Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Indsigelse til Kommuneplanforslag

B&G's indsigelse til Kommuneplanforslag 2009-2020
Foreningen skal indledningsvis udtrykke sin anerkendelse af et fyldigt og omfangsrigt forslag, hvor det især er glædeligt, at byrådet nu ønsker at fastholde et overordnet visuelt indtryk af Helsingør som en grøn kommune ved vandet. I denne sammenhæng er det afgørende, at byrådet også i praksis vil beskytte de attraktive kyststrækninger og forbedre mulighederne for udsyn over Øresund.

Foreningen skal i den forbindelse bemærke, at Helsingør Kommune også i tidligere kommuneplaner har fremhævet det blå-grønne som et vigtigt element i kommunen, men alligevel gang på gang har svigtet hensynet til herlighedsværdierne. Det er vores indtryk, at denne praksis nu vil stoppe. 

Fremhævelse af 3 positive planelementer
Først og fremmest støtter foreningen 100% forslagene om at skabe et egentligt havnetorv af høj kvalitet ved Mørdrupvejens udmunding i Strandvejen samt at Cirkuspladsen ved Espergærdecentret omdannes til en egentlig bypark.
Dernæst er det særdeles tilfredsstillende, at planlægge udarbejdelse af en bevarende lokalplan for Strandvejen i Espergærde – herunder ikke mindst fartdæmpende foranstaltninger på hele strækningen fra kommunegrænsen i syd til Skotterup i nord (fredeliggørelse ved hjælp af rundkørsler, chikaner, vejbelægninger og lignende). B&G skal i den forbindelse opfordre til, at kommunens arkitekturpolitik også indarbejdes i fartdæmpende foranstaltninger og infrastruktur generelt.
Endelig ser foreningen positivt på, at muligheden for forlægning af Mørdrupvej nord om Mørdrup Landsby fastholdes.

Fremhævelse af 3 negative planelementer
Foreningen kan ikke støtte opførelsen af det foreslåede klubhus for Espergærde Sejlklub på Søndre Mole i Espergærde Havn, idet det dels vil være en hån mod donorerne af det nuværende klubhus, og samtidigt vil være til ubodelig skade for udsigten langs kysten og miljøet på havnen.

B&G mener i øvrigt, at  Kommuneplanen i stedet bør søsætte nogle perspektiv- og ideplaner for hele havnen incl. Strandvejen, Havnetorvet og det eksisterende sejlklubhus, som det er foreslået fra anden side. 
Dernæst tager foreningen afstand fra forslaget om indhug i landzonen vest for Nyrup Landsby, hvor landskabet har udsigt til at blive meget værdifuldt, når højspændingsledningerne gøres underjordiske.
Endelig er det uacceptabelt at ændre planerne om en golfbane til en arealreservation for en kommende storstadion ved Rolighedsmoserne. Et storstadion bør evt. placeres nord for Mørdrupvej eller vest for motorvejen ved Sindshvile.

3 afsluttende forslag
Afslutningsvis foreslår foreningen, at
1) der gives mulighed for at anvende Gurrehus inkl Herskabsstalden til offentlig service (der f. eks også kunne omfatte formidling af Kongernes Nordsjælland), at
2) kommuneplanen synliggør den konkrete placering og omfanget af landanlæggene for en kommende HH-tunnel, samt at
3) trafiksikkerhed og hastighedsdæmpning generelt opprioriteres.

Venlig hilsen
Pfv
Mogens Aarsleff Hansen, sign.

 

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM