Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Hvad sker der med Espergærde station

I efteråret 2003 var der rygter om, at DSB ville nedrive den oprindelige røde træbygning på Espergærde Stationsbygning. Vi reagerede sammen med andre lokale foreninger mod dette og heldigvis ændrede DSB signaler og meddelte via Helsingør Dagblad kort før jul, at den røde stationsbygning IKKE ville blive nedrevet, men at man i stedet ville prøve at genskabe den oprindelige bygning. Så vidt, så godt og alle var glade.

alt

Fra Teknisk Forvaltning har vi siden modtaget en tegning visende den oprindelige stationsbygning opført 1898 samt 2 perspektivtegninger, der viser hvordan DSB forestiller sig den røde træbygning og parkeringsarealerne skal se ud efter ombygningen.
På forespørgsel hos DSB oplyser Morten Hylleberg, at DSB næsten er færdige et ombygnignsprojekt for den røde træbygning og man forventer arbejdet går i gang i 2004. 

Bestyrelsen drøftede ved sidste møde de nye skitser og de få oplysninger, der har været i dagspressen.
Vores umiddelbare bemærkninger er følgende.


Den røde træbygning
Træbygnignen - der er den oprindelige stationsbygning -  er i dag et længehus opført i 1898 og med en  vinkelbygning opført 12 år senere i 1910. Både længehuset og vinkelbygnignen  er holdt i samme arkitektoniske stil med tydelige referencer til skønvirke.

Planen er at DSB vil nedrive vinkelbygning og herefter indrette ventesal, toiletter m.m. i længebygningen. En del af træfacaden mod øst og vest vil blive fjernet og der vil blive sat store glaspartier i facaderne. 

Umiddelbart mener vi, at det er forkert at fjerne vinkelbygningen, da den passer fint ind til den øvrige bygning og giver bygningen en mere varieret helhedsoplevelse. Ligeledes er det hele bygningen der er erklæret høj bevaringsværdig, hvorfor man ikke bare kan rive dele af bygningen ned for at skabe et forblæst venterum.

Den nye passage mellem forpladsen og tog perron skal fremover ske mellem træbygningen og murstensbygningen, hvorfor en bevarelse af vinkelbygningen giver bedre mulighed for en åben passage med mulighed for en smuk belægning, belysning og evt. udeinventar ifølge DSB..

De store glaspartier vurderes for meget uheldige, da erfaringerne for store glaspartier på den vestlige perron ikke har været gode. Endvidere vil de store glaspartier virke fremmede for den oprindelige arkitektur. Vi vil derfor opfordre DSB til, at evt. nye glaspartier mod forpladsen etableres med respekt for den ekst. bygnings rytme og skønvirke stil.

Vi vil ligeledes opfordre DSB, at der ikke etableres et stort glasparti mod sporarealet, men at man lader ventesalen være åben mod perronen. Samtidig vil vi opfordre DSB til at den opførte glasfacade på landsidens ventesal bliver fjernet, da glasset ofte ødelægges og ventesalen kun bruges lidt på grund af den lukkede glasfacade.

Forpladsen
Forpladsen (på vandsiden) omlægges delvis med granitsten og der etableres extra P-arealer, således at der kan holde biler foran hele træhuset. Dette vurderes som en uheldig løsning, at der permanent skal stå biler foran en smuk bevaringsværdig og lav træbygning, hvorfor vi vil anmode DSB om at reducere P-arealet foran bygningen. DSB har da også kun tegnet en enkelt bil på den store P-plads, hvilket nok ikke er en tilfældighed.

Da vi stadig ikke har modtaget tegninger af forpladsens belægning og inventar, kan vi på nuværende tidspunkt ikke udtale os. Vi finder det dog positivt, at dele af asfalten udskiftes med en granitbelægning og glæder os til at se DSBs oplæg.

Cykelparkeringen under det lange halvtag skal ændres, så cykler fremover skal stå i åbne cykelstativer placeres forskellige steder uden overdækning. Før brugerne har haft muligehde for at vurdere DSBs planer, er kalvtaget fjerent, hvilket er et uheldigt signal at sende, men desværre DSBs måde at håndtere planlægningen på. 

Vi har endnu ikke set tegninger af den nye cykelparkering, hvorfor vi ikke kan tage stilling til dette.  Vi skal dog opfordre DSB til at nogle af de nye cykelparkeringer bliver aflåselige og at man ikke lader et nyt stålbur opføre i stil med det, man lod opstille for nogle år siden. Vi så gerne dette fjernet og erstattet af noget mere kvalitets bevidst.

Møde med DSB.
Vi ser nu frem til et møde med DSB, som foreslået af projektleder Morten Hylleberg. Vores formand Mogens Aarsleff Hansen  har foreslået et møde inden jul, hvor man kan drøfte det foreløbige projekt, så DSB kan indpasse de lokale interesser og brugererfaringer i det endelige projekt.  Med den nye åbne linie hos DSB forventer vi os derfor et positivt møde inden jul.

 
 

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM