Espergærde Byforenings bemærkninger Helsingør kommunes Miljøvurdering

af Keld Olsen, fmd

Espergærde Byforenings bemærkninger til Helsingør kommunes Miljøvurdering og forslag til tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2012-2026, som er sendt i offentlig høring med svarfrist den 19. august 2019.

Forslag til tillæg 7 indebærer, at spildevand fra 400 boliger ledes til Espergærde rensningsanlæg og at regnvand håndteres lokalt. 

Det planlagte Kelleris-byggeri sker på bar mark. Regnvandet håndteres derfor allerede i dag lokalt ved nedsivning i marken. Kelleris-byggeriet vil imidlertid tilføre den ekstra mængde spildevand fra 400 boliger til kloak-systemet. 

I dag kan ledningsnettet ikke lede al spildevandet væk; derfor sker der allerede nu overløb til Munkesørenden. Med mere spildevand vil der blive sendt endnu mere spildevand over i Munkesørenden. 

Af Miljøvurderingen fremgår, at Munkesørenden er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Lovgivningen skal formentlig forstås således, at det er forbudt at udlede (mere) spildevand i Munkesørenden. Overtrædelse af Naturbeskyttelseslovens § 3 er strafbar.

I Miljøvurderingen angives, at mængden af spildevand vil stige med 1-2 %. Det fremgår ikke af Miljøvurderingen, om den øgede belastning vil betyde, at al spildevandet fra de 400 boliger vil blive ledt over i Munkesørende, eller om det er en mindre del. Mængden af det forøgede overløb af spildevand til Munkesørenden ændrer ikke ved, om det er forbudt, eller om det er strafbart.

Det spildevand, som kan passere gennem det overbelastede ledningsnet (og altså ikke belaster Munkesørenden), vil løbe til rensningsanlægget.

I dag kan Espergærde Rensningsanlæg ikke rense al spildevandet. Derfor ledes der ifølge Miljøvurderingen allerede nu 6-7000 kubikmeter urenset spildevand i Øresund om måneden. 

Af Miljøvurderingen fremgår, at Øresund er miljømålsat i Vandområdeplan 2015-2021, distrikt II Sjælland. Målsætningen er god økologisk tilstand. Tilstanden vurderes at være ringe økologisk til- stand på strækningen fra Helsingør til København. En forøgelse af mængden af urenset spildevand vil betyde, at man går imod målsætningen.

Vandområdeplanen bygger på EU’s miljødirektiv. Tiltag, som går mod miljødirektivet er formentlig ulovlige. 

I Miljøvurderingen angives, at mængden af spildevand vil stige med 1-2 %. Det fremgår ikke af Miljøvurderingen, om den øgede belastning vil betyde, at al spildevandet fra de 400 boliger vil blive ledt direkte ud i Øresund, eller om det er en mindre del. Mængden ændrer ikke ved, om det er i strid med EU-reglerne. 

I forslaget oplyses at, citat: ”forslaget til tillægget er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelses-lovens § 32, hvor der står, at ”Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand”.”

I Miljøvurderingen oplyses at, citat: ”Forsyning Helsingør arbejder på en plan for udbygning af renseanlægget, og forventer at være færdige i 2024.” Dette uddybes senere i Miljøvurderingen med følgende, citat: ”Forsyning Helsingør har oplyst, at de pt. arbejder på at få udarbejdet et projektforslag, der skal belyse en række forslag til driftsændringer og ombygninger af anlægget, som kan medvirke til at optimere driften ..”

Det hedder videre, citat: ”Derudover arbejder Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune på at finde en løsning så kloaksystemet klimatilpasses, og mængden af spildevand, der ledes til vandløb og Øresund, mindskes.”

At Forsyning Helsingør ”arbejder på at få udarbejdet et projekt”, og at ””Forsyning Helsingør og Helsingør kommune (arbejder) på at finde en løsning” skal holdes op mod kravene i Miljøbeskyttelseslovens § 32 om byrådets pligt til at udarbejde en plan for (lovlig) bortskaffelse af spildevand. 

Espergærde Byforening anser situationen for ganske alvorlig. Det er ganske alvorligt, at der allerede i dag løber urenset spildevand i Munkesørenden og i Øresund.

Den plan, byrådet efter Miljøbeskyttelseslovens § 32 har pligt til at udarbejde, synes blot at bestå af en konstatering af, at man agter at lede spildevand fra 400 boliger ud i et i forvejen overbelastet ledningsnet til et i forvejen overbelastet rensningsanlæg. Det er tvivlsomt, om byrådet kan siges at have en plan for bortskaffelse af spildevand.  Det oplyses, at Forsyning Helsingør arbejder på at få udarbejdet et projektforslag; det synes tvivlsomt, om dette kan siges at være en plan.

• Espergærde Byforening anbefaler, at byrådet overvejer, om man med forslaget opfylder Miljøbeskyttelseslovens § 32.

Med positiv viden om, at såvel ledningsnet som rensningsanlæg er overbelastede, foreslås at lede spildevand fra 400 nye boliger ud i ledningsnettet. Dette vil med sikkerhed føre til, at mere urenset spildevand løber i Munkesørenden. Og det spildevand, som finder vejen gennem det overbelastede ledningsnet, vil – fordi rensningsanlægget i forvejen er overbelastet - i et ukendt omfang løbe urenset ud i Øresund.

Begge handlinger synes at være ulovlige og strafbare. 

• Espergærde Byforening anbefaler, at de juridiske konsekvenser klarlægges, før Byrådet træffer beslutninger.

Begge handlinger er moralsk uansvarlige. Handlingerne er til skade for miljøet i havet og i vandløbet. Og badevandskvaliteten må forventes at blive forringet, ikke kun i Espergærde, men også i de tilstødende strande og på den svenske kyst.

Det er ubeskrevet og dermed ganske uvist, hvornår problemerne med ledningsnettet vil blive løst. Kapaciteten i rensningsanlægget kan efter det oplyste tidligst forbedres i 2024, altså om fem år. 

• Espergærde Byforening anbefaler, at Kellerisbyggeriet ikke iværksættes, så længe problemerne med ledningsnet og rensningsanlæggets kapacitet er uløste.

Problemerne med overbelastet ledningsnet og overbelastet rensningsanlæg synes at skulle håndteres af Forsyning Helsingør og kun for en mindre del af Helsingør kommune. Espergærde Byforening anbefaler byrådet at sikre, at der foretages det fornødne, både fra kommunens side og af Forsyning Helsingør.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM