Referat af Byforeningens årsmøde 31. marts 2022

Formanden Keld Olsen bød velkommen og fik til dirigent valgt John Rydahl, som overtog gennemførelsen af årsmødet.

Keld Olsen fremlagde årsberetningen, hvor han bl.a. sagde, at der siden sidste årsmøde har været afholdt 3 borgermøder, været afgivet flere høringssvar bl.a. om Kelleris og Mørdrup industrikvarter, sendt flere læserbreve og afholdt møder med bl.a. kommunens forvaltning, med byrådsmedlemmer samt andre borgere.

Foreningen har været involveret i udarbejdelsen af lokalplanforslaget for den del af Espergærde, som ligger øst for Kystbanen, men desværre kommer lokalplanerne for hhv. Skotterup og Tibberup øst først senere i år. Ombygningen af rensningsanlægget er – efter pres bl.a. fra Byforeningen – allerede i gang. Derimod er det kritisabelt, at der endnu ikke er en plan for separatkloakeringen – kun at det skal ske indenfor en 40-års periode.

Formanden knyttede nogle kommentarer til de ønskede ændringer, der havde været i forbindelse med lokalplanerne for hhv. Kelleris og Mørdrups industrikvarter.

Formanden omtalte også den uhyre langsomme sagsbehandling, der har været med hensyn til Egegaardens fremtid.

Og endelig nævnte formanden de opgaver som foreningen så ind i – i den kommende periode: Egegaarden, opfølgning på lokalplaner, de manglende lokalplaner for Espergærde øst, samt de tre arbejdsgrupper, som er nedsat m.h.p. at have fokus på hhv. børn/unge, kultur og trafik.

Kommentarer til beretningen:

Claus Skov Christensen: Kan borgerne ikke løbe Egegaarden? Formanden mente, at det ville blive økonomisk svært. Jens Kirkegaard bad foreningen tænke på ældrepolitikken i fremtiden, hvilket formanden lovede.

Beretningen blev godkendt ved applaus.

Det revidere regnskab blev forelagt af kasserer, Lisbeth Thye. Årets resultat var -20.000 kr. Foreningen har dog stadig aktiver for 108.000 kr. Dette godkendtes.

Der var ingen forslag for hverken medlemmer eller bestyrelse.

Valg af bestyrelsesmedlemmer: Keld Olsen, Lisbeth Thye, Stig G. Lund, Kjeld Damgaard, Anne Christine Helms og Stine Hakmann genvalgtes alle. Det samme gjorde 1.  bestyrelsessuppleant Sven Raagaard. Nyvalgt 2. bestyrelsessuppleant blev Kurt Nielsen. Som revisor genvalgtes Claus Skov Christensen. Derimod lykkedes det ikke at finde en revisorsuppleant.

Endelig blev årskontingentet for 2022 fastsat uforandret til 100 kr. pr. husstand.

Under eventuelt opfordrede Søren Hansen, der er medlem af Snekkersten Borgerforening, men nu bosat i Espergærde, til et øget samarbejde mellem de to foreninger. Han opfordrede også til at være aktiv nu, mens lokalplanerne skal vedtages, for om få år er det for sent, og så bliver Byforeningen nemt upopulær, hvis den kun skal beskæftige sig med højden på hegn eller farven på husene.

Peter Frederiksen mente, at den kritik en enkelt borger havde fremsat på borgermødet om at foreningen ”kun var imod” ikke var korrekt. Han havde selv som bestyrelsesmedlem været med til at ændre profilen, så foreningens forslag netop var blevet positive i stedet for negative. Jan Arnt mente, at foreningen skulle tage kontakt til den utilfredse borger, som uberettiget mente, at foreningen kun var negativ. Flemming Thejlmand opfordrede foreningen til at sætte mere fokus på trafikplanlægningen, bl.a. en sti-tunnel under Hovvej, så alle de nye beboere ikke skal krydse den trafikerede vej.

Hermed sluttede årsmødet med en tak til dirigenten.

Ref.: Kjeld Damgaard

Espergærde Byforening

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM