Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Snekkerstens nye bevarende lokalplan

Helsingør Kommune har med forslaget om en bevarende lokalplan for Snekkersten vist, at det godt kan lade sig gøre at gennemføre en fornuftig lokalplanlægningsprocedure.

For første gang har man nemlig gennemført både borgermøder og partshøringer
før forslaget overhovedet er blevet skrevet.

Ganske vist er forslaget også af en anden karakter, end i de tilfælde hvor en bygherre
ønsker at gennemføre et nyt byggeri. I de tilfælde udarbejdes lokalplanforslaget for bygherren og så kan den undrende befolkning stort set ikke flytte et komma bagefter.
Men i Snekkersten er der som sagt kommet andre boller på suppen. Snekkersten Borgerforening har længe presset på for at få gennemført en sådan lokalplanlægning og det ser da også ud til at foreningens ønsker er blevet fulgt på en række områder.

Snekkersten Borgerforenings specielle interesser omkring havnen m.v. bliver dog ikke fulgt. Faktisk omfattes havnen slet ikke af lokalplanforslaget, hvilket sandsynligvis skyldes et politisk ønske om at undgå en ufrugtbar diskussion om havnens fremtid.
”Ufrugtbar” fordi en sådan diskussion ville kunne sinke eller besværliggøre en vedtagelse af resten af planen.
Borger- og Grundejerforeningen har specielt ønsket at få indføjet en bevaringsplan for træerne på Kystskrænten. Disse er allerede i dag beskyttet, men sagen kompliceres af, at kun en del af disse er fredede.
Det overvejes derfor om der kan findes en ordning for hele strækningen evt. med genplantningstvang, når gamle træer må fældes.
B&G har også ytret interesse i at få gennemført et forbud mod glaserede tegl - og dette ser det ud til bliver gennemført.
En undtagelse gives der dog, såfremt en husejer kan bevise at huset er ”født” med glaserede tegl.
Der gennemføres også forbud mod de såkaldte ”Rockerborge” - dvs meterhøje mure ud imod offentlig vej. For fremtiden må sådanne mure ikke længere opføres og der skal i princippet også indrettes to P-pladser på egen grund til hvert hus. P-pladsere skal laves i forlængelse af hinanden, således at
ejendommen kun har én smal indkørsel. Et påtænkt forbud mod alternative energikilder,
som f.eks. solceller på husenes facader mod vej, har mødt en del kritik og vil formodetnlig
blive blødt op i den endelige udgave. B&G kunne også tænke sig, at der fra kommunal side kunne gribes hurtigere og mere effektivt ind, såfremt en husejer uden tilladelse nedriver et bevaringsværdigt hus. Imidlertid er det vanskeligt at gardere sig imod skruppelløse bygherrer,
men hvad er en bevarende lokalplan værd uden represaliemuligheder?

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM