Byforeningen klager til Planklagenævnet

Espergærde, den 29. juli 2022

Klage over Helsingør kommunes byggesagsafdelings dispensation fra lokalplan 3.49 af 8. juli 2022 i sagsnr. 21/37336

Klager:
Espergærde Byforening, https://byforening.dk/om-os/
Foreningens formål er at varetage medlemmernes og de berørte lokalområders almene interesser i forhold til Helsingør Kommune og andre offentlige myndigheder.
Foreningen har ca. 250 husstande som medlemmer. Foreningen er stiftet i 1904.

Klagen:
Byforeningen klager over Byggesagsafdelingens afgørelse om dispensation fra lokalplan 3.49 af 8. juli 2022 i sag 21/37336. Byforeningen mener, den er i strid med principperne i lokalplan 3.49 og derfor retsstridig.

Byforeningen klager endvidere over, at Byggesagsafdelings afgørelse om dispensation fra lokalplan 3.49 af 8. juli 2022 i sag 21/37336 på flere punkter er i strid med tidligere afgørelse meddelt en anden bygherre af et større byggeri indenfor lokalplan 3.49, og derfor i strid med de forvaltningsretlige lighedsgrundsætninger.  

1. For det første:
Lokalplan 3.49 understregede og implementerede princippet om at fremme muligheden for, at en stadig større del af transporten i kommunen skal foregå på cykler.

Men dispensationen giver tilladelse til, at en udkørsel fra boligbyggeriet med 91 boliger flyttes. Det betyder, at ”hovedcykelvejen” fra flere end 200 boliger plus kommende daginstitution/plejehjem  til kystbanestationen/Espergærdecenter/skole kolliderer med biler fra ca. 50 af p-pladserne til dispensationsområdets 91 boliger 10-20 meter før cyklisterne svinger ind på cykel-/gangsti.

”Hovedcykelvejen” fører fra Gymnasiestien via den blinde Tinvej og ind på den kommende Søbæksti. Se medfølgende illustration.

Byforeningen mener, at dispensationens ”punkt 4. Dispensation for nye vejadgangsplaceringer”, er i strid med lokalplanens princip om, at øge gode og direkte stiforbindelser i Espergærde for de bløde trafikanter.

2. For det andet:
Dispensationen giver mulighed for, at overdækkede cykelparkeringer placeres i boligområdets udkant og dermed så langt fra beboelserne, at det snarere er tale om alibi-placeringer, end et ønske om at beboerne skal have udbytte af de overdækkede cykelparkeringer.

Dispensationen er derfor på dette punkt i strid med lokalplanens princip om at fremme muligheden for, at en stadig større del af transporten i kommunen skal foregå på cykler.

Dispensationen er tillige i strid med de forvaltningsretlige lighedsgrundsætninger, da en anden bygherre indenfor lokalplan 3.49 i april 2021 fik afslag på en tilsvarende forringelse af lokalplanens bestemmelser om cykeladgang.

3. For det tredje:
Dispensationen giver mulighed for, at bygherre undlader at etablere tre private gangstier mod syd.

Dispensationen underminerer kommuneplanens og lokalplanens principper om, at ”planlægningen af byudviklingen skal have fokus på … gang” som det formuleres i Kommuneplanen.

4. For det fjerde:
Den samlede mængde af dispensationer gør byggeriet til et helt andet projekt. Dette kan kun ske efter udarbejdelse af fornyet lokalplan.

Dispensationen indeholder således i det mindste:
- fjernelse af stier
- ændret byggehøjde
- cykelskure udenfor byggefelter og i et hjørne af bebyggelsen
- ændret vejadgang
- ændret etageantal og højder
- fjernelse af bevaringsværdige træer

Det samlede indhold i dispensationsansøgningen gør det til et helt anderledes projekt. Ændringerne er så omfangsrige, at det ændrer projektet så væsentligt, at det kun kan ske gennem en fornyet lokalplan.

Forhistorie:
Espergærdes industriområde, som er omkranset af Bybjergvej, Hovvej, Højvangen og Rolighedsmoserne, har i flere år ligget delvist ubenyttet hen. Espergærdes borgere og kommunen har derfor ment, at en del af området bør udlægges til boliger.

I 2018 sendte kommunen forslag til lokalplan og ændring af kommuneplan i høring. Sagen medførte omfattende lokal debat. Der indkom således 56 høringssvar.
De mange og omfangsrige indsigelser førte til, at kommunen iværksatte miljøundersøgelse og udsendte nyt og ændret lokalplanforslag i høring; da indkom 14 indsigelser.

Lokalplanen blev herefter vedtaget af Byrådet den 4. november 2019 og trådte i kraft den 17. december 2019.

Byrådets By-, Plan- og Miljøudvalg besluttede på møde den 12. april 2021 (dagsordenens pkt. 8, nr. 2, 3 og 4) at give en anden bygherre under lokalplan 3.49 afslag på
- reduktion af overdækket cykelparkering,
- cykelparkering udenfor byggelinjerne og
- på afvigelse af byggelinjer.
Udvalgets beslutning: https://dagsordener.helsingor.dk/vis?id=74fcd67c-dc11-46bd-b35d-ae6878d0fbd7&fritekst=Balder

Dispensationen:
Den 12. april 2022 orienterede Byggesagsafdelingen naboerne om bygherrens ønskede ændringer til lokalplanen og Byggesagsafdelingens hensigt om at imødekomme ønskerne.

I mail af 3. maj 2022 protesterede Espergærde Byforening mod de ansøgte ændringer af lokalplanen:

”Keld Olsen <keld3060@gmail.com>
3. maj 2022 19.56

til blv,

Til
Center for By, Land og Vand

Espergærde Byforening er blevet bekendt med bygherres ansøgning om dispensation fra lokalplan 3.49 modtaget i BLV den 21. marts 2022. Sagen behandles af byggesagsbehandler Prasath Sivapalan.

Dispensationsansøgningen indeholder ønske om ændret placering af P-pladser og ændret indkørsel/udkørsel til/fra P-pladser.

Imødekommelse af ansøgningen om udkørsel til Tinvej i den vestlige ende af matriklen, vil betyde, at udkørende trafik fra boligområdet vil ske i den vestlige ende af boligområdet.

I lokalplanen er det forudsat, at cyklister fra bl.a. Rolighedsparken og boligområdet på det hidtidige Sandvik vil benytte Gymnasie-stien og for en dels vedkommende Tinvej og herefter pendler cykelsti langs Søbækken.

Hvis dispensationsansøgningen imødekommes, vil  disse cyklister på Tinvej blive mødt af udkørende bilister fra 50 p-pladser på Højvangen 6. Dette vil være en væsentlig ændring af lokalplanen og dens forudsætninger og vil formentlig forudsætte, at der udarbejdes ny lokalplan.

Espergærde Byforening skal foreslå, at udkørslen flyttes mod øst i god afstand fra pendler cykelsti langs Søbækken.

Espergærde Byforening konstaterer i øvrigt, at der er planer om at placere overdækkede cykelparkeringer i boligområdets udkant og dermed så langt fra beboelserne, at det snarere er tale om alibi-placeringer, end et ønske om at beboerne skal have udbytte af de overdækkede cykelparkeringer.

BLV er velkommen til at kontakte undertegnede telefonisk for uddybende forklaring.

Venlig hilsner
//Keld Olsen, formand
Espergærde Byforening
Tlf.: +45 20485306

I mail af 8. juli 2022 gav Byggesagsafdelingen - uanset Byforeningens og andre borgeres indsigelser - tilladelse til det ansøgte. Begrundelserne fremgår af mailen.

I forhold til vejadgangen begrundede Byggesagsafdelingen det med: ”Det vurderes at der ikke vil være nogle forringet trafiksikkerhed ved at flytte vejadgange og vejudkørsler på det projekterede område.”

Kommunen blev samme dag telefonisk orienteret om, at Espergærde Byforening vil klage over afgørelsen.


Redegørelse om cyklisme i Helsingør kommune

Af kommuneplan 2019 fremgår om trafik og infrastruktur:

Mål
• Der skal etableres gode trafikale løsninger til gavn for både gående, cyklister, kollektive trafikanter og bilister.
• …
• Planlægningen af byudviklingen skal have fokus på kollektiv trafik, cykeltrafik og gang.
• En stadig større andel af transporten i kommunen skal foregå på cykel.
• ...

I forlængelse heraf fastslås i lokalplan 3.49 (side 7):

”3.9 Delområde 3 må anvendes til hovedsti langs Søbækken og mindre anlæg til krydsning/adgang til Søbækken.”

Og videre:

”5.1 Der udlægges nye vejadgange og vejudkørsler til lokalplanens område som vist på Kortbilag 3, 4, 5, 6, 7 og 8. ”

Uddrag af kortbilag 3 (lokalplanens side 93) viser Søbæk-stien forbundet med Tinvej (markeret med D).

Kortbilag 7 (lokalplanens side 101) angiver vejadgang til boligområdet. Vejadgangene var lagt øst for Søbækstien og således ikke til gene for cyklister i trafik mellem Gymnasiestien og Søbækstien.


I lokalplan 3.49 (side 49) hedder det videre:
”Stier
Lokalplanen optager bestemmelser som sikrer placering af hovedstier, private cykel- og gangstier og private gangstier.”


I lokalplan 3.49 (side 72) om boligområdet Codan Steritex:
”Veje og stier
Boligområdet har vejadgang fra Tinvej, Bronzevej og Højvangen. Stierne i bebyggelsen indgår som en naturlig del af de grønne arealer og de mere bymæssige fællesarealer. Mod nord har bebyggelsen forbindelse til stien langs Søbækken via den eksisterende stiadgang fra Tinvej. Stiforbindelser internt i området sikrer adgang til hovedstinettet i Espergærde.”


Lokalplanen (side 80) anfører:
”Stiforbindelser
Der eksisterer i dag et velfungerende stisystem i Espergærde, specielt vest for Hovvej, hvor erhvervs- områderne/de nye boliger er placeret. Det er målet med lokalplanen, at øge gode og direkte stiforbindelser i Espergærde for de bløde trafikanter. Der etableres både koblinger mellem eksisterende hovedstier og stilles krav om interne stiforbindelser i de enkelte boligområder.
Lokalplanen sikrer, at to centrale hovedstier i Espergærde kan forbindes med et nyt stykke sti langs Søbækken. Cyklister kan, via denne cykelsti og tilstødende stier, cykle helt til Espergærde Centret. Ved gennemførelse af de planlagte lokalplaner i Espergærde vil der ske stiforbedringer på strækningerne mellem Hornbækvej- Grydemosevej og Grydemosevej- Højvangen.
I takt med realiseringen af lokalplan 3.49 kommer der ikke nye stikrydsninger af offentlige veje. Efterhånden som der bygges boliger skal stierne i området gennemgås. Det skal sikre to forhold:
• Stikrydsningerne af de offentlige veje skal synliggøres, således at biltrafikken på vejene ikke er i tvivl om hvor stikrydsningerne er placeret.
• Stikrydsningerne for cyklister skal sikres ved en opfølgning på oversigtsforholdene ved krydsning af veje.
Der er ikke cykelstier langs Højvangen og Bybjergvej i dag. Disse veje er blinde veje, og vil med tiden bliver boligveje. I en overgangsfase vil der være flere tunge køretøjer på disse veje, end på normale boligveje. Trafiktællinger på vejene viser dog, at der ikke er mange lastbiler. Trafikken til de eksisterende erhvervsområder foregår primært med varebiler/ kassevogne mv.
De små ’lokale’ boligbebyggelser forbindes med hovedstinettet og eksisterende stisystemer med private gangstier. De private cykel- og gangstier og gangstier anlægges på privat ejendom.
Med mulighederne for at færdes langs de nye stier i området og de ændrede vejprofiler vil det bliver mere sikkert at færdes for bløde trafikanter. ”

I den til grund liggende miljøvurdering, side 24, hedder det:
”Trafikplanlægningen skal overordnet set bidrage til at ændre transportvaner, så flere vælger cykel og gang eller den kollektive trafik frem for bilen.”


Sagen indbringes hermed for Planklagenævnet.

Ønske om uddybning og dokumentation samt spørgsmål om faktiske forhold kan rettes til undertegnede.

Venlig hilsner
//Keld Olsen, formand
Espergærde Byforening
Tlf.: +45 20485306

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM