Nyhedsbrev 3/2021

Kære medlem af Espergærde Byforening

Corona-begrænsningerne fortsætter. Årsmødet 2021 holdes derfor senere i efteråret. Som optakt til kommunevalget er desuden planlagt borgermøder ligeledes i efteråret – alt under forbehold for, at det passer med lokaler og indlægsholdere.

Bestyrelsen har fortsat andet arbejde – end at arrangere borgermøder - med uformindsket styrke.

HH-forbindelsen

Som beskrevet i ”Nyhedsbrev 2/2021” finder bestyrelsen, at Vejdirektoratets beskrivelse af ”Strategisk analyse af fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg” er uholdbart, urimeligt og unødvendigt; og at Helsingør by risikerer at blive en blindtarm.

Byforeningen støtter derfor ”Borgerinitiativet Stop-HH”, som du kan følge på www.stophh.dk og/eller på Facebook ”Stop HH-forbindelsen”. Stop-HH har skrevet til Transportministeren og haft foretræde for Folketingets Transportudvalg samt Hovedstadsregionens Trafikudvalg. Stop-HH har været aktiv i dagspressen og på Facebook; fået lavet klistermærker, bil-streamers og mundbind med. Økonomisk er Stop-HH støttet af Espergærde Byforening, Snekkersten Borgerforening og Danmarks Naturfredningsforening, Helsingør.

Endelig har man lavet en pjece - https://indd.adobe.com/view/358c0420-900c-423c-913b-289144da1914 - om den faste HH-forbindelse, som er omdelt i Helsingør og Snekkersten samt af aktive medlemmer af Espergærde Byforening til alle 5000 hustande Espergærde. Kæmpe tak for den store indsats til alle uddelere!

I skrivende stund kan man kun håbe, at det transportforlig, som folketingspartierne forventes at indgå inden sommer, ikke indeholder en fortsættelse af den skitserede faste HH-forbindelse.

Planstrategi

Byrådets høring af borgerne om ny planstrategi sluttede den 24. maj.

En planstrategi danner grundlaget for den næste kommuneplan og dermed for den langsigtede udvikling af vores by. Forslaget indeholder mange gode elementer, som Byforeningen har kommenteret på. Byforeningen har særligt fremhævet

- at hastighedsgrænsen nedsættes til 40 km/t i hele Espergærde

- at der bør arbejdes med værn mod trafikstøj fra motorvejen

- at der bør planlægges med konsekvenserne af  Forsyning Helsingørs beslutning om, at Espergærde skal separatkloakeres

- at den del af industriområder, som ikke allerede er gjort til boligområde, bør friholdes til erhverv, da det er ikke ønskeligt, at Espergærde udvikler sig til en ”soveby”/”boligby”, og

- at de store investeringer desværre synes reserveret til Helsingør By, hvilket begrænser mulighederne for at vedligeholde og udvikle den øvrige del af kommunen.

Byforeningens fire sider lange høringssvar kan læses på

Strandvejen/Mørdrupvej

Et forslag om ombygning af krydset og etablering af midterø  på Strandvejen er på vej gennem Byrådet. Forslaget forventes at få en gavnlig effekt på både opmærksomhed, tryghed og formentligt også en væsentlig effekt på hastighed på strækningen på Strandvejen.

Repræsentanter for Byforeningen har deltaget i arbejdet.

Vedtages forslaget, vil det indgå i budgettet for 2022.

Mørdrup Station

Byrådets By-, Plan- og Miljøudvalg har drøftet mulige løsninger, der kan sænke farten på Mørdrupvej og imødegå de farlige situationer, der opleves på strækningen.

Udvalget har til Byrådet viderebragt et forslag om en simpel tydeliggørelse af byzonetavlen, markering af byzonetavler med symboler på kørebanen, samt en kørebanebelægning i afvigende farve ved byporten. Disse tiltag kan etableres i indeværende år for eksisterende driftsmidler.

Udvalget har også viderebragt et forslag om en egentlig byport med fartdæmper i form af hævet flade eller bremsehelle eksempelvis som på rute 6 ved Fredensborg, suppleret med god belysning, beplantning med videre. Vedtages dette forslag, vil det indgå i budgettet for 2022.

Udvalget vedtog ikke et forslag om flytning af trinbræt/station, da der vil  være en betydelig udgift for kommunen, der ikke står mål med gevinsterne for de lette trafikanter.

Byforeningen har arbejdet aktivt for bedre trafikforhold ved Mørdrup Station og synes godt om de forslag, som udvalget har bragt videre til Byrådet.

40 km/t i Espergærde?

Byforeningen arbejder for en mere tryg og trafiksikker by. Espergærde Byforening skrev i december til Transportministeren og foreslog større muligheder for, at Byrådet sammen med politiet kan fastsætte (lavere) lokale hastighedsgrænser, så det fx bliver muligt at hele Espergærde (med undtagelse af Hovvej) bliver 40 km/t-zone.

Transportministeren vil fra 1. juli 2021 ændre bekendtgørelsen om lokale hastighedsgrænser. Måske var Espergærde Byforening ikke de eneste, som ønskede større lokal beslutningskraft 😉

Spildevand

Byrådet har vedtaget, at den langsigtede løsning på underdimensioneret rensningsanlæg er at adskille regnvand og husholdningsspildevand, også kaldet ”separatkloakering”. Da arbejdet forventes at tage op til 30 år og koster mange millioner, arbejder bestyrelsen for at mindske de økonomiske konsekvenser for den enkelte husejer.

Forsyning Helsingør har lavet en vejledning om regnvandsløsninger, så den enkelte grundejer kan udlede mindre regnvand. Samtidig er det besluttet en mindre takst, hvis grundejeren selv skaffer sig af med regnvandet: https://www.fh.dk/regnvandsloesninger

Forsyning Helsingør har tidligere varslet, at man i foråret 2021 vil forelægge en plan om regnvandsbassiner i Espergærde. Planen er endnu ikke offentliggjort.

Byggerier

En lille stikvej fra Gymnasievej til Triumph-byggeriet kommer til at hedde Triumphbuen.  Byforeningens bestyrelse havde foreslået ”Gymnasievej”.

Byggeriet ved Kelleris er forsinket af historiske udgravninger. Se https://museumns.dk/arkaeologi/udgravninger/april-2021-kelleris-hegn/

Og https://sn.dk/Helsingoer/Store-fund-En-tidsrejse-10000-aar-tilbage/artikel/1429472

Der er intet nyt om byggeriets igangsættelse.

Kultur

Egegården har i mere end 30 år været Espergærdes foreningers hus. Samarbejdet med kommunen ophørte i 2019, og kommunen overtog administrationen. Kommunen har ladet udlejningsboligen på Egegården stå tom siden 01.01.2020, og et forslag fra aktive beboere (med støtte fra Byforeningen) om at revitalisere Egegården, har kommunens forvaltning endnu ikke taget stilling til.

Bibliotekshave-projektet (revitalisering af området mellem biblioteket og IRMA)  fremlægges ifølge Byforeningens oplysninger på Byrådets budgetseminar. Byforeningen har til projektet modtaget 15.000 kr. fra Conrad Nellemann og Hustrus Mindelegat (Nellemann-fonden); tak for det. Det er i hvert fald en start.

Byrumspulje

Byforeningen har fået en forholdsvis mindre andel i kommunens byrumsmidler.

Med tilskud fra kommunen og fra Espergærde-Humlebæk Rotary Klub bliver det muligt at få opsat nogle legeredskaber på Skolestranden.

Der arbejdes også på at få opstillet bænke på Espergærdes fire kommunale strandgrunde inklusiv Skolestranden. Naturstyrelsen har givet tilladelse til, at legeredskaberne i Egebæksvang skov ved skovløber-huset kan blive stående. En reparation af den eksisterende vippe får Byforeningen nu gennemført. Flere legemuligheder vil for byrumsmidler blive etableret ved den nuværende bålplads i skoven.

Der er desværre mange administrative udfordringer med at få diverse tilladelser igennem det kommunale system.

Medlemmer og indflydelse

Efter uddeling af ”Stop HH”-pjecen og en orientering om Espergærde Byforening, er der sket en stor stigning i medlemstallet. Men der er stadig plads til flere.

Medlemskab af Facebook-gruppen ”Espergærde Byforening” er ikke  et medlemskab af foreningen.

Kontingentet er pt. kun 100 kr./år. Skriv navn, adresse og mail til kasserer Lisbeth Thye, kasserer@byforening.dk,  og indbetal kontingentet til reg. 3183 konto 0008034559.

Ønsker du at være aktiv i Espergærde Byforening eller i enkelte sager, er du meget velkommen til at henvende dig til formanden på tlf. 20485306 eller mail keld3060@gmail.com.

Følg også gerne med på www.byforening.dk.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM