Espergærde Byforenings bemærkninger til lokalplanforslag nr. 3.49

af Keld Olsen, fmd.

Helsingør kommunes fornyede forslag af 29. april 2019 til lokalplanforslag nr. 3.49, boligområde ved Søbækken i Espergærde.

Indledning

Espergærde Byforening støtter fortsat, at der i en del af Espergærdes erhvervsområde gives mulighed for at bygge boliger. Der er yderst positivt, at området bliver revitaliseret.

Allerede det første lokalplanforslag indeholdt mange positive tiltag, fx at bebyggelsen skal opføres i tegl, at byggeriet skal være afvekslende i højde og udseende, krav til ubebyggede arealer og friarealer og etablering af cykelsti langs Søbækken, Fra det første lokalplanforslag 3.49 og til det nu fremsatte, er der sket en række positive ændringer. Disse positive ændringer bør fastholdes og udbygges. Herom nedenfor.

Der er imidlertid stadig en række problemer, som en endelig vedtaget lokalplan bør tages højde for. 

For det første giver forslaget stadig mulighed for, at der bygges for højt og for tæt. Navnlig er bebyggelsen mod Hovvej stadig for høj (forslaget: 4+elevartortårn). Ny bebyggelse mod Hovvej bør være max. 2,5 etage, idet terræn på vestsiden af Hovvej ligger godt 1.5 m højere end vejkote og terrænkote ved eksisterende byggeri øst for Hovvej.

Der bør ikke bygges så højt og tæt, fordi det er atypisk og fremmed for Espergærde, især når området ikke ligger op til et afEspergærdes to centre (Espergærdecentret og Havneområdet) med offentlig og privat service (butikker, liberale erhverv, kulturelle tiltag etc.)  Erfaringerne fra tilsvarende planlægning siger, at når området har en så betragtelig størrelse, bliver det et goldt sovebyområde helt uden de urbane aspekter, der vil kunne udvikle den nødvendige og kvalitative livskvalitet, der så ofte er konstateret som manglende i lignende boligprojekter.

For det andet er der fortsat problemer med trafikken.

Endelig er der for det tredje med miljøvurderingen og ikke mindst forslag til spildvandsplantillæg 7 og 9 stødt nye alvorlige problemer til. 

Spildevand

Af spildevandsplantillæg 7 og 9 fremgår, at Espergærde Rensningsanlæg allerede i dag er overbelaster, og at Espergærdes kloaker flere steder ikke er store nok. Urenset spildevand ledes derfor 600 meter ud i Øresund til skade for havmiljøet og badevandet. 

Af miljøvurdering af spildevandsplantillæg nr. 9 fremgår: ”Forsyning Helsingør arbejder på en plan for udbygning af renseanlægget, og forventer at være færdige i 2024.”

Espergærde Byforening er dybt betænkelig ved at der udledes mere urenset spildevand i Øresund. At der måske kommer en god løsning i 2024 er langt fra tilstrækkeligt. 

Det er heller ikke tilstrækkeligt at, citat: ”Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune (arbejder) på at finde en løsning så kloaksystemet klimatilpasses, og mængden af spildevand der ledes til vandløb og Øresund mindskes.”

Espergærde Byforening mener, at der alene kan gives tilladelse til nyt byggeri i takt med, at Espergærde Rensningsanlæg kan kapere den øgede mængde spildevand, og at der sideløbende bør arbejdes med tiltag, der mindsker/forhindrer overløb af urenset spildevand.

Espergærde Byforening foreslår, at lokalplanforslagets bestemmelse side 52 om at ”krav om forsinkelse af regnvand, hvis mere end 50 % af arealet indenfor et delområdebefæstes” ændres til et ubetinget krav om forsinkelse af regnvand uanset befæstelsesgrad.

Espergærde Byforening finder i øvrigt, at den samtidige Miljøvurdering burde have omfattet spildevandsforholdene.

Byggeriernes intensitet

Mens byggeriet på Codan Steritex-grunden synes at have fået en bedre dimension, er byggerierne Triumph, Coloplast og Sandvikstadig for højt og for tæt. Bebyggelsesprocenterne bør nedsættes væsentligt og bør angives med eksakte tal og ikke med cirka-tal. Fem etager er stadig ganske upassende i Espergærde. Selv tre etager som i det eksisterende byggeri øst for Hovvej vil være meget dominerende vest for Hovvej, da terrænet bliver stadig højere mod vest.

Det bemærkes særskilt, at der ikke i det fremlagte lokalplanforslag som udtalt af medlemmer af Byrådets udvalg for By, Plan og Miljø, er tale om 4 etager mod Hovvej ”uden noget på”, da man tillader elevatortårn.

Navnlig bør Triumph-byggeriet minimeres. Især ud mod Hovvej, bør det ikke være højere end 2 - 2 ½ etage, og så bør det trækkes tilbage fra vejen. Byggeriet på Nørremarken og Nørremarken/Kløvermarken er eksempler på byggeri, der ligger alt for tæt på vejen. Det må også frygtes, at vejstøjen kommer til at vibrere mellem bygningerne på begge sider af Hovvej. Det kan overvejes at stille krav om bevarelse af beplantningen på Triumph-grunden ud mod Hovvej.

Coloplast-byggeriet er også stadig for tæt og for højt og bør maksimalt have tre etager, især mod Hovvej.

Sandvik-byggeriet er også stadig for tæt og for højt. Den sydligste bygning i karréen bør højst have to etager, og det samme gælder de vestligste bygninger mod vejen ind til Rolighedsparken. De øvrige bygninger bør højst have tre etager med tag med høj rejsning.

Byggeriet på den offentligt ejede matr. 1ap tænkes bebygget med en daginstitution. Bebyggelsesprocenten for en daginstitution bør ikke mere end 40. 

De øvrige byggerier bør maksimalt have en bygningsprocent på 40. For de grunde, som ligger højest i niveau (matr.nr. 1x og 1ø) bør højst tillades to etager.

Trafik

Problemerne med biltrafikken løses først ved en forbindelse af Bybjergvej med Mørdrupvej i en tunnel under lokalbanen. Det er positivt, at lokalplanforslaget opretholder denne mulighed. Samtidig bør Højvangen og Bybjergvej forbindes via Bjergvangen. 

Støjen fra biltrafikken på Hovvej bør dæmpes ved belægning med støjdæmpende asfalt. Der bør etableres nødvendige fartdæmpende foranstaltninger, og farten begrænses til 40 km/t.

Parkering synes at være et stadig større problem i Espergærde. Hvis man, som det fx er sket i Humlemarken, entrerer med et privat vagtselskab og besværliggør det for beboere og gæster at parkere, øges trykket med parkering på kommunale veje. Hvis det er muligt rent legalt, bør parkeringsbegrænsninger forbydes.

Der tænkes cykelsti langs Søbækken forbundet med stien øst for Hovvej. Problemet med denne sti er, at den kun går til Espergærdecenteret, mens der er behov for cykelsti direkte til Espergærde station. Det er derfor også af denne grund helt nødvendigt, at der etableres cykelsti langs Højvangen og fortsættelse med cykelsti langs Søndermarken.

Positive tiltag, som bør fastholdes/udbygges

Lokalplanforslaget af 29. april 2019 indeholder en række positive ændringer i forhold til det oprindelige lokalplanforslag. Espergærde Byforening finder nedenstående ændringer positive, og vil anse det som en forringelse, om disse forhold justeres tilbage i den endelige lokalplanvedtagelse.

Det er positivt, 

 • at en del af Rolighedsmoserne (endnu) ikke er foreslået bebygget (del af matr. 1g og 1h),
 • at der ikke bygges boliger på den sydlige del af Rolighedsmoserne (matr. 1ap),
 • at Codan Steritex kun bygges i op til 3 etager,
 • at der er sket begrænsninger i etagehøjderne på Sandvik, 
 • at der stilles krav om gennembrud i Sandvik-byggeriet,
 • at etage-højden er begrænset for Triumph og Coloplast ud til Hovvej,
 • at der stilles krav om overdækket cykelparkering,
 • at der stilles krav om hastighedsbegrænsning på 30/40 km/t, 
 • at der opretholdes reservation for vejgennemføring fra Bybjergvej under lokalbanen til Mørdrupvej,
 • at der gøres klar til vej mellem Bjergvangen og Højvangen, og
 • at der stilles krav om fælleshuse i de fire bebyggelser.

Utilsigtede fejl?

Følgende synes at være ikke-tilsigtede fejl:

- Pkt. 11.3 angiver 5 etager. Det skal efter andre dele af lokalplanforslaget være 4 for Sandvik og 3 for Codan Steritex

- Pkt. 12.3: Grundejerforeningerne skal vel også stå for drift af ”stier” som tidligere angivet.

- Pkt. 5.28-29: Cykelparkering skal vel etableres på hver matrikel indenfor lokalplanen.

- Efter kortbilaget er en stor del af den kommunalt ejede grund vest for vejen til Rolighedsparken i øvrigt fastlagt som parkeringsareal, mens der efter kortet ikke er parkering på Sandvik-grunden 3ø.

- Punkt 5.21: Der synes ikke at være grundlag for at indregne parkering i det kommunalt ejede delområde 4 i parkeringskravet på Triumph-byggeriet. 

Afslutning

Espergærde Byforening støtter som nævnt fortsat, at området bliver revitaliseret ved, at der gives 

mulighed for at bygge boliger på en del af erhvervsområdet. De mange nye bebyggelser i Espergærde kalder imidlertid på en samlet gentænkning af de kumulative konsekvenser. De aktuelle spildevandproblemer er en ubehagelig påmindelse herom. 

Espergærde Byforening deltager gerne i dette arbejde.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM