Hvad mener din folketingskandidat om vigtige, lokale spørgsmål?

Af Keld Olsen

Hvad betyder Espergærdes problemer for dit kryds
Hvem stemmer du på den 5. juni?
Hvad mener din lokale folketingskandidat?

Borgerinddragelse
I Espergærde har vi i sandhed haft behov for, at vores byrådspolitikere
ville inddrage borgerne i beslutningerne.
En ting er at lytte. Noget andet er, at lade de borgere, som påvirkes
af en beslutning, være medbestemmende.

Spørgsmål til din folketingskandidat
Hvad synes din folketingskandidat om borgerinddragelse?
Vil din folketingskandidat tilsidesætte sin egen holdning - til fordel for
lokale interesser?
Beskyttelse af vores grønne områder
Espergærde er omgivet af natur.
Kommunen har besluttet ved Kelleris at dispensere fra reglen om, at der
ikke må bygges 300 meter fra en skov.
Ved bebyggelse af Espergærdes industrikvarter planlægger kommunen
at bygge et mindre stykke ned i Rolighedsmoserne.

Spørgsmål til din folketingskandidat
Hvordan stiller din kandidat sig til beskyttelse af naturen?
Hvordan stiller din kandidat sig til fredning af Rolighedsmoserne?
Hvordan stiller din kandidat sig til at sikre Danmarks Naturfredningsforenings
mulighed for fortsat at stille forslag om fredning?

Kystbanen
Med alle de mange nye boligbyggerier i Espergærde vil der i Espergærde
blive 2-3.000 flere indbyggere. Det bliver stadig vigtigere, at Kystbanen
fungerer upåklageligt.

Spørgsmål til din folketingskandidat
Hvad vil din kandidat gøre for at Kystbanen fungerer bedre?

HH-forbindelsen
Det senest præsenterede projekt indeholder en jernbaneforbindelse
mellem Helsingør og Helsingborg og en motorvejstunnel fra Mørdrupvej,
under Egebæksvang og forbundet syd for Helsingborg.
Ved Helsingør er Øresund meget dyb, og en forbindelse fra Helsingør
skal derfor gå 70 meter under jorden.
Rejsende fra Helsingør St. skal stå på toget 70 meter nede.
Togforbindelsen skal dykke fra Espergærde Station.
Spørgsmål til din folketingskandidat:
Er det realistisk, at der laves en togforbindelse via Helsingør?
Hvad vil konsekvenserne være, hvis der ikke er togforbindelse,
men kun tunnel til biler/lastbiler?
Hvad betyder det for Helsingør kommune,
at bilerne vil køre udenom Helsingør?
Hvad sker der med færgerne, hvis der ikke er biler at transportere?
Hvad betyder etableringsfasen for Espergærde?

Spørgsmål til din folketingskandidat
Så hvordan stiller din kandidat sig til en fast HH-forbindelse?

Støjdæmpning af motorvejen og fra biltrafikken i øvrigt

Støj synes at blive vores næste velfærdsproblem
Den største støjkilde i Espergærde er støj fra vejene. Folketinget
bestemmer over motorvejene.

Spørgsmål til din folketingskandidat
Hvad vil din kandidat gøre for at få sænket støjen fra motorvejen?
Hvad vil din kandidat gøre for at få dæmpet støjen fra biltrafikken?

Referat af Borgermødet om kommuneplanen 6. maj på Espergærde Bibliotek

1. Formand for Espergærde Byforening Keld Olsen, bød velkommen til
borgermødet om Kommuneplanforslaget - indkaldt af Espergærde Byforening.
Tilstede var inviterede politikere;
Udvalgsformand Chr. Holm Donatzky, Jan Bertram, Konservative og Claus
Chistoffersen
Socialdemokratiet, samt Mette Lene Jensen, Venstre
Derudover ca. 100 tilhørere.

2. Hvad er en Kommuneplan og hvorfor en revision nu
Chr. H. Donatzky forklarede om Kommuneplan og revision af Kommuneplan og Planstrategi.
CHD oplyste nærmere om de aktuelle planer og at fristen for indsendelse af høringssvar
til Kommunen senest den 2. juni 2019, samt at der er åbent hus den 20. maj kl. 14 – 18
i Rådhusets anneks i St. Annagade 5 C bag Rådhuset.

Fra Salen blev der spurgt til bl.a flg.
Udvikling i Tikøb og ønske om nyt og varieret byggeri?
Espergærde Idrætshal og om evt. nedrivning?
Planerne om Ring 5?
Ophold for de mange kommende borgere lokalt?
Der blev efterlyst en konkret model af området for Espergærde Vest?
Lokalplan for det gamle Espergærde?
H-H forbindelsen og arealudlæg dertil?
Etagehøjder i kommende byggeri i Industriområdet Hovvej Vest?
Kommende kapacitet på P-pladser ved Stationen, i EC og i Havnen?
Forholdene for de unge og for børnefamilier?
Forholdene for pendlere, for cyklister og spørgsmål til infrastruktur generelt?
Ungdomsskolens fremtid og lokalitet?
Butiksudvidelser i Prøvestenscentret?alternative boligformer, bo-
fællesskaber, ældre, boliger. boliger for unge, psykisk syge, unge hjemløse- etc.?
Hvorfor Espergærde skal vokse og vil borgene have en tæt by?
En mulig fordobling af butiksarealet i Prøvestenscentret?
Der er foreslået 2 lokale cykelhovedstier- skal der være andre/flere?
Planen om, at udvikle ”særligt sårbare områder” – giver det grobund for ”salamimetoden”?
Er der kapacitet på børneinstitutioner, plejehjem og skoler til til fremtidige boligudvikling?
Kulturen/kulturudbuddet - kan Espergærde Bibliotek udvikles til et Byens hus?
Flere arbejdspladser lokalt?
Grønne oaser/åndehuller i lokalområdet?
Flere legepladser?
Udvikling af Espergærde Havn?

Efter pausen svarede politikerne, men de opfordrede kraftigt til, at alle indsendte deres
spørgsmål til politikerne m.h.p., konkrete svar.
Men det blev besvaret, at en udviklingsplan for Tikøb er med i Kommuneplanen.
Ang. Espergærde Idrætshal, er der ikke planer om nedrivning.
Der er konstateret skoler nok med den kommende udbygning i Espergærde.
Espergærde Havn er privat, hvorfor spørgsmål om udvikling, forskønnelse etc. må rettes til ejerne.
Ungdomsskolen skal på Tipperupskolen.
Ang. de truede nærbutikker bl.a. i EC opfordrede politikerne til, at man bruger dem!
Rolighedsmoserne forslås fastholdt som grøn kile, udtalte Claus Christoffersen.
Politikerne forklarede om hvorfor, der politisk er ønske om en markant udbygning af boliger.
Ligeledes forklarede politikerne, om hvad Kommunen må og ikke må m.h.t. at bygge
bo-fællesskaber og udlejningsboliger
Der blev forklaret om LAR krav ved nye bebyggelser.
Der blev forklaret uddybet lidt om klimakrav og om bioversitet.
Der blev forklaret lidt om ønske om krav til variation ved boligudvikling.

De sidste 15-20 min. blev helliget debat om Industriområdet Hovvej Vest:
Der blev orienteret om, at etageantallet mod Hovvej m.v. nu er sat én etage ned og at
Codan-Steritex grunden nu udlægges til rækkehuse i 2-3 etager – og at der
ikke planlægges høje etageboliger op til Rolighedsmoserne, hvor de 2
nærmeste områder til Rolighedsmoserne, udlægges til hhv. børneinst. og plejehjem
- og at et revideret lokalplanforslag nu udsendes i 4 ugers høring.
Dette skyldes givetvis den store lokale kritik af lokalplanforslaget og herunder
Espergærde Byforenings arbejde og aktion på Hovvej for nogle uger siden.

Keld Olsen sluttede af med at takke deltagerne og med at minde om det kommende
Folketingsvalg – og at spørge sin folketingskandidat om overordnede emner,
der vil kunne influere på lokale forhold.
K.O. oplyste om kommende Store Stranddag i Kommunen.
K.O oplyste om kommende medlemsarrangementer i Byforeningen;
Byvandring i Industriområdet – og ”Byvandring”i Rolighedsmoserne.

Referat udarbejdet af Peter M. Frederiksen

Boligbyggeri i industrikvarteret
825 boliger i Espergærde
- højere end i Helsingør centrum?

Espergærde Byforening arbejde lige nu for, at vores byrådspolitikere bliver fuldt oplyst om det, de vedtager om Espergærde industrikvarter.
Der ligger forslag om, at der skal bygges op til 825 boliger i industrikvarteret. Efter forslaget kan bebyggelsesprocenten være 70-80%. Det er dobbelt så mange boliger, som der ellers ville kunne bygges andre steder i Espergærde. Efter forslaget kan der bygges i op til 18 meters højde og i 5 etager. Så højt kan der ellers kun bygges i storbyer. End ikke i Helsingør centrum bygges højere end 4 etager. Og Espergærde er ikke en storby.
Hvorfor skal der bygges så intensivt?
Forklaringen har hidtil været, at Helsingør kommune har en plan om, at der skal være kommet yderligere 800 familier til Helsingør inden udgangen af år 2020. Helsingør Dagblad kunne i fredags skrive, at man med 631 nye familier indtil 2018 nu næsten har nået målet. Og med de mange byggerier i Espergærde, har man allerede før boligplanerne i industrikvarteret ved overopfyldt kommunens målsætning. Det gælder Esperhave, hvorfra man kan kikke ind ad vinduerne til de nærmeste naboer. Nørremarken, hvor nogle terrasser ligger en meter fra fortovet. Mørdrupvej, hvor man måtte ændre kommuneplanen undervejs for at kunne bygge i tre etager. Nørremarken/Kløvermarken hvor Byplanudvalget har dispenseret mht parkeringspladserne. Og endelig 190 boliger indenfor skovgrænsen i Kelleris, et byggeri som Espergærdes borgere protesterede kraftigt mod. Der er altså ingen grund til, at der også skal bygge ekstra intensivt i Espergærdes industrikvarter.
Selv et meget tæt byggeri kan være attraktivt, når det er nyt og vedligeholdelsesfrit. Men i løbet af 10-20 år kan det vise sig, at den ringe plads til børn, hundeluftning, fælles grillstegning og alt andet end parkeringspladser udvikler industrikvarteret til det rene slum.
På Byplanudvalgets møde på onsdag skal byrådets udvalgsmedlemmer tage stilling til Espergærde industrikvarter på ny. Forvaltningen indstiller at udvalget beslutter en ny høring med udgangspunkt i de mange kvalificerede borgerindsigelser. Fra Espergærde Byforenings side skal der lyde en opfordring til at udvalget indskrænker byggeriernes intensitet, før det sendes i fornyet høring.

Med en høring bør der følge en model over hele det planlagte bebyggelsesforslag med eksisterende bebyggelser og terrænforhold; det vil være mere ærligt overfor borgerne.

NB! Husk at betale kontingent - Meld dig ind i Espergærde Byforening - se mere på: BLIV MEDLEM AF ESPERGÆRDE BYFORENING

APRILSNAR:

Byrådet har været meget stillemedplanerne, men nu løftes sløret. Espergærde Byforening har erfaret, aten investor fra Dubai vil bygge en ny storøud forEspergærde.

Investorgruppen, som ønsker at være anonym, vil brug 10mia.US $ og vil udnyttede nye muligheder,somden danskeregeringenåbner for atbyggeøer i havet. De kan med statens velsignelseudnyttes til attraktive byområder, havneanlæg og turisme. København har allerede fåetgodkendt planerne for Lynetteholmen, ogresten afDanmark skal selvfølgelig ogsåhave muligheden. Helsingørs potentialerer store,siger vores regering.

Øen kommer ikke til at koste kommunekassen en krone. Den skabes ved deponering af jord fra store anlægsprojekter påland - og senere sælgesder attraktivebyggegrunde til høje priser. Investoren er seriøs, med imponerende referencer fra lignede projekter i Danmarks ferieparadis Dubai.Et samarbejde med Dubai, som er førende mht. til etablering af kunstigeøer, rummer såspændendeperspektiver, at Byrådet må rette stor opmærksomhed mod projektet. Der er kommet en invitation til et besøg i Dubai. Et besøg der også vil være uden udgift for kommunen.

Byrådet er begejstret for planen. Denåbner for private investeringer, som understøtter byrådets vision om Helsingør som Nordeuropas førende‘Cruise Destination’,‘Home Port’og mest attraktive bosætningssted. På øen kan der bygges2000 - 5000boliger, 3 hoteller, konferencecenterog store erhvervsdomiciler - alle med havudsigt og udsigt til UNESCO-verdensarven Kronborg. Tun,marsvinog sælervil boltre sig i havet omkringøen. Der anlægges en CruiseTerminal med plads til samtidigt anløb af tre af verdens største krydstogtsskib. Det vil i sommermånederne bringe 15.000 pengestærke turister til byen - hver dag. På øen er der ogsåplads til en ny erhvervshavn, såflis kan komme bæredygtigt til byen.

Og der er ogsåtænkt pådet eventyrlige - som vil understøtteat Helsingør bliver verdenskendt. Investoren tilbyder nemlig at bygge et sommerslot for kongehuset. Der er ogsåplaner om at flytte Den Lille Havfruetil den nyeø. Hunfår en plads påenvandtrappe foran sommerslottet.Arvingerneefter billedhuggeren Edvard Eriksenhar allerede sagt god for de spændende planer. Kun de kan give tilladelse til en flytning. Det vil blive sådejligt - som H.C. Andersen såsmukt har beskrevetdet,i sit eventyr om Den Lille Havfrue.

Perspektiverne for kommunenersom et eventyr. Projektet er parat til at betale for en højklasset vejforbindelseframotorvejen, lagt i tunnelunder Egebæksvang,såingen generes. Vejen tiløen kan fortsættestil Sverige, og bygges måske af den svenske stat.Øen lægges sålangt fra land, at udsigt fra Strandvejen bliver endnu bedre.Øen vil ogsåklimasikre kysten ved Espergærde.

Espergærde Byforening finder at projektet bestemt indeholder positive elementer. Måske vil det endda overflødiggøre kommunalbestyrelsens kontroversielle planer om at bebygge Kelleris!

Men hvad skal den nyeøhedde? Skriv dit forslag på Byforeningens Facebook side. Vinderen kanrejse til Dubai - med alt betalt.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM