Der er kun én løsning: Separatkloakering

Politikere fra fem partier var stort set enige om alt, da Espergærde Byforening tirsdag 12. oktober afviklede et kombineret borger- og vælgermøde, hvor emnet var spildevand og kloakering i Espergærde-området.

Der var således ikke megen diskussion mellem politikerne om, hvad der skal ske for at undgå at befolkningen i fremtiden skal bade i spildevand. Løsningen er større kapacitet på rensningsanlægget, etablering af overløbsbassiner samt ikke mindst separatkloakering. Der var også bred enighed om, at det offentlige skal betale for nye kloakledninger i vejene, men at den enkelte grundejer skal betale for stikledningen ind til den private ejendom. Det blev dog slået fast, at der var mulighed for at få dispensation fra kravet om en stikledning til overfladevand, hvis grundejeren kan dokumentere, at alt overfladevand bliver holdt på egen grund, f.eks. ved etablering af faskiner.

Der var dog stadig stor spørgelyst blandt de ca. 75 tilhørere, der var mødt frem til mødet – og kandidaterne forsøgte efter bedste evne at svare på de mere eller mindre tekniske spørgsmål, der blev stillet efter at formanden for Byforeningen, Keld Olsen havde haft ordet om spildevand i Espergærde, og aftenens ordstyrer og indleder, Magnus Boding Hansen, havde haft ordet om spildevand på landsplan. Sidstnævnte er til daglig journalist på Weekendavisen og har der skrevet om spildevandsproblemer i hele Danmark. I tirsdags var han ordstyrer ved debatten, og gik kandidaterne til det kommende byrådsvalg på klingen for at få mere præcise svar. 

Keld Olsen havde i sit oplæg bl.a. peget på, at der kommer til at ske en forøgelse af presset på rensningsanlægget på grund af de kommende store byggerier i Espergærde-området. Det mente bl.a. Jens Bertram (C) imidlertid, at det var der ingen grund til bekymring for, da de nye byggerier er pålagt selv at skulle holde regnvand inde på egen grund. Forøgelsen af spildevandsmængden ville der blive taget hånd om. Claus Christoffersen (A) og Mette Lene Jensen (V) var enige om, at den store udfordring i fremtiden bliver de massive regnskyl, der vil betyde overløb. Men begge kandidater var enige om, at der arbejdes seriøst fra byrådets side på at løse problemet. Allan Berg Mortensen (Ø) pegede på, at mange private kan gøre noget selv ved at holde regnvandet på egen grund, f.eks. ved at bruge overfladevand til vanding, bilvask, toiletskyl o.s.v. De radikales kandidat, Knud Mogensen, mente at problemet nu endelig bliver taget seriøst at alle partier, og at det er godt, at der er bred enighed om at finde løsningerne.

I forbindelse med kandidaternes redegørelser blev det også klart, at der vil gå op imod 6 år før separatkloakeringerne kan påbegyndes. Det skyldes, at der først skal etableres større og flere rør i vejene, før de enkelte matrikler kan forbindes til det nye rørsystem. Denne oplysning medførte en del kritiske bemærkninger og spørgsmål fra de fremmødte ca. 75 vælgere, men svaret var, at der først skal være en borgerinddragelse, dernæst en projekteringsfase og endelig skal rørene udlægges. Alt sammen tager tid.

Men netop spørgsmålet om borgerinddragelse i projektet var også fremme i debatten. En tilhører spurgte således om borgerinddragelsen var reel, når Forsyning Helsingør allerede har lavet en masterplan, planlagt bassiner og påbegyndt udbygning af rensningsanlægget. Her var kandidaternes svar lidt mere uklare, men alle var enige i, at der skal være en borgerinddragelsesproces inden projektet endeligt igangsættes. 

Efter en times spørgelyst rundede formanden mødet af – og inviterede til næste vælgermøde den 2. november, hvor konsekvenserne af Espergærdes udbygning skal diskuteres.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM