Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Årsberetning 2007

Efter sidste års generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig som vist på bagsiden af dette nummer af Borgerbladet, og der har i årets løb været afholdt  5 bestyrelsesmøder. En markant ændring er, at Peter Pejtersen har afløst foreningens kasserer gennem mere end 10 år – Peter Winther, som på dettte sted skal have en stor tak for sin indsats for B&G. Foreningen havde ved årsskiftet 204 medlemmer  samt et ikke ubetydeligt antal interessenter, der i henhold til bestyrelsesbeslutning modtager Borgerbladet ”free of charge”.

Mange store og små sager har passeret bestyrelsesdagsordenerne, og i det følgende er valgt skønsomt blandt de væsentligste.

Lokalplanbehandling
I det forløbne år har foreningen behandlet og ytret sig om 2 forslag til lokalplan. Begge forslag omfattede kystnær fortætning af ejendomme ud mod Øresund, og foreningen må konstatere, at såvel projektet ved Kystens Perle som projektet på Gl Strandvej 209 kan gennemføres næsten udelukkende i overensstemmelse med bygherrernes ønsker.

Følgende citat fra foreningens indsigelse sammenfatter de holdninger, som byrådet p.t. ikke har villet lytte til.

Specielt i Strandvejskvarteret, men også i andre områder, hvor andre beskyttelsesinteresser medfører, at der er store grunde med lave bebyggelsesprocenter, vil der nu kunne åbnes for lokalplaner, der muliggør etagebyggeri med en urimelig høj, partiel tæthed. Langs Strandvejen vil det føre til en markant fortætning mellem Strandvejen og kysten. Mange grunde vil med de muligheder, der nu dannes præcedens for i lokalplan 3.32 kunne fortættes. Det undrer især, fordi det er i modstrid med kommunens hidtidige håndtering af konkrete byggesager i sådanne områder, f. eks. Skotterupområdet.”

Tibberup Mølle
Foreningen fik i december måned en overraskende telefonisk henvendelse fra arkitekt Johnny Gere i Snekkersten, som spurgte, om  B&G ville have noget imod at kommentere et skitseprojekt for en istandsættelse af Tibberup Mølle inkl. en beskeden tilbygning i "jordniveau". Af naturlig imødekommenhed samt lidt nysgerrighed var svaret ”Ja” til at høre nærmere om sagen.

I løbet af få dage afholdtes så et kort møde, hvor det viste sig, at to tømrermestre fra Næstvedegnen har købt ejendommen og fået udarbejdet et forslag til en total istandsættelse af den eksisterende møllebygning samt en udvidelse med en tilbygning samt carport og udhus med videresalg for øje.

Fra starten blev Johnny Gere gjort opmærksom på, at vi var tre foreninger m. fl., der i 2006 forhindrede økonomiudvalgets ide om en udstykning, og at disse foreninger ville blive informeret. Det  blev oplyst,  at fredningsmyndighederne kun interesserer sig for selve bygningsskallen, samt at kommunen meget gerne ser en forhåndsudtalelse fra udstykningsprotestanterne, før man går videre med byggesagsbehandlingen – unægtelig en meget overraskende oplysning. Aftalen blev, at der skulle komme en stillingtagen til henvendelsen primo januar. 

Efter megen mailskriveri i julen og nytåret samt kontakt til Helsingør Kommune, Kulturarvsstyrelsen og Tinglysningskontoret mødte foreningerne op fredag den 11 januar på møllegrunden, hvor både arkitekt og den ene tømrermester var mødt op. 

Resultatet af dette møde blev, at foreningerne ikke kunne tilslutte sig gennemførelsen af det modtagne forslag – i alt væsentligt på grund af følgende 2 forhold

- Fredningen af møllebygningen tillader ikke den ønskede gennembrydning af møllesoklen for adgang til tilbygningen, samt  

- Kommunens deklaration fra 2006 tillader kun byggeri af carport og udhus på maks 50 m2.  

Derfor må vi forvente, at arkitekten arbejder på et forslag til som et blev udtrykt en ren ”luksusbolig for 1-2 personer, eller at møllen måske er sat til salg igen. Foreningerne har anmodet kommunen om høringsret i en kommende byggesag med henvisning til tidligere udvist interesse for den landskabelige og kulturelle herlighedsværdi.

Skt Hansbålfesten
Større tilstrømning end set i mange år var, hvad bålfesten på kirkestranden ved Egebæksvang opnåede. Det er en stor glæde og inspiration for bestyrelsen, at så mange lægger vejen forbi og deltager i fællesskabet omkring båltalen, som blev holdt af Børne- og Unge-direktør Bjarne Pedersen, samt om sangene og de knitrende flammer fra det store flotte bål. Mange får sig sikkert også en snak med bysbørn, som man ikke ser så tit.

Foreningssamarbejde
Har i det forløbne år resulteret i hele 3 bemærkelsesværdige resultater. Den vellykkede og velbesøgte byvandring i Mørdrup i september blev gennemført i samarbejde mellem B&G, Historisk Forening for Espergærde og Omegn samt Bevaringsforeningen Mørdrup Landsby. Disse tre foreninger og Helsingør Bevaringsforening sikrede sammen med Helsingør Kommune, at istandsættelsen af den oprindelige Espergærde Station ikke gik i glemmebogen. DSB har i slutningen af 2007 gennemført en hårdt tiltrængt istandsættelse med ny tagdækning og maling af det udvendige træværk. Endelig er beskyttelse og bevarelse  af Tibberup Mølle en fælles mærkesag for de 4 foreninger. 

En stor Tak for samarbejdet skal også i år lyde til de øvrige foreninger.

 

Mørdrupvejens fredeliggørelse
Som der er redegjort for andetsteds i dette nummer af Borgerbladet, er der brug for det lange seje træk, hvis foreningen skal få opfyldt sine ønsker for Mørdrupvej. Det må konstateres, at indflydelse på og ændring af den politiske prioritering er meget vanskelig at opnå i den komplicerede kommunale virkelighed.

Den nye hjemmeside på internettet
Også på dettte sted skal
www.borger-foreningen.dk nævnes som et medlemstilbud, der i bestyrelsen har skabt stor glæde og tilfredshed. Stor Tak til Ole Praud, der er en fremragende it-ekspert og B&G-webmaster.

Cirkuspladsen friholdes for byggeri
er et ønske, som foreningen fremførte i forsommeren, da en komunal arbejdsgruppe afsluttede et projektarbejde med at meddele, at den optimale placering af et nyt plejehjem lige netop skulle være på det areal, som i kommuneplanen er udlagt til offentlig park. Behovet for ekstra plejehjemskapacitet kan der ikke sættes spørgsmålstegn ved, men placeringen af nye plejehjem vil sikkert dukke op i kommuneplandebatten inden længe. 

Anlæggets pleje
B&G's lille naturgrund neden for Galbjerg mellem Birtevej og Mørdrupvænget har fået mere lys fra oven, men den er allerede ved at gro til med rodskud, som fik lov at stå endnu i 2007. Til brug for afslutningen af byvandringen var den urteagtige bevoksning blevet fjernet med den nyanskaffede buskrydder, således at det også var muligt at komme ind til balancetræet nogenlunde uhindret. Pleje af Anlægget koordineres med Teknisk Forvaltning, som også har en opgave med fjernelse af rodskud på de to øverste matrikler. 

Affaldsaktivitet
Som noget nyt i foreningslivet har en lille 4-mandsgruppe påtaget sig i 2 år at samle affald på kirkestranden ved Egebæksvang. Hvis vejret i 2008 arter sig som i 2007 bliver opgaven fortsat overkommelig. Vedrørende selve resultatet må andre vurdere og evt. udtale sig.

Da behovet for affaldsindsamling er stort, er der basis for en udvidelse af aktiviteten i de kommende år.


Rostgaards Kilde
Foreningens interesse for dettte fredede kulturminde er velkendt i medlemskredse. Ved amternes nedlæggelse er ansvaret for de praktiske fredningsforhold overgået til kommunerne, og Helsingør Kommune har således på forespørgsel lovet at forvalte fredningen af kildeanlægget på Strandvejen efter Kulturarvsstyrelsens overordnede retningslinier. Én af opgaverne for kommunen bliver at sikre kildens vandføring, da det i oktober måned 2007 kunne konstateres, at kilden ikke sendte en dråbe vand ud i den store stenkumme. Foreningen frygter, at manglende vand i kilden kan have sammenhæng med den nu forsvundne historiske kildesø.

Opgaver for foreningen i det kommende år:
Bestyrelsens arbejdsplan ser i skrivende stund således ud:
Kommentarer til kommunens planstrategi og Agenda 21 strategi
Bålfest på Kirkestranden og 4 medlemsblade
Behandling af Lokalplanforslag
Mørdrupvejens fredeliggørelse følges op
Legehus og legebord i Anlægget samt fjernelse af rodskud
Fremme af bevarende lokalplaner for Strandvejsmiljøet


Tak for samarbejdet i bestyrelsen og Vel mødt på generalforsamlingen 

Mogens Aarsleff Hansen

 

 

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM