Mere tryghed i trafikken efterlyses

Byforeningen har indsendt høringssvar på kommunens Trafiksikkerhedsplan 2022-2030 (se planen på https://www.helsingor.dkdemokrati/horinger-og-afgorelser/horinger/trafiksikkerhedsplan-2022-2030/)

Espergærde Byforening har følgende forslag og bemærkninger til Forslag til Trafiksikkerhedsplan
2022-2030.

FORSLAG:

  1. Espergærde Byforening foreslår, at Trafiksikkerhedsplanen medtager, at hastigheden på
    Mørdrupvej og Ny Strandvej i Espergærde nedsættes fra 50 km/t til 40 km/t foreløbig i en
    forsøgsperiode på 2 år.
  2. Espergærde Byforening foreslår, at Trafiksikkerhedsplanen medtager overvejelser om
    adfærdsnormer for cyklister og gående på delte cykelstier/fortove.

Ad 1.
a)
Forslaget til Trafiksikkerhedsplan indeholder referat af en virtuel borgerinddragelse. Her anføres:
”Hastigheden er et gennemgående tema”. (Og her menes ikke ”hastighedsoverskridelser”, men
”hastighedsnedsættelser”).
Samme konklusioner kan udledes af resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som er bilagt
Forslag til Trafiksikkerhedsplan.
Der er således stor folkelig opbakning til hastighedsnedsættelser på de gennemgående veje, og
ikke blot på ”boligveje”, som forudsat i Forslag til Trafiksikkerhedsplan.

b)
Byrådets daværende By-, Plan- og Miljøudvalg vedtog ultimo 2021, at kommunen skulle deltage i
Transportministeriets forsøg med lokale nedsættelser af hastighederne.
På møde den 10.02.2022 omgjorde det nye By-, Plan- og Trafikudvalg beslutningen efter indstilling
fra Center for By, Land og Vand. Begrundelsen var følgende: ”Da bekendtgørelserne giver
mulighed for, at kommunen kan realisere hastighedsnedsættelserne uden at deltage i forsøget, er
dette at foretrække. Det forventes, at By-, Plan- og Trafikudvalget i foråret skal vedtage en ny
trafiksikkerhedsplan, der indeholder lokale hastighedsbegrænsninger som emne.”
Trods forudsigelsen er emnet ”hastighedsbegrænsninger”, dvs. ”hastighedsnedsættelser” kun
sporadisk nævnt i Forslag til Trafiksikkerhedsplan; og Forslaget indeholder ingen konkrete forslag
om hastighedsnedsættelser.
Forslag til Trafiksikkerhedsplan indeholder kun følgende:
”Helsingør Kommune vil ved vedtagelse af Trafiksikkerhedsplanen sætte fokus på muligheden for
anvendelse af differentierede hastighedsgrænser.” Her tænkes kun på hastighedsnedsættelser på
”boligveje”, hvor der alligevel er meget begrænsede muligheder for at køre hurtigt.
Flertallet af kommuner i Nordsjælland har vurderet anderledes end Helsingør og er derfor med i
Transportministeriets forsøg om lokale hastighedsnedsættelser. Det betyder, at hastighederne i
andre kommuner er på vej ned. Det gælder fx i Rudersdal, som netop har sendt en kommunal
hastighedsplan, hvor hastigheden nedsættes til 40 km/t i 28 zoner, i høring (se vedhæftede).
c)
En nedsættelse af hastigheden fra 50 km/t til 40 km/t på Mørdrupvej fra Aa. Louis Poulsens Allé til
Strandvejen vil maksimalt forsinke en bilist med 60 sekunder. Forsinkelsen vil oftest være langt
mindre, da en jernbaneoverskæring og to (snart tre) lyssignaler skal passeres.
En tilsvarende nedsættelse af hastigheden på Ny Strandvej fra Hornbækvej til Egebæksvang kirke
vil maksimalt forsinke bilisten med 22 sekunder.
Begge er meget små forsinkelser for at opnå en større tryghed og sikkerhed.
d)
En bils standselængde er 39 meter ved 50 km/t. Ved at nedsætte hastigheden til 40 km/t
nedsættes standselængden med næsten en tredjedel til 27 meter.
En nedsættelse af hastigheden på to af indfaldsvejene til Espergærde må forventes at forplante sig
til hastigheden i den øvrige del af Espergærde. Dette vil give større tryghed i trafikken for cyklister
og gående.
Mørdrupvej og Strandvejen er valgt, fordi det er her, befolkningen oplever mange og massive
problemer. Her er også sket adskillige ulykker.

Ad 2.
Den stigende etablering af delt cykelsti/fortov skaber stigende interessekonflikter mellem cyklister
og gående. Interessekonflikterne er øget i takt med det stigende antal motionscyklister. Det er
vigtigt, at disse interessekonflikter adresseres og imødegås.


BEMÆRKNINGER
Espergærde Byforening har i øvrigt følgende bemærkninger:
A.
De seneste års nedgang i antal trafikskadede falder sammen med en tilsvarende nedgang til
antallet af cyklister. Det er ikke klart i hvor høj grad, det er kommunens tiltag, som har været
udslagsgivende. Overvejelser herom bør indgå i Trafiksikkerhedsplanen.
B.
Kommunens politikker, dvs. Vision 2030, Kommuneplan 2019, Cyklistplan 2020-2030,
Mobilitetsplan og Sundhedspolitik sætter alle fokus på det ønskelige i, at flere cykler i Helsingør
kommune.
Trafiksikkerhedsplanen bør også forfølge og understøtte dette overordnede formål, i stedet for
næsten ensidigt at fokusere på trafikulykker og (bilers) fremkommelighed.
C.
Forslag til Trafiksikkerhedsplan forbigår, hvem der forårsager trafikulykkerne, og hvem der
forårsager de alvorligste trafikulykker.
Der er grund til at hæfte sig ved, at en uansvarlig gående eller en uansvarlig cyklist oftest sætter
eget liv og helbred på spil. En uansvarlig bilist sætter imidlertid som oftest (tillige) andres liv og
helbred på spil.
Forslag til Trafiksikkerhedsplan bør omtale og afspejle disse forhold.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM