Borgermøde og ÅRSMØDE i Espergærde Byforening

Der afholdes åbent Borgermøde og Årsmøde i Byforeningen 30 marts. Alle er velkomne til Borgermødet mens det efterfølgende Årsmødet kun er for medlemmer.

cid/F3F7269D-F97C-441F-A228-8E6776D78132.pdf

Alle medlemmer inviteres hermed til Espergærde Byforenings årsmøde: 

Torsdag den 30. marts 2023 kl. 19 på Espergærde Bibliotek. 

Espergærde Byforening byder på en øl/vand eller et glas vin. 

20.30 – 21.30 Årsmøde:

1. Valg af dirigent

2. Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab

4. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne. Forslag skal være et bestyrelsesmedlem i hænde senest 24. marts.

5. Behandling af forslag fra bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår at vedtægternes § 9, stk. 1,

Indkaldelse til årsmødet sker ved oplysning i dagspressen eller ved mail til medlemmerne samt på foreningens sociale medier.”

ændres til 

Indkaldelse til årsmødet sker med 14 dages varsel ved mail til medlemmerne samt på foreningens sociale medier.”

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

(de nuværende seks bestyrelsesmedlemmer er villige til genvalg

- nye bestyrelsesmedlemmer vil være velkomne)

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af revisor og én revisorsuppleant

9. Fastsættelse af kontingent

(bestyrelsen foreslår uændret 100 kr./år)

10. Eventuelt.

Vi glæder os til at se dig. 

Med venlig hilsen

Keld Olsen

Formand

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM