Ønsker til planstrategi for Espergærde

Keld Olsen har som formand sendt disse synspunkter til kommunen med ønsker til planstrategi for Espergærdes og kommunens fremtidige udvikling: 

Vigtigste mærkesager for Espergærde og for kommunen generelt? 

Espergærde:

  • 1. Social sammenhængskraft i bred forstand
  • 2. Espergærde som et helt og blandet bysamfund
  • 3. Natur (skove, marker, mosen, strand, kyst)
  • 4. Sundhed - prioritering af sunde livsstilsformer (fx. cykler frem for biler), rent drikkevand og rent badevand, ro.

Helsingør kommune generelt:

1. En veldrevet kommune
2. Fastholdelse og udvikling af kommunens udtalte værdier.
3. Styrkelse af lokalsamfundene og lokaldemokratiet 

Er der en sammenhæng mellem dine mærkesager lokalt og på kommuneniveau?

Ja.
Den veldrevne kommune er forudsætningen for, at der er råd til andet end den lovpligtige drift.
Kommunens historiske værdier og bycentrum som turistmagnet og handelsgader skal bevares, bæredygtighed prioriteres, kommunen som cykelby understøttes og naturen skal plejes og bruges. Lokalt skal man have indflydelse på beslutninger, som er af betydning for det lokale (ikke kun nabohøringer), så der tages lokalt ansvar for de lokale løsninger. Vores lokalsamfund skal være en del af de fælles løsninger, ikke kun sovebyer og økonomisk opland til Helsingør by.

Hvordan ser dit Espergærde ud om 20 år?

Om tyve år har vi i Espergærde flere typer uddannelser, arbejdspladser, et levende Espergærdecenter, et udvidet kulturcenter inkl. teater/biograf i forbindelse med biblioteket, små byparker med legepladser og samlingssteder, strandgrundene er opkøbt af kommunen og udsigt til stranden er åben for alle borgere, cykel-/gå-by med velfungerende offentlig transport, lokal gratis bybus, støjdæmpning af motorvejen, Strandvejen ved havnen er for længst blevet ”sivegade”.
Og så et levende foreningsliv, som har indflydelse på udviklingen i Espergærde. 

Hvad er Espergærdes særkende og egenart? Hvilke kvaliteter skal der bygges videre på?

Espergærde er omgivet af marker, Rolighedsmosen, skov og Øresund.
Espergærdecentret giver byen et centrum. Strandvejen/havnen er det andet centrum/mødested om sommeren.
”Det gamle Espergærde” og Mørdrup landsby giver byen karaktér.
Espergærde er ”stiernes by”; dvs. at næsten alle veje ender i en sti, som forbinder de øvrige veje.
Biblioteket er kulturcentrum, men er i dag for lille til større arrangementer, og det bliver endnu mere aktuelt, når befolkningstallet øges.
Byg videre på alt dette.

Hvad fungerer godt og hvad kan forbedres?

Der bør tænkes en helhedsplan for Espergærde, herunder også en samlet trafikplan.
Biblioteket bør udvides, og området omkring bør forbedres.
Området ved Espergærde Idrætshal bør (delvist) omdannes til bypark/skaterbane med legeplads/amfiteater. Det samme gælder området mellem Helgavej og Valmuemarken. Tibberup og Grydemosekvarteret mangler samme mulighed.
Tankerne i projektet ”Fra mose til havn” gennemføres (bl.a. ny underkørsel under stationen).

Hvilke særlige udfordringer og potentialer har Espergærde i forhold til resten af kommunen?

Espergærde har med centret og havnen potentiale til at være et egentligt bysamfund, Samtidig har Espergærde kvaliteten ved at være så lille en by, at borgerne i stor udstrækning kender hinanden. Kvaliteterne i ”det gamle Espergærde” er ikke tilstrækkeligt værdsat i byrådet.
Espergærde skal betragtes som en selvstændig (lille) by, og ikke alene som oplandet til Helsingør by, hvor man alene lægger investeringerne i fx Kulturværft, superligastadion, bymidten, handelslivet, kajakklubhus mm.

Hvilke potentialer er der for at styrke Helsingør by/resten af kommunen?

Det bør anerkendes, at Espergærde er kommunens næststørste by med (snart) 20-25 % af kommunens indbyggere. Og så bør man tage konsekvenserne heraf.
Cykelvejene til/fra Espergærde bør forbedres.

Hvordan fungerer bylivet, detailhandelen og kulturlivet lokalt? Hvordan kan det udvikles?
(fritidsaktiviteter, foreninger, ældre)

Det kan der ikke svares på tre linjer.

Hvad er potentialet for klima og bæredygtigt byggeri, bytræer og mere bynatur lokalt?

Espergærde som cykel-/gå-by.
Arbejd med hvor regnvandsbassiner skal ligge og hvad de kan kombineres med (byparker/legepladser/skaterbane).
Separat kloakering også i det sydlige Espergærde er en nødvendighed.
Støjdæmpning af motorvejen og også af øvrige veje er helt nødvendig.
Der kan givetvis sættes nogle træer hist og her, men det rykker ikke meget i det samlede naturregnskab.

Hvad er potentialet for turismen i Espergærde?

Tænkes traditionel turisme, er Flynderupgård, havnen/Strandvejen og den gamle by/Mørdrup det, som kan vises frem.
Tænkes nye tanker er der større muligheder.

Hvilke tre konkrete steder i Espergærde bør planstrategien tage fat i ?

1. Kloaksystemet skal gøres tidsvarende med separatkloakering også i det sydlige Espergærde og regnvandsbassiner forskellige steder i byen. Regnvandsbassinerne samtænkes med byparker/legepladser/cykelstier mv.
Start nu. Tidshorisont: De næste ti år (det er dyrt).

2. Biblioteksområdet udvides/nyudvikles. Bibliotekssalen skal kunne rumme mindst 250 personer, flere mødelokaler – også større. Bibliotekshaven etableres. Bibliotekets bagside åbnes mod Nørremarken.

Tidshorisont:

Åbnes mod Nørremarken – 1 år.
Bibliotekshaven: 1-2 år.
Udvidelse og modernisering af biblioteket – 3 år.

3. Espegærde som cykel-/gå-by

Tidshorisont: 1-4 år afhængigt af de forskellige tiltag.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM