Referat af Byforeningens årsmøde 5/10-2021

REFERAT AF ORDINÆRT ÅRSMØDE I ESPERGÆRDE BYFORENING TIRSDAG DEN 5. OKTOBER 2021,
PÅ ESPERGÆRDE GYMNASIUM.

Efter et velbesøgt borger- og vælgermøde med emnet HH-forbindelsen og overskriften: ”Hvorfor
er HH-forbindelsen ikke lagt i graven?”, blev ca. 30 deltagere til det efterfølgende årsmøde.
Til dirigent valgtes Jørgen Svaneberg, der konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt også selvom
det skulle have været afholdt i april måned. Baggrunden for udsættelsen var jo de da herskende
restriktioner, som måtte betegnes som force majeure. Ingen af de tilstedeværende havde
indsigelser herimod.
Formanden fremlagde derpå årsberetningen, der indeholdt en detaljeret gennemgang af hvilke
sager bestyrelsen havde arbejdet med i årets løb, bl.a. HH-forbindelsen, kloak- og spildevand,
trafik (bl.a. ved Espergærde Havn/Strandvejen), byrumsmidler, Egegaarden, Bibliotekshaven,
konsekvenser af den kommende store udbygning, det gamle industrikvarters forvandling til
beboelsesområde, planstrategi o.s.v.
Foreningen havde sendt 24 læserbreve, holdt møder med borgere, foreninger, borgmester,
byrådsmedlemmer samt kommunens forvaltning. Desuden har foreningen en Facebookgruppe på
næsten 2.000 medlemmer, hvor der er livlig debat.
Formanden omtalte også, at foreningen desværre ikke havde kunnet arrangere så mange møder
p.g.a. covid-19 som ønsket, men at der er planlagt yderligere to vælgermøder hhv. den 12. oktober
og den 2. november.
Foreningens kasserer, Lisbeth Thye fremlagde mundtligt regnskabet, der var godkendt af
foreningens revisor. Kassereren lovede at udsende et regnskab til medlemmerne efterfølgende.
Alle medlemmer af bestyrelsen er på valg hvert år. Keld Olsen, Lisbeth Thye, Stig G Lund, Anne
Christine Helms og Kjeld Damgaard modtog således genvalg. Til nyt medlem af bestyrelsen valgtes
Stine Hakmann, idet Peter Frederiksen havde ønsket at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen består
således fortsat af seks medlemmer.
Til 1.suppleant genvalgtes Sven Raagaard. 2. suppleantpladsen er vakant. Claus Skov Christensen
var på valg som revisor og genvalgtes. Revisorsuppleant-posten er fortsat vakant.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent frem til 31. marts 2022, dvs. 100 kr. pr husstand, hvilket
vedtoges.
Årsmødet afsluttedes herpå.

Referent, Kjeld Damgaard

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM