Cyklistplan 2020-2030

af Keld Olsen

Espergærde Byforening støtter til fulde målet med Cyklistplan 2020-2030: Kontinuerligt at få flere til at cykle mere.

Espergærde har størrelse og funktion til at danne basis for en forøgelse af cyklismen. Afstande til stationer, skoler og fritidsaktiviteter gør det meningsfyldt at benytte cyklen. Afstandene til de fleste nærmeste arbejdspladser i Kvistgård, Helsingør by og Fredensborg er også inden for cykelafstand. En indsats for cyklisme i Espergærde vil kunne bidrage væsentligt til kommunens målsætning.

Udkast til Cyklistplan 2020-2030 mangler fuldstændig en anerkendelse af, at prioritering af cyklister til en vis grad vil medføre begrænsninger for bilister og i nogle tilfælde for gående.

Etablering af cykelstier, færre parkeringspladser og lavere hastighedsgrænser lægger begrænsninger for bilister og delte cykelsti/fortov gør det mindre trygt for de gående.

Etablering af cykelstier vil kunne samtænkes med behovet for afledning af regnvand, som belaster rensningsanlæggenes afledningen af spildevand.

Gode planer og gode hensigter er ikke tilstrækkeligt. Kontinuerligt at få flere til at cykle mere forudsætter, at en prioritering af cyklismen slår igennem alle dele af kommunens politiske, administrative og udførende arbejde.

Politisk har man vedtaget lokalplan om opførelse af ca. 250 nye boliger ud til Højvangen i Espergærde. Det er positivt, at man har stillet krav om overdækket cykelparkering i de nye boligområder. Men man har helt undladt at etablere en cykelsti ad Højvangen og Søndermarken til Espergærde station. Samlet har man vedtaget lokalplaner om opførelse af mere end 1000 nye boliger i den vestlige del af Espergærde, uden at benytte anledningen til at muliggøre/forbedre cykelsti til Kvistgård under den allerede eksisterende tunnel under motorvejen i Rolighedsmoserne. 

Enhver cyklist i Helsingør kommune kan give eksempler på vanskeligheder med at komme frem på cykel. Det kan være hullede/lappede cykelstier, manglende gadebelysning, dårlige oversigtsforhold, bilisters høje hastigheder, parkerede biler, lyssignaler der ikke skifter, osv.

Mange af disse vanskeligheder kan udbedres/forebygges med ganske få midler.

Den betydeligste effekt til på længere sigt at få flere til at cykle mere, vil være at motivere skolebørn til at cykle. De væsentligste midler kunne være at besværliggøre/umuliggøre bilisters parkering lige ved skolerne og at gøre cykelvejene til skolerne sikre. Samtidig bør hastighedsgrænserne nedsættes i skoletiden. I Sverige er det normalt med 30 km/t ved skoler.

Udkast til Cyklistplan 2020-2030 indeholder 30 konkrete tiltag. Over halvdelen af disse er forslag til analyser/forundersøgelser til en samlet budgetoverslag på mere end 2 mill. kr. Det må foreslås i langt højere grad at anvende de beskedne midler til udbedringer, som er almindelig kendte blandt kommunens cyklister.

Nogle forbedringer kan iværksættes, når der alligevel planlægges vedligehold/ændringer. I 2019 blev fx etableret delt cykelsti på en del af Mørdrupvej i stedet for en udskiftning af fliser. Fodgængerovergang på Søndermarken blev derimod etableret uden samtidig etablering af cyklistforbindelse.

Konkrete tiltag

Espergærde Byforening foreslår følgende konkrete tiltag:

1. En nedsættelse af hastighedsgrænserne til 40 km/t hvor det er naturlig og nødvendig flere steder. (Mørdrupvej, Strandvejen, Hovvej, Kofod Anchers Vej). Nedsæt hastigheden på Hornbækvej til 50 km/t fra Hovvej mod øst, og senere fra ny rundkørsel ved Kelleris-byggeriet. Nedsæt hastigheden hele vejen fra Kongevejen til Mørdrup trinbræt til 50 km/t og 40 km/t fra Mørdrup trinbræt.

Det er vigtigt at vænne bilisterne til lavere hastighed i hele byområdet. Bemærk at hastighedsgrænsen i bl.a. Helsingborg er 40 km/t.

2. Om sammenhængen til offentlig transport: Skab bedre cykelveje til stationerne, motiver til etablering af cykelsmede-forretninger på/ved stationerne, find veje til imødegåelse af cykeltyverier på stationerne.

3. Etablering af cykelstier:

- Cykelsti på Mørdrupvej hele vejen; fjern de tre p-pladser ved Gammel Skovvej på Mørdrupvejs sydside; lav midtervulst med chausses-sten på hele Mørdrupvej. Fjern P-pladserne på sydsiden af Mørdrupvej ved Gefionsbakken, da parkerede biler her tager udsynet fra Gefionsbakken til både cyklister og biler.

- Cykelsti Højvangen-Søndermarken.

- Asfalteret cykelsti gennem Rolighedsmosen under motorvejen til Kvistgård.

- Cykelsti på Kongevejen fra Stubbesdamsvej til motorvejsudmundingen.

- Asfalteret cykelsti ved Rørtang fra Agnetevej til Kongevejen og fra stien til Rørtangvej.

- Asfaltering af Sandvejen.

4. Almindelig vedligehold:

- Prioriter cykelstier ved renholdelse (fejning) og ved sne-skrabning.

- Gør i konkrete tilfælde husejere opmærksom på pligten til at klippe hækken ind til egen parcel. Og følg op.

- Skab bedre oversigt i vejkryds (fx Hornbækvej/Hovvejs nordvestlige hjørne).

- Sørg for at lyset på cykelstier virker – navnlig i den mørke tid.

- Kraftigere indsats mod parkerede biler på Strandvejens cykelsti.

5. Mindre foranstaltninger:

- Gør hindringerne ved de lukkede veje mere gennemtrængelige, så det er nemmere at komme igennem uden at skulle stå af cyklen; også for ladcykler mm., fx ved Stokholmsvej/Kløvermarken og Hornbækvej/Gl. Tibberupvej (overfor Hovvej).

- Indret lyssignalerne efter cyklister; alternativt lad lyssignalerne skifte jævnt, så cyklisterne har en mulighed for at komme til et grønt lys og ikke nødvendigvis skal vente på, at der kommer en bil, så lyset skifter.

- Etabler fodhvilere ved lyssignaler.

- Præcisér om Agnetevejs vestside har dobbeltrettede cykelsti eller ej (har tidligere været det og

mange cyklister kører stadig i begge retninger).

6. Andre større projekter:

- Trafiksikring af krydset Hornbækvej/Hovvej.

- Tunnel fra Bybjergvej til det nye Trelleborg/Mørdrupvej ved Aa Louis Hansens Allé.

- Lav Strandvejen til sivegade mellem Egebæksvang kirke og Strandvangsvej, så gående og cyklende får fortrinsret. Dermed fredeliggøres samtidig Havnetorvet og sammenhængen mellem torvet og havnen øges.

7. Besparelser: 

- Drop cykelsti langs motorvejen; lav i stedet supercykelsti langs Kongevejen, som forbinder mindre byområder.

- Strandvejen er ikke førsteprioritet.

- Læg ikke nyt grus på stien ved Rørtang fra Agnetevej til Kongevejen; læg i stedet asfalt. Espergærde Byforening deltager gerne i en prioritering af de mange forbedringer af forholdene, som er nødvendige, hvis det skal lykkes at få flere til at cykle mere

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM