Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Foreningens vedtægter

Espergærde Byforening

Vedtægter

I   FORENINGENS NAVN OG VIRKEOMRÅDE

§1

Foreningens navn er ”Espergærde Byforening” (EBF). Foreningen er en videreførelse af ”Borger- og Grundejerforeningen for Espergærde og Snekkersten m.v.” (B&G), der igen er en videreførelse af ”Grundejerforenigen for en Del af Tikøb Sogn (Espergærde, Skotterup, Snekkersten m.v.)”, som blev stiftet den 19. august 1904.

Foreningens medlems- og virkeområde er den sydøstlige del af Helsingør Kommune, i hovedsagen sammenfaldende med lokalområderne Espergærde, Mørdrup og Tibberup.

II   FORENINGENS FORMÅL

§2

Foreningens formål er at varetage medlemmernes og de berørte lokalområders almene interesser i forhold til Helsingør Kommune og andre offentlige myndigheder.

Foreningen skal i denne forbindelse – inden for sit i §1 nævnte virkeområde – arbejde for

at planlægningen af den fysiske udvikling (kommuneplan, lokalplaner m.v.) tager hensyn til bevarelsen af miljø og trivsel i de enkelte lokalområder og at der herved lægges særlig vægt på pleje af naturværdierne langs Øresundskysten, i Egebæksvang og i det åbne land,

at de offentlige serviceydelser holdes på et rimeligt niveau og i øvrigt holder trit med befolkningsudviklingen m.v., samt

at der tages rimeligt hensyn til enkeltpersoners og minoritetsgruppers rettigheder og interesser.

Foreningen virker uafhængigt af de politiske partier, men bør i øvrigt holde forbindelse og samarbejde med andre foreninger m.v., hvor det kan være til fremme af fælles lokale interesser.

III   MEDLEMSKAB

§3

Som aktivt medlem kan optages enhver enkeltperson/husstand/institution/virksomhed/forening o. lign., som har fast adresse eller ejer fast ejendom inden for foreningens virkeområde.

Institutioner/virksomheder/foreninger o. lign. kan hver tegne indtil 4 medlemskaber med hertil knyttede rettigheder og pligter.

Som passivt medlem kan optages tidligere aktive medlemmer eller andre enkeltpersoner m. fl. med særlig tilknytning til området eller foreningen.

Æresmedlemmer kan udpeges af bestyrelsen, fortrinsvis blandt nuværende eller tidligere medlemmer.

§4

Indmeldelse sker normalt efter henvendelse til et bestyrelsesmedlem og skal godkendes af bestyrelsen.

Medlemskab er bindende for et kalenderår, og udmeldelse skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel til udgangen af foregående kalenderår.

Medlemskab kan bringes til ophør ved bestyrelsens beslutning, såfremt normalbetingelserne for medlemskab ikke længere er til stede (dødsfald, fraflytning, salg af ejendom, restance m.v.)

Medlemskab ophører dog automatisk ved 2 års kontingentrestance. Evt. nyt medlemskab kan kun opnås efter udligning af tidligere restance.

Et medlem kan udelukkes af foreningen, når et kan godtgøres, at medlemskabet er til skade for foreningen og en generalforsamling tager beslutning herom med2/3 af de afgivne stemmer.

IV   KONTINGENT

§5

Normalkontingentet fastsættesaf den ordinære generalforsamling for et indeværende kalenderår.

Æresmedlemmer er kontingentfri.

Ved indmeldelse i foreningen i kalenderårets sidste halvdel beregnes kun halvt kontingent for det pågældende år.

Kvitteringen for indbetalt kontingent er tillige medlemskort og skal medføres ved generalforsamlinger.

V   GENERALFORSAMLINGEN

§6

Generalforsamlingen har – inden for de i disse vedtægter fastsatte grænser – den øverste myndighed i alle forningens anliggender.

Generalforamlingen ledes af en dirigent, som vælges ved simpelt stemmeflertal.

Dirigenten afgør i tvivlstilfælde alle spørgsmål vedr. forhandlingernes afvikling, herunder aftsemningsmetoder.

§7

Ethvert medlem er mødeberettiget, og ethvert aktivt medlem, der ikke er i restance, er stemmeberettiget og valgbar.

Husstande/institutioner/virksomheder/foreninger o. lign. kan deltage med indtil to stemmeberettigede pr. tegnet medlemskab.

Der kan stemmes ved fremlagt skriftlig fuldmagt.

§8

En lovligt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødendes antal.

Afstemning sker normalt ved håndsoprækning, men hvis dirigenten eller blot ét stemmeberettiget medlem ønsker det, skal afstemning ske skriftligt.

Til vedtagelse af forslag kræves normalt simpelt stemmeflertal.

Ved stemmelighed gentages afstemningen. Hvis der fortsat er stemmelighed, træffes afgørelse ved lodtrækning.

Forsslag til vedtægtsændringer kræver dog, at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Forslag om foreningens opløsning ved en ordinær generalforsamling kræver tilsvarende, at mindst halvdelen af de aktive medlemskaber repræsenteret og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Skulle i dette tilfælde en ordinær generalforsamling ikke være beslutningsdygtig, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsmling, som da uden hensyn til de mødendes antal kan tage beslutning med den foran angivne majoritet.

§9

Ved siden af bindende beslutninger gennem afstemning kan generalforsamlingen på opfordring fra medlemmer eller bestyrelse fremkomme med retningsgivende tilkendegivelser til brug for bestyrelsen.

§10

Indkaldelse til generalforsamling sker ved almindeligt brev og med mindst 14 dages varsel regnet fra poststemplets dato. Indkaldelse kan erstattes af bekendtgøresle i Borgerbladet og på foreningens hjemmeside.

Indkaldelsen skal i det mindste angive mødetid og -sted samt dagsorden.

Generalforsamlingen skal afholdes inden for foreningens virkeområde.

§11

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned med følgende dagsordenpunkter:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne.
  5. Behandling af forslag fra bestyrelsen.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af tre suppleanter til bestyrelsen.
  8. Valg af én revisor og én revisorsuppleant.
  9. Fastsættelse af normalkontingent.
  10. Eventuelt

 

§12

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling efter beslutning af en generalforsamling eller bestyrelsen eller når mindst 30 stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom. I sidstnævnte tilfælde afholdes den ekstraordinære generalforsamling senest fire uger efter bestyrelsens modtagelse af begæringen.

§13

Medlemmernes forslag til den ordinære generalforsamling indleveres skriftligt til et bestyrelsesmedlem senest 8 dage før generalforsamlingen, medens forslag til behandling ved en ekstraordinær generalforsamling afleveres samtidigt med begæringen om dennes afholdelse.

VI   BESTYRELSE M. V.

§14

Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer. Disse vælges på den ordinære generalforsamling blandt foreningens aktive medlemmer. Valget gælder normalt en toårig periode.

Det skal tilstræbes, at der hvert år afgår skiftevis fire eller tre medlemmer. Det bør tillige tilstræbes, at bestyrelsen får en ligelig repræsentation af medlemskategorier og af foreningens geografiske delområder.

Tre suppleanter til bestyrelsen, én revisor og én revisorsuppleant vælges for et år ad gangen.

Foreslåede kandidater skal – forinden valg foretages – erklære sig villige til at modtage valg.

Genvalg kan finde sted.

Afgår et bestyrelsesmedlem/revisoren inden valgperiodens udløb, indtræder en suppleant i afgåedes sted i resten af vedkommendes funktionstid.

§15

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og er ansvarlig for foreningens virksomhed mellem generalforsamlingerne. Den råder over foreningens midler til fremme af de ved disse vedtægter fastsatte formål og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, sekrætær og kasserer.

Foreningen tegnes af formanden. Ved formandens forfald træer næstformanden i dennes sted.

Bestyrelsen bestemmer i øvrigt selv sin forretningsorden og bestyrelsesarbejdets fordeling ud over et ved disse vedtægter fastsatte.

Bestyrelsen holder møder, så ofte formanden eller mindst to af de øvrige bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer incl. formanden er til stede. Afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

VII   ARBEJDSFORMER

§16

Til at varetage særlige opgaver kan bestyrelsen nedsætte permanente eller midlertidige udvalg omfattende mindst ét bestyrelsesmedlem og derudover et passende antal andre bestyrelses- eller foreningsmedlemmer med særlig interesse for eller kendskab til pågældende emne.

Ethvert medlem kan henvende sig til bestyrelsen med forslag i overensstemmelse med foreningens formål. Forslagsstilleren kan af bestyrelsen pålægges at deltage i behandlingen af det stillede forslag, herunder deltagelse i evt. udvalgsarbejde m.v. emnet vedrørende, ligesom forslagsstilleren kan stille krav om sådan deltagelse.

§17

Til fremme af foreningens kommunikation med medlemmer, myndigheder og offentligheden kan foreningen udgive et medlemsblad.

Som ansvarshavende redaktør udpeger bestyrelsen et bestyrelsesmedlem subsidiært et andet foreningsmedlem, der måtte være villig hertil.

Foreningen virker i øvrigt for gennemførelsen af sine formål gennem afholdelse af møder, studiegruppevirksomhed, skriftlige og mundtlige henvendelser til pågældende myndigheder m.fl., indlæg i den lokale presse o. lign.

VIII   ADMINISTRATION M.V.

§18

Bestyrelsen drager omsorg for, at foreningens pengemidler anbringes på bedste måde og bestemmer kassebeholdningens normale størrelse.

Efter nyvalg (genvalg) til bestyrelsen og/eller omfordeling af særlige bestyrelsesposter foretages nødvendige fornyelser af hævefuldmagter i anvendte pengeinstitutter.

§19

Kassereren indkasserer alle foreningens indtægter og afholder vedtagne udgifter samt fører en af bestyrelsen godkendt kassebog. Alle pengebevægelser skal være dokumenteret ved indtægts- og udgiftsbilag.

Regnskabsåret er kalenderåret.

Årsregnskabet skal indeholde

l  driftsregnskab (udgifts- og indtægtsregnskab) dokumenteret med bilag, samt

l  status pr. 31. december, herunder oplysning om hvorledes foreningens midler er anbragt.

Årsregnskabet med bilag afleveres af kassereren til bestyrelsens formand senest den 15.1.

Efter bestyrelsens godkendelse afleveres årsregnskabet m.v. til revisoren senest den 25.1.

Revisionen skal tilstræbes afsluttet senest fire hverdage før den forestående generalforsamling.

Det reviderede regnskab forelægges af kassereren for den ordinære generalforsamling.

§20

Foruden de fornødne regnskabsbøger føres en medlemsfortegnelse, der indrettes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse og stedse holdes à jour.

Til supplement heraf kan anlægges et medlems- og annoncørkartotek.

Desuden føres – normalt af sekretæren – en forhandlingsprotokol, hvori bl. a. generalforsamlingens og bestyrelsens forhandlinger og beslutninger indføres. Protokollernes rigtighed bekræftes af generalforsamlingens dirigent henholdsvis bestyrelsens formand eller sekretær.

IX   FORENINGENS OPLØSNING

§21

Skulle foreningens opløsning blive gyldigt besluttet af én generalforsamling (jfr. §8) fastsætter den samme generalforsamling med simpelt flertal, hvorledes der skal forholes med foreningens formue og ejendele eller med betaling af eventuel gæld.

Eventuel formue skal dog fortrinsvis anvendes til formål, der svarer til de i nærværende vedtægter fastsatte formål.

Udtrådte eller udelukkede medlemmer har ingen andel i foreningens formue og har ingen indflydelse på dennes anvendelse i henhold til foranstående.

SÅLEDES VEDTAGET PÅ DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 18.5.1983 MED ÆNDRING I §10 PÅ DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 14.2.2007 OG MED ÆNDRING I §5 PÅ DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 28.02.2008 SAMT MED ÆNDRING I §1 PÅ DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 04.03.2010.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM