Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Forslag til lokalplan 3.28 og kommuneplantillæg nr. 18

Helsingør Kommune
Teknisk Forvaltning
Mørdrupvej 15
3060 Espergærde

 

 

 

 

 

Espergærde 30-08-2004

 

 

Indsigelse vedr.: Forslag til lokalplan 3.28 og kommuneplantillæg nr. 18

 

 Lokalplanens område er et af de mest attraktive bebyggelsesområder i Espergærde. Godt nok ligger Espergærde Centret ikke lige ved siden af, og der er heller ikke udsigt til Øresund, men Rolighedsmoserne samt nærliggende marker og skov giver området enestående kvaliteter og helt særlige muligheder for at skabe en attraktiv, ældreegnet boligbebyggelse.

Det er derfor en dyb skuffelse at gennemlæse lokalplanforslaget som blot tilsigter lovliggørelse af et boligbyggeri af en ringe standard, der ikke på nogen måde udnytter stedets muligheder. Tilpasningen af den nye bebyggelse til de eksisterende huse i kanten af den nye bebyggelse er også beskæmmende dårlig. Det er direkte synd for naboerne at lokalplanforslaget kan ende med at lovliggøre den viste bebyggelse. Den viste tilpasning til villaerne langs Granvej vækker minder om en lignende "tilpasset" bebyggelse af Strandhøj, hvor naboerne langs Kildestien fik en massiv bebyggelse urimeligt tæt på skel.

Det er med undren at vi kan konstatere, at det er Helsingør Kommune der som sælger af grunden har ønsket at realisere det viste projekt. Vi finder at kommunen som sælger og planmyndighed har prioriteret økonomiske hensyn langt over sine forpligtigelser til at sikre formålsbestemmelserne i kommuneplanen. Vi skal derfor stærkt anbefale byrådet at tilbagekalde lokalplanforslaget og virke for, at der herefter gennemføres et fornyet udbud og lokalplanlægning, hvor et mål om at etablere en attraktiv, seniorvenlig bebyggelse fastholdes. 

Vi har i det følgende kort opgjort vore væsentligste indsigelser mod forslagene:

 1)       Kommuneplantillægget:

 Vi finder det kritisabelt, at det helt uargumenteret konstateres, at boligantallet i området kan øges fra 35 til 54 helt i modstrid med den kommuneplan, som kommunen ofrer mange ressourcer på at forklare borgerne én gang hvert 4. år, at det er vigtigt at tage stilling til. Igen ophæver byrådet kommuneplanen, ligeså snart det passer ind i en bygherres kram. Og for en kommune, der ønsker at fremhæve sit grønne profil, burde det være gjort klarere, om det markant forøgede boligantal har negative konsekvenser for grønne områder, tilpasning til nabobebyggelser mv. (Se endvidere bemærkninger til bebyggelsesprocenten efterfølgende).

 2)       Lokalplanforslaget:

 § 2 - Lokalplanens formål – vi finder at lokalplanforslagets bebyggelsesplan direkte strider mod afsnit 2 i formålsparagraffen. Vi kan ikke se nogen form for ”harmonisk struktur i sammenhæng med omgivelserne”, tværtimod behandles naboskab til grønne områder og bebyggelsen ved Granvej aldeles uharmonisk, grænsende til det uanstændige.

 

 

§6 Vej, sti- og parkeringsforhold

Der mangler en bestemmelse der sikrer en offentlig passagemulighed gennem området for at beskytte mod at området senere plastres til med adgang forbudt skilte.

§7 Bebyggelsens omfang og placering

Vi har ikke grundlag for at kontrolberegne om en bebyggelsesprocent på 25 faktisk kan opfyldes, men er undrende over for om den viste plan respekterer dette krav. Vi forventer at kommunen fremlægger dokumentation for at bebyggelsesprocenten faktisk overholdes.

Placeringen af 8,5 m. høje gavle meget tæt på skel til bebyggelsen langs Granvej tøver vi ikke med at kalde direkte spekulationsagtig. Det et synd for de eksisterende villaer som helt mister eftermiddags- og aftensol på grund af den massive, nye bebyggelse.

Sammenfattende finder vi at bebyggelsesplanen viser en massiv overbebyggelse af grunden.

Det undrer os at lokalplanen ikke rummer bestemmelser, der søger at mindske de indbliksgener, der vil blive i forhold til bebyggelsen ved Granvej.

§ 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 

Det er en væsentlig mangel at lokalplanen ikke regulerer den ydre  fremtræden af vinduer, kviste eller lign. i tagfladerne. Netop tagflader vil have en særlig betydning for samspillet med de grønne områder vest og syd for bebyggelsen.

§9 Ubebyggede arealer.

Der mangler en klar bestemmelse om, at området i sin helhed ikke må indhegnes med trådhegn, gitre, stakitter, plankeværker eller lignende.

Venlig hilsen

Pfv
Mogens Aarsleff Hansen, sign

P.S.

Med en nylig vedtaget Arkitekturpolitik for Helsingør Kommune og oplysning om, at repræsentanter for Byrådet og Teknisk Forvaltning p.t. planlægger en rejse til Sverige, hvor man vil søge at finde inspiration til kommende boligbebyggelser i Ålsgårde, finder foreningen det besynderligt, at skulle kommentere et intetsigende lokalplanforslag med 54 nye boliger i dårligt samspil med omgivelserne.

 

Der skal altså endnu engang opfordres til, at området får en bedre fremtid end den, der kommer til udtryk i det fremlagte forslag!

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM