Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Indsigelse mod udvidelse af Espergærde Centret

B&G indsigelse mod lokalplan 3.34 om udvidelse af Espergærde Centret (EC) og kommuneplantillæg nr. 23 EC’s udvidelse er i sig selv nydelig, men har vi ikke mere brug for mindre trafik og flere lokale indkøbsmuligheder?

Udvidelsen af Espergærde centret rejser spørgsmålet om hvad borgerne i Espergærde har brug for: ét storcenter eller decentrale dagligvarebutikker? Og hvad betyder det for trafikken, når al handel centreres ét sted? 

Forslaget om udvidelse af EC er begrundet i ønsket fra SuperBest og Netto om ”at udvide deres forretninger for at kunne yde en bedre service til deres kunder”. En udvidelse der forøger Nettos bebyggelse med 50% og SuperBests med 30%. En udvidelse som nok også er begrundet i ønsket om mere omsætning – dvs. flere kunder. Det er efter foreningens opfattelse et alt for snævert formål til at begrunde en ny lokalplan, hvorfor et bredt, nyskabende og fremtidsorienteret formål ønskes medtaget i lokalplanen.

Og Espergærde er befolkningsmæssigt vokset, men med udvidelsen er der vel også håb fra de to butikker om at tiltrække kunder fra Humlebæk, Snekkersten og endog Ålsgårde. Alt andet lige vil udvidelserne medføre mere trafik, hvilket også fremgår af lokalplanen, som ved inddragelse af posthusets gård og omlægning af den sydlige parkeringsplads giver 80 p-pladser mere.

Udvidelse af butiksarealet, større omsætning medfører desuden et øget behov for vareleveringer og dermed øget trafikbelastning med tunge køretøjer. Et positivt moment i trafikmæssig sammenhæng er det, at der åbnes mulighed for en cykelsti langs Nørremarken (enhed 4). Der mangler imidlertid beskrivelse af/henvisning til sammenhængen med og detaljer om resten af strækningen fra Vestermarken til Mørdrupvej – forbi Mørdrup Kirke, Cirkuspladsen, Mørdrupskolen og villaerne.

Generelt er der i disse år øget fokus på hvor stort et areal, der bliver tagdækket, asfalteret eller på anden måde befæstet. Dette problem tages der ikke højde for i denne lokalplan, der ganske vist ikke giver større asfalt- eller flise-areal, men som p.g.a. de større tagflader alligevel er med til at øge problemerne med afledning af regnvand. I forbindelse med p-pladsomlægninger bør kommune påbegynde en kusrændring, således at man kræver en befæstningstype, der muliggør bedre nedsivning af regnvand end asfalt.

Samlet må det således forventes, at de miljømæssige forhold vil få en øget negativ belastning med udbygningen. B&G mener, at de trafikmæssige forhold – flere kunder og mere varelevering - i sig selv nødvendiggør en miljøvurdering , men foreningen tager med beklagelse til efterretning, at kommunen ikke har foretaget denne vurdering.

Den anden principielle indsigelse gælder selve serviceniveauet for ”kunderne”. Når det gælder dagligvarer, så er behovet her anderledes end specialbutikker, idet netop dagligvare-begrebet i sig selv indikerer, at det typisk handler om de daglige indkøb vi alle foretager. Og hvorfor skal det koncentreres ét sted? Det medfører ofte unødvendig kørsel alene fordi afstanden begrunder det. Mindre decentrale muligheder for dagligvareindkøb begrænser kørsel, da det ofte er lettere og hurtigere at gå eller cykle hen om hjørnet.

Vil udvidelsen af dagligvarebutiksarealet på Centret udsulte de eksisterende to decentrale dagligvarebutikker på Kofod Anchersvej og Mørdrupvej?

Og nok så interessant: vil det fjerne grundlaget for forslaget om en dagligvarebutik ved Hovvej, som er foreslået i oplægget til kommuneplan? Et udmærket forslag, som vil være en reel forbedret service for de ”kunder” som bor i den vestlige ende af Espergærde!

De fleste borgere i Espergærde vil have stor glæde af flere decentrale dagligvarebutikstilbud, da det trods alt er et fåtal der bor klods op af EC. Man bør også lægge vægt på, at en endnu en udvidelse af Espergærde Centret også bør have borgernes behov for øje ikke kun butikkernes.

Den debat finder B&G bør rejses i forbindelse med Kommuneplanen og spørgsmålet om en evt. udvidelse af Espergærde Centret.

Når alt dette er sagt så skal B&G dog ikke undlade at påskønne selve den arkitektoniske udformning af udvidelserne, som det fremgår af lokalplanen. Det er smukt samstemt med det eksisterende EC’s arkitektur. Det gælder også forslaget om, at der kan bygges en etage på posthusbygningen.

Og P-plads udvidelserne virker også umiddelbart tilforladelige, dog under hensyntagen til, at det grønne look fastholdes helt igennem. B & G har ved flere lejligheder kæmpet for at få etableret grønne beplantningszoner omkring P-pladser og i randzonerne. Dette er glædeligvis lykkedes i fint samarbejde med Teknisk Forvaltning samt med bidrag fra Tuborgs Grønne Fond.
Såfremt intentionen nu er, at underbeplantning (krat) nu skal fjernes, vil P-pladserne med de parkerede biler blive fuldt eksponeret. Derfor er det vigtigt, at underbeplantningen, som den er idag både på Vestermarkens store P-plads og mod Kløvermarken-Søndermarken fastholdes sammen med træerne, hvad enten det er bøgepur (klippet bøgekrat) eller ildtorn m.v. som ved Kløvermarken-Søndermarken

At bygningerne omkring Østre og Vestre Torv bliver ophøjet til bevaringsværdige huse, hilser B&G med tilfredshed. B&G er endvidere overordentlig glad for, at der én gang for alle sættes en stopper for en overdækning af Østre og Vestre Torv. Det er endvidere afgørende, at skibsmasten får lov at stå, hvilket ikke fremgår klart af forslaget. Dette markante vartegn lagde arkitekt Per Christiansen stor vægt på.

Og B&G noterer med tilfredshed lokalplanens understregning af Centrets unikke miljø, karakter og bevaringsværdige arkitektur – ikke mindst beskrivelsen af Centrets åbne torvemiljø, den ”gode atmosfære”, samt hensynet til de grundlæggende arkitektoniske idéer og de grønne omgivelser.

Men som sagt er B&G betænkelig, når det gælder den forøgede trafikbelastning og det manglende fokus på byens decentrale indkøbsmuligheder for dagligvarer.

Pfv
Mogens Aarsleff Hansen
 

 

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM