Årsmødet 30. marts 2023

REFERAT AF ÅRSMØDE DEN 30. MARTS 2023 KL 19.00 PÅ ESPERGÆRDE BIBLIOTEK

Til stede var ca. 65 personer til det indledende møde, hvor arkitekt Claes Høgly fortalte om egen arkitektur og lidt om den udvikling og byplanlægning, der havde været i Espergærde i de senere år.

Efter dette afholdtes årsmøde, hvor ca. 30 medlemmer deltog. Herunder bestyrelsesmedlemmerne:
Keld Olsen, Kurt Nielsen, Anne Christine Helms, Lisbeth Thye og Kjeld Damgaard. Der var afbud fra Stig G. Lund.

1. Jesper Andersen valgtes til dirigent.

2. Keld Olsen aflagde beretning og omtalte bl.a. følgende sager:

- bestyrelsens arbejde i årets løb (2 borgermøder, 4 høringssvar vedr. lokalplaner, 15 læserbreve, adskillige møder med bl.a. forvaltning og byrådspolitikere, 7 nyhedsbreve til medlemmerne, medarrangør ved Grundlovsdag og start af fællesspisning på Egegaarden.

- Legepladser etableret hhv. på Skolestranden og i Grusgraven i Egebæksvang

- Medvirken i ”folkebevægelsen mod fast forbindelse over HH”

- Sikret mulighed for at Egegaarden er blevet genåbnet – med Lars le Dous i spidsen

- Fremtidige opgaver er bl.a. Egegaarden og fællesspisning, opfølgning på lokalplaner, og videre arbejde indenfor tre arbejdsgrupper: børn/unge, kultur og trafik.

Beretningen blev godkendt med akklamation.

3. Regnskabet blev forelagt af kasserer Lisbeth Thye, der kunne fortælle om en årets resultat på ca 23.000 kr og en egenkapital på ca 56.000 kr. Heraf udgør Egegaardens drift et overskud på ca 12.000 kr., hvilket giver en egenkapital i foreningen på ca 11.000 kr.

Et medlem efterlyste en ny bænk til Præstebjerget, da den gamle var forsvundet.

Regnskabet blev godkendt enstemmigt

4. Ingen forslag fra medlemmerne.

5. Bestyrelsen foreslog en vedtægtsændring:

Vedtægternes § 9, stk. 1,

”Indkaldelse til årsmødet sker ved oplysning i dagspressen eller ved mail til medlemmerne samt på foreningens sociale medier.”

ændres til:

”Indkaldelse til årsmødet sker med 14 dages varsel ved mail til medlemmerne samt på foreningens sociale medier.”

  • hvilket blev godkendt

6. Valg til bestyrelsen: Keld Olsen, Lisbeth Thye, Stig G. Lund, Kjeld Damgaard, Anne Christine Helms og Kurt Nielsen modtog alle genvalg. Desuden valgtes Peter Kyhl som nyt bestyrelsesmedlem, men har siden trukket sig.

7. Som 1. suppleant genvalgtes Sven Raagaard, medens 2. suppleant-pladsen er vakant.

8. Som revisor genvalgtes Claus Skov Christensen

9. Kontingent fastsattes uændret til 100 kr pr husstand pr år.

10. Under eventuelt foreslog et medlem uddeling af foreningens brochure til de nye beboere i byen - for at skabe opmærksomhed om foreningen. Kjeld Damgaard fortalte, at der er tanker om at arrangere et velkomstmøde for netop denne gruppe af beboere i løbet af efteråret.

Lisbeth Thye efterlyste forslag til at bruge Henrik Gullaksens donation på 50.000 kr til. Der blev foreslået en lund ved Egegaarden.

Keld Olsen takkede dirigenten for indsatsen og afsluttede årsmødet.

/referent,

Kjeld Damgaard

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM