Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Herskabstalden - Kultur- og formidlingscenter

 stald1        Herskabsstalden set fra Gurrehus, Gurre Helsingør Kommune 

 

Projektforslag 2
November 2006 revideret oktober 2011

Gurrehus Venner har udarbejdet et forslag til ombygning og indretning af kultur- og formidlingscenter i den tidligere herskabsstald der ligger i tilknytning til den statelige ejendom Gurrehus ved siden af Gurre Slotsruin.

Forslagets forfattere er:
Arkitekt MAA Jan Arnt, lokalhistoriker Kjeld Damgaard, civilingeniør Mogens Aarsleff Hansen og advokat Marianne Jacobi fra Gurrehus Venner.

Forord
Gurrehus Venner har tidligere udarbejdet et tilsvarende projekt for indretning af et kultur- og formidlingscenter i Gurrehus store hovedbygning.  Da der har vist sig diverse problemer med at skaffe tilstrækkelig politisk opbakning har en arbejdsgruppe under Gurrehus Venner udarbejdet et alternativt og mindre projekt i staldbygningen, der også har fine kvaliteter og samme fremragende beliggenhed tæt på Gurre Sø og Gurre Slotsruin.

1.00 Kultur- og formidlingscentrets indhold
Kort fortalt skal Kultur- og formidlingscentret fungere som det østlige center i  den kommende Nationalpark ”Kongernes Nordsjælland” og indrettes, så det kan fortælle og formidle om skovens og områdets spændende historie bl.a. om: 

  • Gurrehus slotsruin og de mange arkæologiske fund i området
  • De mange kunstnere og forfattere, der har beskrevet dette stykke danmarkshistorie
  • Det græske og danske kongefamilies tilknytning til Gurrehus
  • Egnens særprægede natur og dyreliv samt Gurre sø og søens liv.

2.00 Staldbygningen som kultur og formidlingscenter

Kultur og formidlingscentret skal indrettes i staldbygningens underetage i nogle få forholdsvis store og lyse rum. På første sal indrettes et møderum/foredragslokale, kontor og arkiv. 

I garagebygningen indrettes små vandreudstillinger og en mindre cafe, hvor man kan sidde og nyde udsigten over det åbne landskab gennem de store portpartier med glas. På sydsiden ud for cafeen etableres en mindre plads for udeservering.

Herskabsstaldens udvendige arkitektur skal kun ændres lidt, hvorimod den indvendige udformning, indretning og interiør skal tilpasses nutidens smag og krav om formidling af kultur, historie og natur.

  

soe

  Gurre sø set fra parken 

 

 

3.00 Eksisterende bygning 

Staldbygningen er opført i 1 etage med udnyttet tagetage og har et samlet areal på ca. 230 m2. Garagen er på ca. 80 m2 og bygget på staldbygningens sydlige facade.

Selve staldbygningen er opført i røde hårdtbrændte teglsten med en del murdetaljer og enkelte vinduer med reference til historicismen fra begyndelsen af det 19. århundrede. Taget har ca. 45 graders hanebåndspær tækket med skiffer.

Inde i bygningen er allerede et forholdsvis stort rum med en pæn trappe op til en svalegang, der fører til de forskellige værelser på første sal. 

Garagen er mod syd domineret af store porte af træ. Taget har ca. 10 graders taghældning og er belagt med tagpap.

Staldbygningens sokkel, mur og tag er af rimelig god standard, men trænger til almindelig vedligeholdelse. Garagens tag skal ombygges i forbindelse med supplerende isolering og ny belægning. De store porte skal udskiftes med porte med energiglas, så man indefra bygningen får udsyn over markerne. 

Der er allerede etableret en større flisebelagt parkeringsplads.


4.00 Anlægsbudget incl. moms 
 
 

Købspris for Staldbygning incl. garage                                          3.000.000,-

Købsomkostninger ca. 2 %                                                                60.000,-

 

I alt anslået købspris                                                                    3.060.000,-

 

Ombygning af staldbygning incl. garage

230 m2 x 12.000,-                                                                          2.760.000,-

80 m2 x 10.000,-                                                                              800.000,-

4. Anlægsarbejde (P-areal forefindes)

Parkanlæg og p-areal ca.                                                                 200.000,-

 

I alt bygge- og anlægsudgifter anslået ca.                                    6.820.000,-

 

6. Projekteringsomkostninger, byggestyring m.m.

Anslået ca. 10 % af bygge- og anlægsprisen 3.760.000,-                   376.000,-

Uforudsete udgifter                                                                          104.000,-

 

I alt omkostninger excl. byggerenter                                            7.300.000,-

 

 

Bemærkninger til priser:
De anslåede m2 udgifter er baseret på en sund ombygning og istandsættelse af ejendommen uden specielle luksuøse tiltag.  Priser er excl. inventar direkte knyttet til udstillingsområdet såsom montre, visuelt udstyr m.m. Prisindeks juni 2009 

 

5.0 Turisme og økonomi

Da Projektet ikke kun har lokal og turistmæssig interesse, men er et projekt af ”national” interesse, må man forvente, at både stat og kommune bidrager med økonomiske midler. Ligeledes må man forvente, at en del fonde vil støtte projektet, da det indeholder værdifulde nationale aspekter.

Et Kultur og oplevelsescenter ved siden af Gurre Slotsruin er heldigvis ikke kun udgifter, men også indtægter f.eks. i form af arbejdspladser, forbedret skoleundervisning samt ikke mindst øgede indtægter fra både indenlandsk og udenlandsk turisme. Desuden vil skabelsen af Centeret skabe positiv omtale af regionen, hvilket erfaringsmæssigt medfører følgeindtægter inden for andre sektorer. 

Turisme er på europæisk plan en stadig voksende industri, hvorimod Danmark og blandt andet Helsingør Kommune har svært ved at fastholde turisterne. Et Gurrehus med oplevelse og formidling kunne positivt bidrage til at vende denne udvikling. 

Nærværende projekt incl. indretning af et center har været forelagt Wonderful Copenhagen, der har skrevet, at man har læst om projektet med interesse og ”At skabe og udvikle offentlige kulturelle frirum er ikke blot vigtigt for turismen, men også for lokalsamfundet og regionen. Derfor er Wonderful Copenhagen positiv over at se jeres engagement i projektet. Vi håbe derfor, at I får succes med jeres forehavende, således at Gurrehus kan komme til gavn for mange mennesker fra lokalområdet, såvel som regionen og resten af landet”. 

6.0 Overordnet idé.

Nationalparken er ikke kun natur, men også formidling og oplevelse.

Det er vigtigt at der fra starten udpeges nogle forskellige steder, hvor turister og besøgende kan få formidling af skovenes plante-, fugle-, fiske- og dyreliv samt de mange kulturspor landskabet og bygninger gemmer. ”Gurrehus” bør være et af disse oplevelses- og formidlingssteder samt danne udgangspunkt for gå- eller cykelture i omegnen.

Staldbygningen til Gurrehus ligger centralt i regionen og er velegnet til udstillinger, foredrag, skoleundervisning, spisehus med meget mere. 

Som et af vore mål ser vi en lille Nordsjællandsk pendant til det tidligere kongeslot Sofiero ved Helsingborg. Gurrehus og den omgivende natur kan bare meget mere blandt andet fortælle historier om:

 

  • Natur og dyreliv på landjorden
  • Skovsøen og EU-habitatområde.
  •  Middelalder og arkæologi
  •  Kongernes Nordsjælland
  •  Digternes Nordsjælland
  •  Gurrehus’ og egnens historie

 Natur og dyreliv.

 Lige udenfor Gurrehus og Herskabsstalden ligger Gurre Sø og de våde og sumpede engområder i den geologiske formation kaldet Alnarpdalen, hvorfor man her har en enestående muligheder for formidling af netop dette specielle landskab, fauna, fugle- og dyreliv, bæredygtig natur og Nationalparken Kongernes Nordsjælland

 Samtidig vil Herskabsstalden og dens cafe være et glimrende udgangspunkt for vandreture i landskabet 

 Skovsøen og EU-habitatområde.

 Gurre Sø ligger med sine 200 ha markant i landskabet omgivet mod nord og vest af ca. 1000 ha sammenhængende skovområde (Gurrre Vang, Horserød Hegn og nordvest for disse Risby Vang og Klosterris Hegn)

 Området inviterer til smukke vandringer. Fiskeriet er forpagtet og der har været bådudlejning. Friluftsaktiviteter og stisystemer bør udbygges.

 Gurre Sø nævnes i 1600-tallet blandt kongens fiskesøer, men i 1742 blev brugsretten til søen henlagt under Kronborg Geværfabrik i Hellebæk. Fra 1869 overtog staten atter brugsretten til søen og søbredden hele vejen rundt.

Søen får sit tilløb fra mange kilder og grøfter og afløbet finder sted mod vest gennem Gurre Å, hvor der i over 100 år har været stemmeværk. Gurre Søs vandspejl har været reguleret mange gange og dermed også kystlinjerne og øerne og holmene ude i søen.

 Gurre Sø er udpeget som EU habitatområde. Det betyder at søen i særlig grad skal beskyttes mod aktiviteter, der kan forringe søens tilstand.

 Om alt dette og mere til, kan man udstille og fortælle i Gurrehus, så besøgende kan få en bedre forståelse for søens liv og kredsløb. 

 Middelalder og arkæologi

 Som nærmeste nabo til ”Gurrehus” mod øst ligger Gurre Slotsruin, hvorfor Gurrehus er et velegnet sted for et Arkæologisk Center med fokus på de omfattende udgravninger omkring Gurre Slotsruin, hvor man har fundet flere store bygninger, kongeligt møntværksted, en bro, flotte vejanlæg og en teglovn samt resterne af en kirke, kaldet Sankt Jacobs Kapel. 

 På Gurrehus kan middelalderen således ses lige uden for døren og samme historie kan fortælles og udbygges inde i bygningen med foredrag, skoleundervisning, drama og meget mere.

 Kongernes Nordsjælland.

Formidling om kongerne i Nordsjælland hører også naturligt hjemme på Gurrehus, da det var her, at man i begyndelsen af 1100-tallet - for ca.  900 år siden - opførte et solitært borgtårn.

 Det var denne borg som Valdemar Atterdag udbyggede i 1300-tallet og som udviklede sig til, at blive en af landets vigtigste kongeborge og magtcentre i over 150 år. Det var også her hans datter dronning Margrete den Første lagde spiren til den visionære Kalmar-union. 

 Digternes Nordsjælland.

 Få områder af Danmarks natur og fortid er så smukt og rigt beskrevet, som området omkring Gurre. Af forfattere og digtere skal blot nævens nogle få. H.C. Andersen, Søren Kirkegaard, Holger Drachmann, I.P. Jacobsen og Halfdan Rasmussen.

 Turister og besøgende kan vandre rundt i det smukke område og efterfølgende se skiftende særudstillinger om disse forfattere og baggrunden for, hvorfor netop Gurre var så omsværmet. 

 Mange af vores vigtigste nationale sagn og myter knytter sig da også til området. Mest kendt er nok sagnet om kong Valdemar, mordet på hans elskede frille Tove og ringen, der blev kastet i søen, da kongen kastede sin kærlighed til den, der havde ringen.

 

 stald2

 Staldbygnignen set fra lågen ind til Gurrehus hovedbygning 

 

 

Gurrehus’ og egnens historie.

 Selve bygningen Gurrehus har også sin spændende historie, som naturligvis bedst kan fortælles i selve bygningen via skiftende særudstillinger og tilhørende aktiviteter.

 Gurrehus har sine rødder tilbage til 1500-tallet, da selve slottet blev afløst af Krogen i Helsingør – det senere Kronborg, mens driften af landbruget blev flyttet til en ladegård kaldet Gurre Vangehus og Natstalden, der lå nogenlunde hvor Herskabsstalden nu ligger. 

Omkring 1720 ændredes navnet til ”Gurrehus” og var sæde for skovrideren til 1774, hvor Kongen stadig ejede ejendommen. Fra 1774 har en række forskellige ejere, hver med sin spændende historie, ejet Gurrehus. Frederik Tutein overtog ejendommen i 1880 og opførte det nye Gurrehus i hollandsk renæssance.

Da Prins Georg af Grækenland overtog ejendommen i 1914 blev bygningen udvidet og ombygget. Seneste ændring skete omkring 1966, da forsvaret føjede en uheldig tilbygning til hovedbygningen. Under Anden Verdenskrig holdt tyskerne til på Gurrehus og efter krigen Røde Kors og senere indrettede Forsvarsministeriet kursusejendom på ejendommen.

Alle disse historier – sket i selve området - skal naturligvis formidles og indgå i et aktivt undervisningsforløb, ligesom historierne om landsbyen, skovene og omegnen naturligt kan indgå heri.

Ligeledes vil det være et oplagt sted at vise ­-og skabe overblik- over Nordsjællands historiske borge og slotte. I Gurrehus kan der således opstilles modeller af Gurre Slot, Asserbo Slot, Søborg Slot, Frederiksborg Slot, Fredensborg slot og Kronborg Slot. 
 

7.0 Gurrehus skal samarbejde med andre.

Det er ikke tanken, at Gurrehus skal være det eneste center, men skal samarbejde med f.eks. Esrum Kloster. Hvor Gurre fortæller kongernes, malerens og digternes historie fortæller Esrum Kloster munkenes og den religiøse historie før reformationen. De to steder er også omgivet af forskellige naturtyper, hvorfor vandreture, undervisning og naturudstillinger også vil være forskellige og derfor supplerer hinanden. Kort sagt, man skal konkurrere på den sunde måde, så der skabes synergi. 

Flere andre steder kan også indgå som spise- og formidlingssteder. I Nationalparkens østlige landskabskorridor kan udover Gurrehus f.eks. nævnes Naturcentret Nyruphus, Hellebæk Kohave, Flynderupgård og Hammermøllen, der alle har hver sin funktion og sit speciale. 

staklade

 Den renoverede staklade ligger kun få hundrede meter fra stalden og kan evt. indgå som del af det østlige center for nationalparken kongernes Nordsjælland.
Ladebygningen ejes af skov- og naturstyrelsen

 

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM