Bemærkninger til høring af lokalplan 3.52 - Mørdrup Erhverv Vest

Espergærde Byforenings bemærkninger til Helsingør kommunes høring af forslag til lokalplan 3.52 - Mørdrup Erhverv Vest

Det er ønskeligt, at der skabes arbejdspladser i Espergærde og Espergærde Byforening ser positivt på, at Trelleborgs ønske om at etablere sig i Espergærde. Det skal dog ikke hindre, at der stilles rimelige krav til bebyggelser.

Espergærde Byforening har følgende bemærkninger til lokalplanforslaget.

  1. Indsætning af bestemmelse om fremtidig vejadgang via tunnel under lokalbanen fra Bybjergvej.
  2. Krav om miljøvurdering mht. spildevand.
  3. Krav om etablering af cykelparkering før ibrugtagning. 
  4. Ønske om anvendelse af regnvand til toiletbrug mm

Byforeningen finder desuden at man

5. bør overveje, i hvilket omfang solceller i tagkonstruktionen kan bidrage til el-forsyningen.

Ad 1.

Med udbygning af Espergærdes industriområde med flere end 700 boliger skabes trafikproblemer i Espergærde. Den eneste mulige løsning synes at være etablering af vejforbindelse fra Bybjergvej til via tunnel under lokalbanen til Mørdrupvej ved Aa. Louis-Hansens Alle.

En tunnel-løsning er bekostelig og indebærer, at flere myndigheder involveres. Den kan derfor ikke forventes vedtaget umiddelbart. Lokalplanen bør dog medtage denne vejføring som en fremtidig mulighed.

Vejforbindelsen vil kunne lægges i delområde 4, som alligevel ikke bebygges af Trelleborg.

 Ad 2.

Espergærde har massive udfordringer mht. spildevand. Det er derfor helt nødvendigt, at der gennemføres en miljøvurdering, både mht. kapaciteten på Sydkystens Rensningsanlæg og mht. ledningsnettets kapacitet, som selvklart vil blive ekstra belastet med en industribygning med forventeligt flere hundrede ansatte.

 Ad 3.

Lokalplanforslaget forudsætter, at parkeringspladser skal være etableret før ibrugtagning. Samme bestemmelse bør være gældende mht. cykelparkering.

 Ad 4.

Det er ønskeligt, at vores naturressourcer anvendes bedst muligt. Ved fremtidigt byggeri bør forbruget af grundvand begrænses til det nødvendige. Ved nybygninger bør man derfor stille krav om anvendelse af regnvand fra tage mv. til toiletbrug, tøjvask og andet.

 Genanvendelse af regnvand vil også i begrænset omfang mindske presset på rensningsanlæg og spildevandsledninger.

 Ad 5.

Forsyning Helsingør synes klar til at anvende solceller til energiforsyning. Kommunen bør overveje, i hvilket omfang og under hvilke betingelser, det er muligt og hensigtsmæssigt at anvende tagflader på nybygninger til solenergi.

Af Keld Olsen, fmd.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM