Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Lokalplan for Snekkersten

Den nye lokalplan for Snekkersten udelukker væsentlige elementer!

Bevarende lokalplan for Snekkersten og del af Skotterup er nu på vej – efter at der igennem 15 år har været udtrykt ønske om det fra flere sider.

Men der er stadig flere ubesvarede spørgsmål, og derfor har kommunen taget et prisværdigt initiativ i denne sag. Man har nemlig startet hele lokalplanproceduren i den rigtige ende, d.v.s. at man er startet med at høre hvilke ønsker de berørte borgere har.

Stor konsensus
Her er der naturligvis også forskellige interesser, men ved den netop afholdte borgermøde i Snekkersten den 8. oktober, var der forbavsende stor enighed om en lang række emner. Det var således et gennemgående træk for ønskerne at:

- stejlepladserne bliver bevaret
- træerne på kystskrænten bliver bevaret evt. genplantet når gamle må fældes
- lokalplanområdet kun skal indeholde boliger og liberale erhverv
- der ikke bygges flere boliger
- de gamle smukke huse sikres gennem information og forbud mod ”vandalisering”
- byggehøjden maximalt måtte være 2 etager
- hegn langs vejene kun skal være levende hegn
- badestrandene sikres og vedligeholdes
- parkering minimeres og at beboerne så vidt muligt har parkering på egen grund
- Rockerborge og trafikstøj

Men der er flere udestående spørgsmål, som kan give anledning til debat. Eksempelvis var der godt nok bred enighed om at Rockerborg-lignende mure i skel til offentlig vej skal undgås, men beboere mod meget trafikerede veje vil hævde, at en sådan mur er deres eneste beskyttelse mod støjen fra den tiltagende trafik. Paradokset ligger i, at det område, hvor sådanne mure vil være de største ”øje-bæ’er” – nemlig Strandvejsområdet – netop er det område med mest trafikstøj.
Skotterup er skåret midt over
Lokalplanens afgrænsning giver også anledning til rynker i panden. På den ene side er der ved planens afgrænsning taget hensyn til, at der allerede ligger lokalplaner for den sydlige del af Skotterup, for Snekkersten Skole samt for enkelte andre mindre områder. Disse er derfor ikke medtaget i planen. Historisk set, er det imidlertid noget uheldigt at Skotterups villaområde således bliver skåret midt igennem: Den sydlige del har en almindelig lokalplan – den nordlige del en bevarende lokalplan.

Man bør også overveje det logiske i at operere med en enkelt lokalplan med så vidt forskellige områder. Man kan med god ret sige, at der er store forskelle indenfor den foreslåede afgrænsning. Forholdene på og ved Snekkersten Havn er meget forskellige fra de gamle fiskerhuse langs Strandvejen. Og forholdet mellem de gamle fiskerhuse på Strandvejen og de nyere villaer ved Nørrevej og Stolbergvej er også ganske forskellig. Derfor skal det også diskuteres om det er tilstrækkeligt at nøjes med at opdele én samlet lokalplan i flere områder eller om det vil være mere formålstjenligt at dele planlægningen op i f.eks. tre selvstændige bevarende lokalplaner.

Stationsbygningens fremtid
Et spørgsmål, som der også bør tages stilling til er udnyttelsen af den gamle stationsbygning på Snekkersten Stationsvej. Ved det tidligere nævnte borgermøde var dette et af de spørgsmål, som forsamlingen skulle give deres mening til kende om. Der var flere svar på dette. Nogle mente, at bygningen udmærket kunne indrettes til fælleshus/foreningshus á la Egegaarden.

Nogle pegede også på faciliteter for ungdommen, som dermed kunne få noget mere fornuftigt at samles om end at lave graffiti. Der var tillige forslag om at indrette stedet for de ældre á la Oasen i Espergærde.

Men det svar der vakte størst bifald, var den gruppe, der mente, at den gamle stationsbygning var allerbedst egnet til at være – station!

Bygningsdetaljer
I en bevarende lokalplan bliver der også bestemmelser om bygningernes udseende, hvad der må ændres  og hvad en bygherre må gøre. I den forbindelse vil der blive udarbejdet en række vejledninger til hvorledes man som husejer kan foretage moderniseringer eller andre ændringer, uden at ødelægge den oprindelige arkitektur. Disse bygningskulturhistoriske vejledninger er for tiden under udarbejdelse og vil sandsynligvis være med til at forhindre, at boligejerne af uvidenhed kommer til at  gøre større skade end gavn i forbindelse med fremtidige bygningsændringer.

På mødet den 8. oktober blev det således foreslået, at der i fremtiden blev nedlagt forbud mod glaserede tegl – et forslag der høstede aftenens allerstørste bifald. Af andre påtænkte tiltag kan nævnes regler for overdækkede verandaer/udestuer samt særlige regler for de gamle fiskerhuse.

Sandfangeren på Snekkersten Havn
Den påtænkte sandfanger ved Snekkersten Havn har vakt stor modstand især fra de beboere, der bor lige ud for den nye sandfanger. For de øvrige beboere i Snekkersten-området er der mere afdæmpede reaktioner på den sag. For sagen er naturligvis, at beboere i baglandet ikke synes at havnefaciliteter kun skal være forbeholdt de borgere, der bor tæt ved havnen eller som p.g.a. lang tids medlemskab, har været heldig at få tildelt en havneplads. På borgermødet blev det da også fra fleres side påpeget at havnen var et naturligt samlingspunkt for Snekkersten, da der ikke var et rigtigt bycentrum. Problemet er altså, at havnen på den ene side er et kulturelt samlingspunkt for hele byen, men forbeholdt en snæver kreds af heldige bådejere. På den anden side sidder der mange borgere, som godt kunne tænke sig en bådeplads i Snekkersten Havn – og som derfor ikke har noget imod en havneudvidelse. Sandfangeren er godt nok ikke tænkt som en egentlig udvidelse, men mon ikke tiden vil vise, at det bliver den i realiteten? Og hvis det sker, hvad skal man så gøre for at undgå et større parkeringsproblem ved havnen?
Selve spørgsmålet om sandfanger eller ej hører imidlertid slet ikke med til lokalplanen, da den formelt hører under Kystinspektoratet. Men man kommer da ikke udenom at det er en integreret del af havnens planlægning – og af stor betydning for havnens fremtidige planlægning.

Forholdet til anden planlægning
Trafik som helhed er ikke med i det kommende lokalplanforslag. Det er imidlertid en alvorlig fejl. Det kan godt være, at man formelt set har planlagt trafikken i en anden plan, men en meget væsentlig del af de problemer, som den lokale befolkning i Snekkersten-Skotterup området oplever i det daglige, er netop problemer forårsaget af trafikken. Det kan være hastighedsproblemer, for tung trafik, for meget trafikstøj, skoletrafikproblemer eller parkeringsproblemer.

Det er meget vanskeligt at forstå, hvorledes man kan se bort fra et så væsentligt og voksende problem som trafikken netop i en bevarende lokalplan. Hvordan kan man bevare et bestemt miljø hvis det hele bliver ødelagt af øget trafik til en kommende fast HH-forbindelse? Hvordan kan man bevare kulturhistoriske helheder, hvis vejene eller jernbanen skal udvides? Men den slags spørgsmål er måske så vanskelige eller betændte, at man ikke tør røre dem?

Også kloakplanlægningen er ikke med i denne lokalplan. Den ligger også i en anden planlægningsfase. Men det har jo allerede vist sig, at det også får konsekvenser for lokalplanområdet, når de i Snekkerstens bagland (= Borupgaard-området) bygges tæt, asfalteres og fliselægges, så regnvandet ikke længere kan synke i jorden, men bliver forsøgt ledt igennem overfyldte kloakker.

Næste skridt
De synspunkter, der blev fremført på borgermødet indgår nu i teknikernes videre planlægning og i løbet af foråret 2009 vil der blive indkaldt til et nyt borgermøde, hvor kommunen så vil fremlægge et mere detaljeret forslag til lokalplan – m.h.p. at borgerne igen kan kommentere dette forslag inden det bliver til et konkret forslag.

Tænk hvis alle lokalplanforslag blev udarbejdet på denne måde, så ville mange slemme fejltagelser måske kunne have været undgået.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM