Espergærde Byforenings bemærkninger til kommuneplantillæg nr. 52

Helsingør kommunes fornyede forslag til kommuneplantillæg nr. 52 til kommuneplan 2013 -2025 og forslag til kommuneplan 2019 af den 29. april 2019, boligområde ved Søbækken i Espergærde.

Indledning

Espergærde Byforening støtter, at der i en del af Espergærdes erhvervsområde gives mulighed for at bygge boliger. Der vil være positivt, hvis området blive revitaliseret.

Samtidig er vi dog bekymrede ved, at der forsvinder arbejdspladser fra Espergærde, og at der ikke fx gives plads til visioner om uddannelsesinstitutioner i området, der i fingerplanen beskrives som stationsnært.

Men Spildevandstillæg 7 og 9 er der åbenbaret helt nye problemer ved opførelse af tæt boligområde i Espergærde. 

Espergærde Byforening støtter de indsigelser, som er udarbejdet af Borgergruppen for Udvikling af Espergærde, ligesom Byforeningen opretholder såvel Borgergruppen som egne indsigelser til det oprindelige forslag til kommuneplantillæg nr. 52.

Generelle bemærkninger

a) Espergærde Byforening mener stadig, at de foreslåede bebyggelsesprocenter er for høje.  Tilsvarende at den gældende kommuneplans bestemmelse om, at der udenfor Helsingør centrum skal være 400-600 kvm. pr. bolig, ikke bør fraviges.

b) I kommuneplanforslaget angives det at være blandt byrådets ønsker, ”at sikre, at fremtidige miljøkonflikter forebygges”. Med det udsendte forslag til ny spildevandsplan (tillæg nr. 7 og 9), gøres det klart, at en bebyggelse af Espergærdes industrikvarter som foreslået vil betyde flere overløb af spildevand frem til man forventer at kunne forbedre rensningsanlæggets kapacitet i 2024. Overløbene løber ud i Øresund og ved ugunstige strømforhold fører det til badeforbud. Dette rimer dårligt med kommuneplantillæggets formål om ”forebyggelse af miljøkonflikter.”

Espergærde Byforening mener, at der alene kan gives tilladelse til nyt byggeri i takt med, at Espergærde Rensningsanlæg kan kapere den øgede mængde spildevand, og at der sideløbende bør arbejdes med tiltag, der mindsker/forhindrer overløb af urenset spildevand.

Espergærde Byforening mener der også bør søges løsninger i kommuneplanen/lokalplanen, fx ved at kræve nedsivning af regnvand og/eller overløbsbassiner for hele det nybyggede grundareal, dvs. også selv om det befæstede areal skulle udgøremindre end 50 % af grundarealet som angivet i lokalplanforslaget.

d) Trafikproblemerne er stadig et stort bekymringspunkt. Der synes ikke at være taget skridt til løsninger. 

e) Espergærde Byforening mener det er yderst positivt, at man efter forslagene fastslår, at der skal udlægges areal til en forlængelse af Bybjergvej til motorvejstilkørslen ved Mørdrupvej.Det bør måske præciseres, at forlængelsen tænkes ført under lokalbanen ved Bybjergvejs forlængelse.

f) Trafikalt er det helt nødvendigt, at cyklister og gående opgraderes, så biltrafikken ikke eksploderer i området. Spørgsmålet vil blive berørt under Byforeningens bemærkninger til lokalplanforslaget.

Konkrete bemærkninger

a) Område 3.BE4 bør opdeles, så det kommunale område og Sandvig ikke blandes sammen. Det fremgår fx af punkt c: ”Der skal udarbejdes en friarealplan, hvor min. 10 % af arealet anvendes til et samlet grønt område… ” Her henvises alene til Sandvig-området og ikke til det samlede område. Der synes flere forvekslingsmuligheder ved sammenblanding af de to områder.

b) Område 3.E2. Her hører bemærkningen, ”der skal udlægges arealer til øst-vest gående veje, der forbindes med eksisterende vej ”Bybjergvej” og den eksisterende vej ”Højvangen”” efter kortet ikke til 3.E2, men til område 3.B6. 

Afsluttende bemærkninger

I Espergærde Byforening er vi rigtig glade for, at der arbejdes med udvikling af Espergærde i almindelighed og industrikvarteret i særdeleshed. Vi mener bare, at det kan gøres bedre.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM