviceniveauet for kunderne. Når det gælder dagligvarer, så er behovet her anderledes end specialbutikker, idet netop dagligvare-begrebet i sig selv indikerer, at det typisk handler om de daglige indkøb vi alle foretager. Og hvorfor skal det koncentreres ét sted?

Det medfører ofte unødvendig kørsel alene fordi afstanden begrunder det. Mindre decentrale uligheder for dagligvareindkøb begrænser kørsel, da det ofte er lettere og hurtigere at gå eller cykle hen om hjørnet.

 

 Illustration fra lokalplanforslaget, hvor posthuset er forhøjet til to etager.


Vil udvidelsen af dagligvarebutiksarealet på Centret udsulte de eksisterende to decentrale dagligvarebutikker på Kofod Anchersvej og Mørdrupvej?

 

Og nok så interessant: vil det fjerne grundlaget for forslaget om en dagligvarebutik ved Hovvej, som er foreslået i oplægget til kommuneplan? Et udmærket forslag, som vil være en reel forbedret service for de ”kunder” som bor i den vestlige ende af Espergærde!

 

De fleste borgere i Espergærde vil have stor glæde af flere decentrale dagligvarebutikstilbud, da det trods alt er et fåtal der bor klods op af EC. Man bør også lægge vægt på, at en endnu en udvidelse af Espergærde Centret også bør have borgernes behov for øje – ikke kun butikkernes.

 

Den debat finder B&G bør rejses i forbindelse med Kommuneplanen og spørgsmålet om en evt. udvidelse af Espergærde Centret.
 

Hensyn til det grønne look
Når alt dette er sagt så skal B&G dog ikke undlade at påskønne selve den arkitektoniske udformning af udvidelserne, som det fremgår af lokalplanen. Det er smukt samstemt med det eksisterende EC’s arkitektur. Det gælder også forslaget om, at der kan bygges en etage på posthusbygningen.
 

Og P-plads udvidelserne virker også umiddelbart tilforladelige, dog under hensyntagen til, at det grønne look fastholdes helt igennem. B & G har ved flere lejligheder kæmpet for at få etableret grønne beplantningszoner omkring P-pladser og i randzonerne.
 

Dette er glædeligvis lykkedes i fint samarbejde med Teknisk Forvaltning samt med bidrag fra Tuborgs Grønne Fond.
 

Såfremt intentionen nu er, at underbeplantning (krat) nu skal fjernes, vil P-pladserne med de parkerede biler blive fuldt eksponeret. Derfor er det vigtigt, at underbeplantningen, som den er i dag både på Vestermarkens store P-plads og mod Kløvermarken-Søndermarken fastholdes sammen med træerne, hvad enten det er bøgepur (klippet bøgekrat) eller ildtorn m.v. som ved Kløvermarken-Søndermarken.
 

Intet tag over torvene
At bygningerne omkring Østre og Vestre Torv bliver ophøjet til bevaringsværdige huse, hilser B&G med tilfredshed. B&G er endvidere overordentlig glad for, at der én gang for alle sættes en stopper for en overdækning af Østre og Vestre Torv. Det er endvidere afgørende, at skibsmasten får lov at stå, hvilket ikke fremgår klart af forslaget. Dette markante vartegn lagde arkitekt Per Christiansen stor vægt på.
 

Og B&G noterer med tilfredshed lokalplanens understregning af Centrets unikke miljø, karakter og bevaringsværdige arkitektur – ikke mindst beskrivelsen af Centrets åbne torvemiljø, den ”gode atmosfære”, samt hensynet til de grundlæggende arkitektoniske idéer og de grønne omgivelser.
 

Men som sagt er B&G betænkelig, når det gælder den forøgede trafikbelastning og det manglende fokus på byens decentrale indkøbsmuligheder for dagligvarer.