Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Lokalplanforslag 3.32 Gl. Strandvej 209

Helsingør Kommune
Teknisk Forvaltning
Mørdrupvej 15
3060 Espergærde
Att. Plansektionen

 

  Espergærde 19.06.2007

Indsigelse vedr. lokalplanforslag 3.32 Gl. Strandvej 209

 

 Det fremlagte forslag bryder på mange punkter med de rammer kommune- og regionplanlægningen fastlægger for området. Lokalplanen bør derfor ikke kunne vedtages, som den foreligger.

   Den ønskede nye bebyggelse omtales i forslag til kommuneplantillæg som etagebyggeri. Det sker uanset, at det i samme tillæg fastlægges, at ny bebyggelse skal opføres under hensyn til områdets bebyggelseskarakter.

Byrådet bedes også venligst oplyse, om der i Strandvejskvarteret allerede findes etagebyggeri. Det vil også være interessant at få redegjort for, hvordan denne bebyggelsesform skal opfattes.  

 Foreningen skal også bede byrådet begrunde, hvordan det i den gældende kommuneplanramme, som vi mener sandfærdigt beskriver områdets nuværende bebyggelseskarakter, kan konstateres - ”at bebyggelsen kun må bestå af fritliggende parcelhuse. Der må således ikke opføres dobbelthuse”- til nu, i det nye forslag til kommuneplanbestemmelser at muliggøre etagebyggeri. På hvilken måde har kvarteret ændret sig siden den sidste kommuneplan blev vedtaget? Vi ser frem til at få redegjort for konkrete eksempler.  

 Det er jfr. lokalplan- og kommuneplanforslag ganske uklart hvilke bestemmelser kommuneplanen nu måtte have for området. Erstatter kommuneplantillæg nr. 16 fuldt ud alle de i forslaget citerede bestemmelser fra den gældende kommuneplan? Er der således ikke længere en kommuneplanfastlagt bebyggelsesprocent for rammeområde 3.B27?

 Lokalplanforslaget vil med sin ubegrundede adgang til at bygge etagebyggeri i et parcelhuskvarter  skabe præcedens af vidtrækkende betydning.

 Specielt i Strandvejskvarteret men også i andre områder, hvor andre beskyttelsesinteresser medfører, at der er store grunde med lave bebyggelsesprocenter, vil der nu kunne åbnes for lokalplaner, der muliggør etagebyggeri med en urimelig høj, partiel tæthed. Langs Strandvejen vil det føre til en markant fortætning mellem Strandvejen og kysten. Mange grunde vil med de muligheder der nu dannes præcedens for i lokalplan 3.32 kunne fortættes. Det undrer især, fordi det er i modstrid med kommunens hidtidige håndtering af konkrete byggesager i sådanne områder, f. eks. Skotterupområdet. Forslaget lever heller ikke op til byrådets erklærede mål om at følge anbefalingerne i DN's Strandvejsrapport.

Kommuneplantillægget bør derfor efter foreningens opfattelse forudsætte en fremlæggelse som en hovedstrukturændring og fremlægges med en redelig og konsekvent begrundelse.

 Endelig skal fremhæves, at lokalplanforslaget meget mangelfuldt oplyst. Det vanskeliggør en reel offentlig debat om forslaget.

 Ingen illustrationer giver tilstrækkelige oplysninger om bebyggelsens karakter eller dimensioner. Der virker uheldigt set i lyset af at det bl. a.  kan konstateres at:

 

- der tillades en sammenhængende skelbebyggelse af usædvanlig længde for et parcelhuskvarter. Se garagebebyggelsen i det nordlig skel,

- der tillades en sammenhængende bebyggelse i 2 etager meget tæt på skel imod syd uden angivelse af afstand til skel, niveauplan eller anden regulering af højden af den nye bebyggelse. Dette burde der have været mere opmærksomhed på, grundet det skrånende terræn (og vi kan ikke undlade at nævne den velkendte sag fra Fredensborg!).

Der bør fremlægges et nyt lokalplanforslag som er i overensstemmelse med Strandvejsrapporten, regionplanlægningen og kommuneplanlægningen. Den kunne f. eks. muliggøre opførelse af en eller to villaer på den sydlige del af grunden. Denne/disse vil smukt kunne føje sig til den helhed, der karakteriserer området.

Det giver i øvrigt anledning til undren, hvordan en ejendom, der for nylig er solgt af Frederiksborg Amt, kan søges lokalplanlagt med en så intensiv bebyggelse. Foreningen er ganske klar over, hvor stor betydning de byggemuligheder, der nu søges realiseret har for salgsværdien. Byrådet bedes derfor oplyse, hvilke rammer for den fremtidige udnyttelse der måtte være oplyst over for Frederiksborg Amt/potentielle købere i forbindelse med salget.

        

 Venlig hilsen

 Mogens Aarsleff Hansen, sign.

  

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM