Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Lokalplanforslag 1.107 og kommuneplantillæg nr. 27

  

Helsingør Kommune
Teknisk Forvaltning
Mørdrupvej 15
3060 Espergærde

 

 

 

 

 

Indsigelse vedr.: Lokalplanforslag 1.107 og kommuneplantillæg nr. 27

Lokalplanforslaget giver anledning til flg. indsigelser fra Borger- og grundejerforeningen for Espergærde og Snekkersten m.v.

Foreningen vil indledningsvis fremhæve:

at vor indsigelse afgives med baggrund i såvel den konkrete byggemulighed, som et evt. vedtaget forslag tillader, som i den præcedens lokalplanforslag og kommuneplantillæg kan få for fremtidige byggerier langs hele Strandvejen i Helsingør,

 

Indsigelser til kommuneplantillægget (side 11):

 

 

Den nye bestemmelse ændrer de gældende rammers punkt c. Vi skal gøre opmærksom på at pkt. c  omhandler  at ”principperne i Strandvejsrapporten følges”. Sættes denne planlægning ud af kraft, og har Helsingør Kommune kompetence til dette ?

 

Det stadig gældende pkt. g muliggør kun ”fritliggende parcelhuse”. Efter vor opfattelse kan to punkthuse (etagehuse) med 2 x 6 boliger, hver med et etageantal på 3, ikke lovligt godkendes som fritliggende parcelhuse.

 

Hverken kommuneplantillæg eller lokalplanforslag rummer nogen form for begrundelse for de ændrede rammebestemmelser. Vi må derfor antage at dette kommuneplantillægs reguleringsprincipper vil blive overført til kommende ”sager” langs Strandvejen. Efter vor opfattelse er der med den ønskede ændring tale om et hovedspørgsmål i forhold til den gældende kommuneplanlægning, som nødvendiggør en forudgående offentlig høring.

 

Indsigelser til lokalplanen:

 

 

En ikke uvæsentlig del af strandgrunden er beliggende på søterritoriet  hvor Statens Højhedsret er gældende. Lokalplanen omfatter derfor ikke nogen opfyldningsret eller adgang til at indregne søterritoriet som grundlag for den samlede bebyggelsesprocent. Kortbilag 1, der afgrænser lokalplanens område er derfor misvisende. Det er en fejl jf. lov om kommuneplanlægning, at det ikke fremhæves, at en inddragelse af en del af Søterritoriet forudsætter Kystdirektoratets godkendelse. Det må ligeledes antages at omfanget af bebyggelsen vest for Strandvejen som konsekvens heraf skal reduceres. 

 

Lokalplanens formål beskrives i retningslinierne på side 4 således – ”at der kan opføres en mindre boligbebyggelse, som tager hensyn til den eksisterende bebyggelse og beplantning, samt sikrer at den parklignende karakter for området bevares”.
Lokalplanens § 2 – Lokalplanens formål  indeholder ikke sådanne bestemmelser! Hvad er gældende?

Redegørelsens afsnit ”bebyggelse”, ligeledes på side 4, er uforståelig – bl.a. står der ”Med afstand mellem bygningerne skabes der mulighed for frit gennemkig, fra de bagved liggende huse”. Illustrationen nederst på samme side viser, at der ikke er nogle ”bagved liggende huse” – hvad er meningen ? Tilsvarende forundres man, når man i samme afsnit kan læse at ”Den fremtidige bebyggelse er rykket længere ind på grunden, for at mindske højden på byggeriet set i forhold til beboerne på Nørrevej og Kirsebærbakken”. Bedømt på planen kan der kun være tale om at bebyggelsen kan være rykket få meter. Antydes at Byrådet  har tilpasset bebyggelsen til stedet, eller er den omtalte rykning reelt uden indhold?  

De viste visualiseringer er ikke oplysende om de visuelle konsekvenser herunder forholdet til de særlige vilkår der gælder for planlægningen i kystnærhedszonen. Visualiseringen  på side 5 viser et nærbillede af to etagehuse som helt skjuler den gamle bevaringsværdige villa. Illustrationen viser på ingen måde ”at den parklignende karakter” som omtalt på side 4 er opnået. Lokalplanforslaget rummer ingen oplysninger om, at byrådet har gennemført en vurdering af påvirkningen af den kystlandskabelige helhed som krævet i planlovens § 11a stk. 4 1).

Trafiksikkerheden er ikke sikret i planerne. Som bekendt er oversigtsforhold i Stubbedamsvejs indmunding særdeles farlige og ind/udkørsel fra de i alt 26 parkeringspladser vil udgøre en stor fare for ulykker. Den viste oversigtslinie løser ikke problemet og byrådets uforpligtende tilsagn om at ”opprioritere et gammelt ønske om, at ombygge og forbedre Stubbedamsvejs udmunding i Strandvejen” tydeliggør blot at den bebyggelse  byrådet vil lovliggøre kan medføre alvorlig ulykker inden ”opprioriteringen” omsættes til handling. Lokalplanen burde indeholde oplysninger om vejmyndighedens opfattelse af dette spørgsmål. 

Både redegørelse og bestemmelser omtaler eksisterende, værdifulde beplantninger som skal bevares. Det undrer at lokalplanens redegørelse ikke viser en plan over den eksisterende beplantning for at tydeliggøre, at den planlagte bebyggelse forudsætter, at flere af grundens mest markante træer må fældes. Vi skal gøre opmærksom på at § 9 stk. 3, andet afsnit, er uforståelig. Heller ikke på dette punkt rummer lokalplanforslaget oplysninger om byrådets vurderinger af påvirkningen af den kystlandskabelige helhed som krævet i planloven.

Endelig skal vi påklage den mangelfulde og misinformerende argumentation der i redegørelsen leveres for husenes arkitektur (side 5) og virkning på kystnærhedszonen (side 8) . Citat - ”Der vil  ved godkendelsen af det nye byggeri blive lagt vægt på, at arkitekturen i proportioner, materialer, detaljer, farver mv. er tilpasset den omliggende bebyggelse….”. og ”Den nye bebyggelse opføres i 3 etager, ca. 8,85 m. Den samlede bygningshøjde er ca. 0,5 m under den eksisterende villas”. Lokalplanforslaget burde retvisende have fremhævet at de omliggende huse alle er i kun een etage med udnyttet tagetage. De omliggende villaer er, bortset fra en enkelt alle lave. Det er mangelfuldt, at kommunen ikke oplyser om disse forhold, men blot leverer et ubegrundet synspunkt om, at man kan bygge lige så højt som tagryggen af det højeste hus i nabolaget. Vi frygter at byrådets administration af det bevaringsværdige strandvejsmiljø vil ødelægge stedets kulturmiljø og kystlandskab. Enhver med kendskab til lokalplanområdet ved, at den kystlandskabelige helhed helt vil ændres af den voldsomme bymæssige bebyggelse. Netop denne del af Strandvejen er karakteriseret af en smukt, grøn forbindelse til parken omkring Meulenborg med forbindelser videre til den nu fredede Færgevejskile.   

Lokalplanforslaget undlader for den del af søterritoriet, der inddrages i planen, at angive at virkeliggørelsen er afhængig af tilladelse eller dispensation fra Kystdirektoratet.

Endelig undrer det os at byrådet ikke lever op til planlovens bestemmelser om at virke for offentlighedens adgang til kysten. Hvorfor sikres der ikke offentlig adgang til kystgrunden, helt eller delvist?

Sammenfattende bør lokalplanforslag og kommuneplantillæg efter foreningens opfattelse trækkes tilbage og udarbejdes i en ny, ændret og retvisende udgave.

 

Venlig hilsen
Mogens Aarsleff Hansen, sign

Espergærde den 11-01-2005

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM