Gurre - del af Nordsjællands Nationalpark?

Dette indlæg startede som en indsigelse mod indretning af 25 ejerlejligheder på Gurrehus tæt ved Slotsruinen., men vi blev hurtigt bekræftet i at vores budskab skulle række langt videre. Området Omkring Gurre- og Slotssøen, Slotsruinen, rester af gamle voldanlæg og Sct. Jacobs kapel er så betydningsfulde for Danmarks historie og selvforståelse, at vi skal opfordre til at området indgår som en del af Nordsjællands kommende Nationalpark.

 soe

Gurrehus med omgivende park ligger ned til  Gurre Sø  

 

Staten stillede ikke kvalitetskrav:

Staten solgte for nogle få år siden ”Gurrehus” med tilhørende parkanlæg for 10 millioner, selv om Told og Skat havde vurderet ejendommen til det dobbelte. Til denne spotpris stillede staten ikke et eneste krav til køber om, at han skulle respektere stedets nationale og historiske kvaliteter og evt. lade den for området fremmede betonbygning nedrive.  Staten burde ellers have været befolkningens største garant for at vores bedste natur- og kulturværdier ikke blev forringet.

Selv om investorerne havde fået grund og ejendom til spotpris, lagde de ”vildt” ud med en ansøgning om indretning af 37 ejerboliger og en extra etage på det eksisterende byggeri.

Kommunen kunne have afvist forslaget alene begrundet i områdets smukke natur, kulturhistoriske fortid og da boliger i området ikke passer til den overordnede regions planlægning og ligger i landzone.

 

 Frederiksborg Amt har næsten været lige så flinke over for investor og har ikke haft væsentlige indsigelser selv om området lå i landzone og tæt på fredede fortidsminder og inden for sø og skovlinie.

 Helsingør Bevaringsforening og flere andre rettede henvendelse til Hovedstadens Udviklingsråd, Amt og kommunen, hvilket var medvirkende årsag til, at man fik reduceret ejerlejlighederne til ca. 25, hvilket nok også var det optimale investor havde turdet håbe på.

 Vi har intet mod at investorer tjener penge, men vi er imod hvis Helsingør Kommune på et tidspunkt godkender projektet, da det sker på bekostning af enestående naturværdier omkring et nationalt klenodie.

  

Det er Danmarkshistorie.

 Vi har hidtil talt om de ”bløde” kultur- og naturværdier, men vi er overbeviste om, at byrådet på længere sigt udviser et bedre ”købmandsskab” og økonomisk tjener kommunens borgere og turistmen bedre,  hvis den bevarer og vedligeholder de allerbedste områder. 

 For os at se har kommunen tre områder af national betydning. Nemlig: Kronborg, Sundtoldens Gamle Helsingør og Kongernes Gurre. Gurre var gennem lang tid et vigtigt centrum for landets styre helt tilbage til kong Valdemar og hans datter dronning Margrete den første i 1300 tallet.

 De senere års udgravninger har endvidere vist, at det bebyggede området omkring Gurre slotsruin var langt større end tidligere antaget og, at vi i dag slet ikke kender det endelige omfang af de gamle bygninger og voldanlæg.

 

Sprite 8

Gurrehus nordvendte facade ud mod Gurre sø 

  

Lokalplanforslag og Nationalpark

Vi opfordrer derfor byrådet at udarbejde et forslag til en langsigtet lokalplan. Denne kunne bl.a. beskrive hvad rødstensbygningen ”Gurrehus” kunne bruges til. Bygningen har en spændende historie og har rødder tilbage til før 1769 og kunne passende indrettes til kulturformål eller føres tilbage til boligformål. Hele området er heldigvis skånet for byggerier, der stilmæssigt ødelægger helheden udover forsvarets betonbygning fra 1961, hvorfor man nok i lokalplanen bør fjerne denne og få den gamle park retableret.

- Det var skovrider Bjørnsen, der for mange år siden tog initiativ til at udgrave og restaurere det gamle kongeslot, og man kunne ønske at Helsingør Kommune om ikke før, så NU stillede sig i spidsen for at få omgivelserne sikret og genskabt som et fint stykke natur- og kulturområde.

Et område der er udødeliggjort af så internationalt kendte kunstnere som komponisten Arnold Schønberg og digtere som B.S. Ingemann, H.C. Andersen, I.P. Jacobsen og Søren Kierkegaard.

Hvis Helsingør Kommune virkelig ville satse på fremtiden, så burde de få udvidet fredningen ved Gurre til et større område omkring Gurre sø og lade det indgå som del af en egentlig Nationalpark.

Dette harmonerer også smukt med de tiltag miljøministeren har taget til etablering af en kommende Nordsjællandsk Nationalpark og hvor Helsingørs borgmester Per Tærsbøl har fået det ærefulde hverv at være formand for den nedsatte styregruppe.

PS.

Vi bør behandle området med respekt, - vi skulle jo nødig på det natlige ridt jage kong Valdemar Atterdag i en stor bue udenom Gurre og Danmarkshistorien.

Det var i øvrigt samme Valdemar der holdt så meget af Gurre, at han skulle have sagt: ”Lad Gud kun beholde sit Himmerige, når jeg blot må beholde mit Gurre.

mosaic Gurrehus har mange fine bygningsdetaljer

 

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM