Byforeningens svar på høring om bevarende lokalplan for Espergærde

Espergærde Byforenings høringssvar til Lokalplan 3.55 - Lokalplan for bevaring og udvikling af Espergærde, øst for Kystbanen.

Espergærde Byforening har fået mange tilkendegivelser fra borgere, som er glade for forslaget til den bevarende lokalplan; en lokalplan som borgerne har efterspurgt i mange år. Vi har dog også hørt fra ganske få, som har enkelte indvendinger.

Helt generelt ser Espergærde Byforening forslaget som et overordentligt positivt udspil for det gamle Espergærde. 

Bebyggelsesprocent:
Navnlig finder Byforeningen det helt afgørende, at man i Zone 1 fastholder forslagets bebyggelsesprocent på 25. 

Planens opdeling i flere zoner har givet mulighed for at definere forskellige niveauer af byggetæthed. Det er anført, at Zone 1 må have en maksimal bebyggelsesprocent på 25, hvilket imødegår den forøgede fortætning, som er set i området i de senere år. Samtidig tillades i Zone 2 en bebyggelsesprocent på 30, hvilket også til en vis grad, som et kompromis, tilgodeser et ønske om stadig større boliger i den gamle del af Espergærde. Vi ser den valgte bebyggelsesprocent i Zone 1 som ikke kun gavnlig for at modvirke fortætningen, men også for at kunne bibeholde kvarterets udtryk med egentlige haveanlæg. Dette sammenholdt med lokalplanens beskrivelse af hække og lave hegn mod vej vil bibeholde kvarterets grønne udtryk.

Endelig vil vi gerne gøre opmærksom på, at ikke kun højder, men også terrænreguleringer skal måles og fastsættes fra eksisterende naturligt terræn.

Sadeltag:
Egentlig er det foreningens opfattelse, at det er positivt, at nybyggeri i Zone 1 skal fremstå med saddeltag. Men vi skal dog gøre opmærksom på, at den i disse år udbredte ”neo-funkis” stil (eg. Huskompagniet) kan vise sig at være et egentligt karakteristikum for 2020’erne.

Overkørselsarealer samt afstand til vejskel:
Planen foreslår en begrænsning af overkørselsarealer til 3,5 m. Da det også er et overordnet mål at få bilerne væk fra vejene, bør der være plads til udkørsel af to biler ved siden af hinanden på egen grund. 

Planen foreslår, at afstand fra vejskel for bebyggelse af carport mv. skal være 3,5 m. En nedsættelse til 1 m kan fastholde et grønt præg, hvis det samtidig fastsættes, at der skal være hæk mellem vejskel og bebyggelse. 

Genopførelser:
Drøftelser på de sociale medier har rejst tvivl, om der må retableres i samme stil som det oprindelige, hvis det oprindelige ligger uden for denne lokalplans bestemmelser. Det er Byforeningens opfattelse at etablerede bygninger, opført før denne lokalplans vedtagelse, bør kunne opføres i samme stil som det oprindelige. 

Endvidere har muligheden for faste hegn, i skel, været nævnt som ønskelige, idet løvfældende hække i nogle tilfælde kan give betydelige indsigtsgener i vinterhalvåret. Her er det Byforeningens opfattelse, at ældre hegnstyper, ex. raftehegn bør kunne accepteres i skel, i det mindste ved nedtagning af allerede eksisterende faste hegn. Der bør også være mulighed for etablering af fast hegn indenfor hæk på egen grund – dog højdebegrænset til 1,8 m.

Renovation:
Forsyning Helsingørs krav til fast underlag mv. til tømning af affaldsbeholdere må respekteres.

Allerede indgivne ansøgninger:
Det bør sikres, at projekter, som der er indgivet ansøgning om byggetilladelse til før lokalplanens offentliggørelse, i videst mulige omfang også kan sikres en efterfølgende byggesagsbehandling, så kommunen ikke kan mistænkes for at lovgive med en de facto tilbagevirkende kraft.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM