Årsmødet 2020 i Espergærde Byforening

af Stig G. Lund

Åbning af årsmødet samt valg af dirigent

Foreningens formand Keld Olsen bød de fremmødte velkommen og foreslog Jan Arnt valgt som dirigent. Han havde forinden aftalt at Stig G. Lund tog referat af årsmødets beslutninger.
Forslaget til dirigent blev vedtaget og Jan Arnt konstaterede, at årsmødet var lovligt indvarslet ifølge vedtægterne. Dirigenten gav derpå ordet til formanden, som aflagde beretning for foreningens aktiviteter, som grundet Corona epidemien dækker 1½ år.

Beretning

Formanden understregede at Byforeningen har lagt vægt på at være i konstruktiv dialog med Helsingør kommune om mange både store og små anliggender lige fra planer for nye boligbyggerier til trafikforhold, en bibliotekshave og Egegården. I forhold til de to sidstnævnte emner gav formanden ordet til Peter Frederiksen og Lars Le Dous om. Byforeningen vil gerne have skabt liv på arealet mellem biblioteket og Irma i form af en bibliotekshave. Byforeningen støtter et lokalt borgerinitiativ til at sikre, at Egegården igen bliver et samlingssted for alle i Espergærde.

Espergærde Rensningslæg, der ligger i kanten af Egebæksvang Skov, kan allerede nu ikke følge med når det regner. Hvordan skal det så ikke gå, når der kommer yderligere 1000 boliger i byen?

Formanden tog fat i spildevandsproblemet i Espergærde. Der udledes store mængder overløbsvand til Øresund. Det kan vi ikke være bekendt. Der er brug for hurtigt at få opgraderet renseanlægget, så det kan matche både det øgede spildevand med de kommende flere boliger og store regnmængder.

Keld Olsen sluttede af med at konstatere, at foreningens indsats har haft positiv betydning fx ved at højden på fx det kommende boligbyggeri i industriområdet blev reduceret.
Kort sagt lytter politikerne til Byforeningens synspunkter.

Flere i salen efterlyste i debatten en bevarende lokalplan for den del af Espergærde der ligger øst for kystbanen, andre spurgte til problemet med blanding af spildevand og regnvand og endelig var der en opfordring om at øge antallet af medlemmer via annoncering på foreningens facebookside.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Regnskab

Foreningens kasserer Lisbeth Thye forelagde regnskabet som viste et mindre underskud, men da foreningen har en pæn egenkapital og et voksende antal medlemmer vurderes dette ikke at være et problem.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Indkomne forslag fra medlemmerne

Der er ikke indkommet nogen forslag.

Forslag fra bestyrelsen

Formanden forelagde kort forslag til ændring af vedtægterne, som primært er redaktionelle ændringer som fx årsmøde i stedet for generalforsamling samt ændringer der er påkrævet af bankmyndighederne i forhold til hvem der har adgang til foreningens konto. Alle forslag var vedlagt indkaldelsen på foreningens hjemmeside.

Ændringsforslagene blev godkendt enstemmigt.

Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes på 100 kr om året.

Det blev vedtaget uden bemærkninger.

Valg til bestyrelsen

Dirigenten oplyste at alle nuværende medlemmer på nær to ønsker genvalg. De genopstillede var Keld Olsen, Lisbeth Thye, Peter Frederiksen, Kjeld Damgaard og Stig G. Lund.
Jochen vom Braucke og Sven Raagard var de to, der ikke ønskede genvalg.

Anne Christine Helms ville gerne opstille til bestyrelsen.

Hun og de 5 nuværende bestyrelsesmedlemmer blev herefter valgt med akklamation.

Konstituering af bestyrelsen vil ske på førstkommende bestyrelsesmøde.

Evt.

Under dette punkt var der premiere på en ny film om Espergærde, som Byforeningen har været med til at få producere og som kan ses på foreningens opdaterede hjemmeside: www.byforening.dk.

Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til Keld Olsen, som takkede dirigenten og for fremmødet og mindedes foreningens tidligere formand, Henrik Gullaksen, som døde i sommer.

Referat godkendt af

Dirigenten                                                                  Formand

Jan Arnt                                                                      Keld Olsen

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM